Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4187 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 10 February 1769 n.s.
Dated 1769 d. 10 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen Herre

För de öfwersände p[en]g[a]r, och alt beswär med dem, tackar jag ödmiukast; nog hade min Herre haft annat att denna tiden bestyra än att tänka på dem.

Det war helt onödigt sända verificerad rächning, ty ingen verification är säkrare än M[in] H[erres] egen.

Har M[in] H[erre] fått af franska wärket: Art de rafiner le sucre et du Tonnelier, den jag finner ibland mine oinbundne böcker, hwar ock icke skall jag den öfwersända

jag förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d[en] 10 febr[uari]

Kiäre, sorg drägeligen. Kom hog att wij hade intet då wij kommo hit; alt det wij äga är ett lån, som skall restitueras, och wij få intet med oss. Hade Gud intet lånt min Herre en så makalös maka, utan en elak, hade M[in[ H[erre] mindre sorgt då den återtagits. nu sorger M[in] H[erre] för det han fick låna en så from. Äller sorger M[in] H[erre] för det Eder salig Fru ej fick blifwa änka och sorga Eder; ett dera war oundwikeligt.

jag har läst swaren på frågorne. jag wet nog huru litet mitt omdömme gäller, att jag gierna undweke säga mitt videtur.

i mitt tycke är usq[ue] adeo latet det endaste som duger, fast nogot här och där kunne ändras; doch i sielfwa praxi ofelbart det bästa; ty de vermes som äro i trägårdarne, finnas ej i barrskogen; utan att tala om resineusa wäsendet.

af skadan blir man wisdet han säger om cur för bladlös, är aldeles utan grund.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for the money received and all the trouble he has taken.

It had not been necessary to send a verified bill; no verification could be more secure than that of the Secretary.

Linnaeus asks if the Secretary has received the French work: “Art de rafiner le sucre et de Tonnelier”, if not, Linnaeus will send it. [Linnaeus presumably means Henri-Louis Duhamel Du MonceauDuhamel Du Monceau, Henri-Louis
(1700-1782). French. Wrote on botany
and agronomy. Correspondent of Linnaeus.
, “Art de rafiner le sucre”Duhamel Du Monceau, Henri-Louis
"Art de rafiner le sucre",
Description des arts et
métiers
([Paris, 1764]).
].

P.S. 1 Linnaeus comforts the Secretary in his grief over his wife’s [Christina Magdalena WargentinWargentin, Christina Magdalena
(1724 -1769). Swedish. Wife of Pehr
Wilhelm Wargentin. Daughter of crown
equerry Carl Christian Raab. Mother of
Christina Juliana Wargentin, Johanna
Charlotta Wargentin and Wilhelmina
Wargentin.
] death.

P.S. 2 Linnaeus has read the answers to the questions put by the Academy.

P.S. 3 He suggests that usq. adeo latet contains the only acceptable answer; the vermes in the gardens are not to be found in the pine-forests.

P.S. 4 What is said in “Af skadan blir man wis” about leaf-louse is groundless [Linnaeus refers to the result of the contest, organized by the Academy some years earlier, concerning the best way of treating leaf-louse on fruit-trees. Some of the results were published in Svar på den af kongl. vetenskaps academien andra gången framstälda frågan, huru maskar, som göra skada på frukt-träd, medelst blommornas och bladens förtärande, bäst kunna förekommas och fördrifvasBergman, Torbern , Carl Fredrich
Lund, & Adolph Modéer

Svar på den af kongl.
vetenskaps academien andra gången
framstälda frågan, huru
maskar, som göra skada på
frukt-träd, medelst blommornas och
bladens förtärande, bäst
kunna förekommas och
fördrifvas. Inkomne år
1768
(Stockholm, 1768).
, among them “Af skadan blir man wis”, by Torbern BergmanBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeus’s student. Correspondent of
Linnaeus.
, who won the first prize].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 314-315   p.314  p.315.