Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4200 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 9 March 1769 n.s.
Dated 1769 d. 9 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

För Min H[err] Broders af d 6 sistledne aflägger jag mycken tacksäjelse.

Min K[iäre] Broder åstundar en informator för lille Broder Baeck, som skall hafwa fölliande requisita: Beskedelig, ej mycket ung, med dona informandi wan wid information, hyggelig, pålitelig, något i Botaniquen, i naturalhistorien, Insecter, conchilier, Fransöskan, Geographien, Historien, god styhl, medicinae studiosus.

jag fodrar där till att han skall wara fromsint och amabel att han ej bryter piltens hog.

Till att få alla dessa requisita uti ett subjecto, kan M[in] K[iäre] B[roder] ej finna, fast han söker hela riket igenom; jag fägnar mig hierteligen att jag wet en enda och kan tiena Min K[iäre] Broder med honom, ty Gud wet att jag af alt uprichtigt hierta will wara M[in] K[iäre] B[roder] och lille Broder till tienst.

jag har kallat studenten till mig, och just med möda kunnat obligera honom att emottaga detta hwilkor, för hwilket han borde tacka Gud. jag ser att Gud sielf har disponerat honom till denna conditionen långt för detta, både till Lilla Broders tienst och sin egen förmon.

Han wille gierna blifwa Medicus och det bör han blifwa; Har mycken lust där till och hört mig i flere åhr läsa ständigt; men hans Moder har så liggat öfwer honom med prästtankar, att hon tror honom ej kunna bärga sig utom det; men jag har nu styrkt honom att intet längre wara amphibium och gå med Magisters tankar, fast han hade ärnat sig till nästa promotion; Min Bror kan giöra hans lycka i stockholm äller i Medicinen, ty Min Broder skall finna honom wara wärdig sin grace. Af alla Min Brors requisita fattas honom endast fölliande:

conchilierne förstår han intet, men i Påskhälgen, om jag någonsin får tid, skall jag lära honom det. Fransöskan kan han wähl explicera, litet tala, har hog för henne; lätt språkmästaren gå 1 äller 2 månader till Min Brors barn, så är jag wiss, att M[in] Br[or] skall wara nögd äfwen där uti.

Fölliande data lofwar jag positive.

1. Beskedelig, snygg, trogen, pålitelig, ärbar, from.

2. stadgad, ej för ung, wand wid information

3. Botaniquen, Naturalhistorien, Insecter, Historien, Geographien, tämmeligen i Medicinen.

4. god styhl; spela på fiohl också på kiöpet.

Han har liggat inne ett par åhr i tanka att nu wid nästa promotion blifwa Magister; från hwilket jag nu änteligen kunnat fråntala honom med möda och förestält honom hans praemier där före, att blifwa 20 åhr huspräst och änteligen capellan, fast alla Theologie studiosi speculera på Biskop-stolen,

jag bedrager mig alt för mycket om jag icke giör både M[in] K[iäre] B[ror] och honom en besynnerlig tienst här med, ty han kan aldrig få beskedeligare Patron och Min Bror aldrig beskedeligare Informator.

Honom har jag nu tillsagt att åtminstone wara hos M[in] K[iäre] B[ror] innan d[en] 9 April.

Om M[in] K[iäre] Br[or] reser bort ifrån honom, så gif honom ren in-struction, och om warelsen blifwer hemma så lätt informatoren noga wetta M[in] K[iäre] B[ror] willia, så är jag wiss att det går äfter önskan, ty H[err] Söderberg, så heter han, är den fogeligaste karl man kan utfinna, så att [om] Min Br[or] hanterar honom rätt, som jag wet säkert sker, så är och han lika så.

jag skulle önska att K[iäre] Br[or] slapp den beswärliga Nordkiöpings resan, som lärer blifwa nog oläglig.

