Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4152 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 16 December 1768 n.s.
Dated 1768 d. 16 Decemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högachtad H[err] Directeur

Tack tusendefalt för brefwet; håren reste sig på hufwudet wid des genomläsande. Gud allsmächtig låte alt aflöpa wähl, att wij ej få Ryssarna på oss; jag hoppas att de hafwa annat att beställa.

De 18 daler woro för mycket äfter det civile pris, som H[err] Directeuren satt på arket af omsättningen.

jag har redan fått pacqueten, som H[err] Directeuren så gunstigt åt mig besorgt.

oändelig tack och wördnad för alt beswär af det amsterdamske pacquetet. Gud gifwe jag kunne wisa uti wärket någon ärkänsla. jag wäntar det i morgon med min son.

förbl[ifwer] Edel och högachtad H[err] Directeurens
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1768
d[en] 16 Decembr[is]

[a][a] : MS1 [on fol. 2.] Till boktryckare gefallen äller sättaren af detta mitt wärk, sändes 36 daler kopparmynt i drickes pengar; för det han studerar på min styhl och skrift i denna dehl, ty de andre äro redigare, ock om han låter mig få denna uplägningen correct skall jag widare wetta min tacksamhet
Author

[b][b] : MS1 [on fol.3.] Editori
Äfter mångas åstundan önskades att få kunne passas, att hwar classis ad diuren begynte ny pagina wid högra handen, och icke som i detta pag[ina] 78 wid wänstra; så att kiöparena kunne inbinda hwar dehl för sig, då de dett åstundade; och således bära den delen commode med sig, som de åstundade, då de utgingo att conferera naturen med boken.

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
to thank him for his letter and he says that the news about the Russians is horrifying.

Linnaeus writes that 18 “Daler” is too much compared to the earlier more moderate price.

Linnaeus confirms receipt of the parcels.

Linnaeus thanks Salvius for all the trouble with the parcel from Amsterdam. He hopes that he can approve of the work and he says that his son will bring the parcel tomorrow.

P. S. 1. Linnaeus adds that he will tip the printer or type-setter 36 “Daler kopparmynt” to get a correct lay-out.

P. S. 2. Linnaeus says that many people wish that each class of animals starts its page on the right hand side and not, as at present, on the left hand side. This will enable the buyers to bind each part separately and it will be easy to bring the book on excursions.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3] [4]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [on fol. 2.]
b.
MS1 [on fol.3.]