Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4233 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 25 July 1769 n.s.
Dated Jacobs mässe dag. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre och Riddare

Aldrig kunne M[in] H[erre] giöra mig mera grace och reellare wänskaps prof, än då M[in] H[erre] täckes hielpa mig wid tullen, ty jag har nu ingen; och åtskillige hafwa lofwat wara mig behielplige att skaffa mig där en pålitelig commissionaire, men förgiäfwes. Alt hwad M[in] H[erre] utgifwer i fracht transport &c. skall jag första postdag beställa och betala. Millioner tacksäjelser för denna hielp. jag hoppas inom en äller twå månader få tacka mer i stockholm, som är

Min egen Herres
ödmiukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1769
Jacobs mässe dag[1]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus says that never could the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] have offered more kindness and friendship then through his assistance with helping Linnaeus with customs problem; many have promised to help but with no result. Everything that the Secretary has paid for transport &c will be refunded. Linnaeus. hopes to be able to thank the Secretary in Stockholm in one or two month’s time.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 317   p.317.

upEXPLANATORY NOTES

1.
Jacobs mässe dag is July 25.