Nytt ifrån Stockholm är att Arch[iater] Rosenstein skall blifwa Baron och Commendeur af Nordstiernan; Prof[essor] Schultz Archiater &c

Hernquist har jag altid tyckt äga sin caprice; nu alt mer och mer. jag skaffade honom Magnat stipendium utan att han wiste där af i paris; jag fick tacksäjelse bref, sedan hörde jag intet af honom på ett åhr. Sista wexel på hans stipendium kom ej fram ty hans commissionaire är en slarwer; han skref mig till wid nyåret där om; jag sände öfwer secund wexelen, men han har ej wålat swara mig. Han wäntar pä främmande tillbud; wänta får han. Det är skada att en så flitig man skall wara så underlig.

Det war artigt höra om Koppympningen, men hwem skall inocculera på Printz Gustav? Gud låte gå wähl; nu få Medici Guldberg; men Gud nåde dem om det olyckas för någon nihil habere, nil dolere.

Stackars Fru Thun; Gud hielpe henne. Hon hade warit skapad till hehl annor cathaeter.

Hälsa lille Broder och säg han skall tacka mig för en god och tolig informator, som skall wähl wara så god wid sig som des egen fader.

jag förbl[ifwer]
Min såtaste och sötaste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné.

Upsala 1769
d[en] 9 Martii.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of March 6 [this letter has not come down to us].

Bäck wants a private teacher for his son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
], and Linnaeus repeats the qualifications: The person should be a student of medicine with fairly good knowledge in other fields of natural history, not too young and with some experience in teaching. Linnaeus adds that the person should be pleasant and positive, so that he does not put the boy off his studies.

Linnaeus admits that it is very hard to find a person with all these qualities, but he does know someone, and he has talked to the student and persuaded him to accept the position. Linnaeus describes him: He has started medicine, but as his mother had urged him to study theology, he has been uncertain about what he really should devote himself to. He does not know too much about molluscs, but Linnaeus will teach him. He understands written French but is bad at speaking it. He plays the violin. Linnaeus is sure that he is doing both Bäck and the student a great favour by suggesting him, since he cannot get a better position, and Bäck cannot get a better teacher.

Linnaeus has asked the student to visit Bäck before April 9. Bäck will find that it is quite safe to go away and leave him with his task, if Bäck just makes clear what he wants.

The student’s name is Daniel Henrik SöderbergSöderberg, Daniel Henrik
(1750-1781). Swedish. Physician at
Eskilstuna. Student of Linnaeus. Tutor
to Carl Abraham Bäck.
.

Linnaeus wishes that Bäck would not have to go to Norrköping. It will be a difficult and untimely trip.

Linnaeus reports from Stockholm that Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
will become a baronet and reach the degree of Commander of the Order of the North Star and that David Schulz von SchulzenheimSchulz von Schulzenheim, David
(1732-1823). Swedish. Physician.
Studied at Uppsala, where he attended
Linnaeus’s lectures. Went to England.
Together with Nils Rosén von
Rosenstein he introduced inoculation for
smallpox in Sweden. Correspondent of
Linnaeus.
will be appointed Royal Physician.

Linnaeus reports Peter Hernqvist’sHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
strange behaviour. Linnaeus had helped him when he had difficulties in Paris, but the last part of that scholarship had not been paid out, since his representative was negligent. Linnaeus had sent it a second time, but Hernqvist has not answered. Linnaeus thinks that it is a pity that such a talented man as Hernqvist should behave so strangely.

Linnaeus is glad to hear that the Royal family had decided to inoculate their children. Linnaeus wonders who will do it, and he hopes that it will be successful. It will mean much to medicine.

Linnaeus is sorry for Mrs Thun [Christina JulianaThun, Christina Juliana
Swedish. Lady-in-waiting at the court of
Queen Lovisa. Wife of Anders Thun. Born
Löfving.
], who should have had a better fate.

Linnaeus sends his greetings to Bäck’s son and asks Bäck to tell his son that Linnaeus had helped find him a good and patient teacher who will be as good to him as his own father.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 161-163   p.161  p.162  p.163.