Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4172 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 31 January 1769 n.s.
Dated 1769 d. 31 Januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Secreter och Riddare

Med innersta rörelse emottog jag i dag Högl[ärde] H[err] Secreterens och Riddarens bedröfliga notification om des sal[iga] Frus dödeliga frånfälle, då jag redan giort mig dett tröstsamma hopp om Des återwunne krafter. Ingen ting faller oss här i werlden bedröfweligare än det bandets afskärning, som giort wårt öde här i werlden; besynnerligen då wij se på wåra menlösa barn, som lämnas här igenom wärnlöse åt en swårare werld än denna, och hwad oss sielf widgår blifwer afsaknaden så mycket sensiblare och i den grad, som wij ägt sötare, ädlare och förnögdare maka. Har altså H[err] Secreteren mistat alt för mycket.

Gud Alsmächtig styrke H[err] Secreteren att detta så stora fall ej aldeles må bryta Herr Secreterens lif, hälsa äller wettenskapen, att alt hwad fäderneslandet ännu hoppats af Min Gynnare förswinner innan Eder afton nalkas.

H[err] Secreteren kiänner werlden; kiänner wårt usla tillstånd som menniskor, kiänner ödets obeständighet och wår oförmögenhet emot Guds hand och änteligen wår tid, som wisar sig såsom i en prospect lång, men twärt om kortare än intet.

jag blandar mine tårar med Edra och förblifwer
Edle och Högl[ärde] H[err] Secreterens, Riddarens
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1769
d[en] 31 januari

Secreteren wid K[ongliga] Wettenskaps Academien,
Riddaren af K[ongliga] Nordstierne Orden
Edel och Högachtad
H[err] Peter Wargentin
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 406-407   p.406  p.407.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 313-314   p.313  p.314.