Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4180 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 1 January 1769 n.s.
Dated 1769 d. 1 Januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Secreter
Riddare af Kongl[iga] Nordstierne orden

Med det aldra renaste hierta tillönskas wid detta åhrets skifte H[err] Secreteren all möglig sällhet, af den som hyser uti ett warmt bröst all den upprichtigasta wänskap, som mig i så många åhr tillbakas har blefwit ärtedd.

jag har försökt werlden nu i så långa tider, men ej funnit mer än H[err] Secreteren och Arch[iater] Baeck, som hållit wänskaps profwet; alla andra hafwa swikit mig någon gång; de aldrig.

Som ärlighet är det högsta en meniska kan winna och wänskap det dyraste man kan få, så recommenderar jag äfwen framdeles den lilla olia jag ännu hafwer i lampan, till Eder omsorg.

jag skall af uprichtigaste hierta fägna mig af Min Gynnares och des k[iära] families wälstånd och in uti grafwen förblifwa

Min egen Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d[en] 1 Januari

Acta anglicana lämnades till Prof[essor] Bergman, då jag haft dem i trenne dag, och tog han dem sielf hos mig.

om jag får af Academien några styfrar för Franska wärket de artibus, beder jag att de läggas till det, som är destinerat till mine medailler.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wishes the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] all the best for the new year and assures him of his sincere friendship.

The Wargentin and Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
are the ones whose friendship has endured, whilst others have failed at times. P.S. 1 Acta anglicana [Linnaeus refers to the Philosophical Transactions published by the Royal Society, LondonRoyal Society, London,
British. The Royal Society was founded
in Oxford in 1645 and sanctioned as a
royal society in 1662.
] were given to Torbern BergmanBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeus’s student. Correspondent of
Linnaeus.
after Linnaeus had had them for three days. P.S. 2 If Linnaeus should receive some money from the Royal Swedish Academy of Sciences for the French work de artibus [Linnaeus means the Descriptions des Arts et des Métiers, a collection of descriptions of different crafts, published by the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
], then it should be added to what is destined for Linnaeus’s medals.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 405-406   p.405  p.406.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 312-313   p.312  p.313.