Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4188 • Johann Jacob Lerche to Carl Linnaeus, 17 February 1769 n.s.
Dated den 6 febr. St. Vet. 1769. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,
Förnäma Gynnare.

[a][a] : MS1 [annotations in the margin
by the hand of Linnaeus
]
En synnerlig fägnad har Herr Archiatern å nÿo förorsakat mig, genom Dess öfwermåttan angenäma Skrifwelse af den 17de May a[nni] pr[ioris] som försäkrat mig så wäl om Herr Archiaterns wälgång, som om den benägenhet, hwarmed mitt förra bref har hafwit den lyckan att blifwa uptagit. I sÿnnerhet har det ock warit mig kärt att däraf inhämta, att mina i förledit år öfwersända fröen upfört sig så wäl, och därigenom kunnat åstadkomma Herr Archiatern något nöije. Jag blifwer därigenom upmuntrad, att därmed än widare fortfara, och om Herr Archiatern ej förbiuder mig det, så länge, som den Högsta förlänar mig lifstiden. Således har jag nu åter den äran att härhos öfwersända några Småsaker, som jag för kort tid sedan fådt dels ifrån Astrachan och Sibirien, dels också ifrån Antilliska Öarne. Jag skref redan straxt i Sommars til wår Apothequare Fritsche i Astrachan omständeligen, och recommenderade honom i synnerhet, att genom de på Persien handlande Armenier och Indianer se til, att få färska Semina Cynae, hwilcket denna flitiga mannen, om någonsin mögeligit är, säkert lärer giöra. [a][a] : MS1 [annotations in the margin
by the hand of Linnaeus
]
Spica major milii Curassavici lärer wäl wara milium punctatum. [a][a] : MS1 [annotations in the margin
by the hand of Linnaeus
]
Den mindre spica milii är ifrån Astrachan. Af bägge fröen males mjöl, och bakas bröd. Det förnämsta af det, som uti en liten Ask följer härhos är hela fruckten af den rara Nelumbo cum suis glandibus, hwaraf jag ej fådt mera än en enda Capsul, hwilcken jag express har destinerat för Herr Archiatern til Dess plaisir. Jag kan försäkra, att desse glandes äro färska, ty de äro nÿligen här uti ett drifhus upgångne på följande sätt. Jag gaf några därutaf åt en af wåra Chirurgis, med namn Terechowskj, som genom Herr Professor Falcks flit giordt sådane framsteg uti Botaniquen, att han nu under hans frånwaro ad interim förestår Botaniska trägården. Af twenne glandes tog han utaf, den härda cortex, och lade de samma i hård lera uti en liten flätad kårg, hwilcken han sedan satte uti en Så med wattn, af en Arschins högd, nära intil ugnen. Til wår förundran gingo de up den fierde dagen därpå, och efter fiorton dagar woro de redan öfwer en fot höga, och drifwa nu blad. I wår, will Gud, wilja wi nersäncka dem uti diket. Twenne andra glandes, som behöllo deras cortex, insattes likaledes, men äro ännu ej framkomne. Jag har rådt, att slå salt wattn på dem, efter som nelumbo wäxer uti det salta Caspiska hafwet. H[err] Apothequaren Fritsche har låfwat att nu i winter willja skicka flera fröen, som jag nu snart wäntar, och sedan straxt skall öfwersända til Herr Archiatern. För andra påkomne sÿsslor skull, har Medicinska Collegium ännu ej hunnit att utgifwa Sina Commentarier, och man kan ännu ej weta, huru snart omständigheterne nu sådant kunna tillåta. H[err] Prof[essor] Falck, som för några månader sedan begaf sig på resan, har förmodeligen genom opasslighet och sina wanliga hypokondriska tilstöter, blifwit hindrad att fortsätta den samma, så att han ännu ej hunnit längre än til Moscou, hwarest också den bekanta flitiga pastor Laxman nyligen skal wara tilbaka kommen utur Sibirien, oh utan twifwel lärer föra wackra Saker md sig. Mera har jag för denna gången ej att berätta, utan innesluter mig nu uti Herr Archiaterns benägna åtancka, wänskap och förtroende, och har på min sida den äran att med största högacktning och tilgifwenhet framhärda

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
hörsamste tienare
Jo[hann] Jac[ob] Lerche.

St. Petersburg
den 6 febr[uarii] St[yli] Vet[eris]
1769.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 97-98). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [annotations in the margin by the hand of Linnaeus]