Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4161 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [15 June 1768] n.s.
Dated Undated, but written in June 1768. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

H[err] Hofmarsch[alk] de Giers rön om Acharus war rätt artigt; det är wähl att man engång fick wetta hwad där wille blifwa af det lilla fästa insectet.

Att H[err] Prof[essor] Bergii Spilanthus hade paleas, såg jag sielf förleden höst, sedan jag utgifwet systemet, men då det trycktes war bloman som först kom knapt uthslagen, hwarföre jag rättade det i m[anuscripta] till appendix af 3die delen.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]
remitterat rön

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 399-400   p.399  p.400.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 306-307   p.306  p.307.