Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4244 • Peter Hernquist to Carl Linnaeus, 24 August 1769 n.s.
Dated 24 Aug: [1769]. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare etc.
Nådige Gynnare

Wälborne Herr Archiatern behagar i sit senare nådiga underrätta mig huru som dess nåd wil göra et offer af sin tid til min lyckas befrämjande. Aldrig kan et hierta mer upfyllas af wördnad än då en frånwarande på et så utmärkt och ädelmodigt sätt blir hugkommen. Jag har altid haft ringa hopp om en sådan syslas uprättande in arte veterinaria, som jag den åstunda och mottaga kan. Hans Kongl[ig] Maij[estät]s senare nådigaste utslag i denna saken giorde äfwen /:så wida jag annars af mina Gynnares bref ärfara kunnat:/ derpå slut: ity jag deraf fant, det andra med mig förtiente samma nådiga befordran in arte veterinaria och altså jag ei hade at förwänta i mit fädernetsland något som kunde jämföras med hwad Herr Bourgelat häruti ärnåt. Men et lärohus uprättande in arte veterinaria samt försäkran om fria händer deröfwer med en ansenligare lön och deremot swarande wilkor sådana som Herr Bourgelat här äger, blir jag oduglig för swänska Nation. En ordinarie Professors lön gäller här ute 600 liv: En artis vet[erinariae] studiosus har at förwänta efter 3 års studier 800 liv: årligen: Herr Bourgelat har på samma tid 30000 liv: . Om man i Swerige ei gör en lika proportion kan hwarken jag eller någon annan skicklig karl ådraga sig detta ämbetet. Hwarken girughet eller ärelystnad drifwer mig utan allena nödwändigheten för at undwika fattigdom och föragt. Dessutom som mina omständigheter fördiupat mig i skuld, i synnerhet hos Wälborne Herr Archiatern, som på så margfaldigt sätt mig nådigt obligerat, ty åstundade jag af min tilärnade sysla kunna godtgöra en dehl af min giäld. Jag uptäckte ei så frit mina tankar om jag woro redan öfvvertygad om det Wälborne Herr Archiatern och Riddaren wille nådigt dem skärskåda samt dem med mer mognad och wanlig warsamhet kraftigt producera. Som jag anser alt som mycket osäkert i Swerige ty har jag emedlertid mottagit en liten Hofmedici sysla på H[err] Grefwe Hessensteins gods, dit jag ärnar mig i höst och hwaräst jag wil afwakta nådigt utslag från Swerige.

Nu har jag slutat min botaniska skörd i parisiska academiska trägården och wistas jag nu på Trianons i afsigt at honom gålra. Man omflyttade sent i wåhras alla häri wäxande örter så at de deraf ledit och äro ei efter wanligheten frodiga. Här är ganska dyrt at lefwa. Jag har ei welat emottaga Herr Richards offert för at ei wara obligerad at för honom arbeta, och för at dermed göra honom mer angelägen om W[älborne] Herr Professor von Linné utresa. Det mästa jag nu gör består uti at öfwertyga honom om flera fehl i hans nomenclatur som ei kunna rättas utom W[älborne] H[err] Prof[essor] von Linné närwaro och nogare undersökning. Jngen bloma har mer fägnat den franska öfwerheten än raphanus, hwilken blef kallad Serpent de M[onsieur] von Linné.

Dalechampia är ei upkommen denna sommar. Morina är ganska liten. Jag skall taga frön och et exemplar deraf i en annan trägård. Herrar Richard och Thoin ha lofwat mig frön och rara wäxter til at fägna Wälb[orne] Herr Archiatern och Riddaren med då jag wänder om hem. Wälborne Herr Archiatern och Riddaren behagar nådigt uttyda de öfwerskickade fröen. Jag förwäntade på samma tid ännu så många som jag ärnade öfwersända. Men en Wälborne Herr Archiatern och Riddarens obetänksam commissionaire giorde mig misstänkt hos wederbörande, hwilka lämnade mig frihet at begära för min egen räkning hwad jag åstundade, men som Commissionaire hade jag ei mer at förwänta. Men som jag nu mer haft tilfälle öfwertyga dem om osanningen och jag dem på hwarjehanda sätt obligerat; ty twiflar jag ei på deras benägenhet. Utaf mit Herbarium, samt af Cataloguen öfwer Parisiska trägården kan nogare ses hwad härifrån kan wara at hämta, Om ei mit Herbarii completerande hade så mycket legat mig om hiertat hade jag långt för detta warit härifrån. Jag önskade ofta hafwa äran at profitera af W[älborne] H[err]Professorn von Linné närwaro härute. Det är angenämt at se på en gång så många rara blommor och Species, som på en tid framkomma. Om ei mina andra occupationer samt mit Herbarium syslosatt mig hade jag ärnat göra deraf mera nytta: Men jag hoppas det wi en dag få profitera af det Wälborne Herr Professor von Linné deraf oss behagar meddela. Sedan ungdomen nu mer sedt med hwad lätthet en kan finna en plantas namn af Systema naturae är det ei rart se dem deri söka sina förnämsta nöijen: Och kan jag nu aldrig mer gå in i trägården med mindre man öfwerhopar mig med förklaringar deröfwer. Jag har ei ännu sedt någon betiena sig af Herr Adanssons famil[ias] pl[antarum] confusarum. Nyheter äro nu mer rara. Mina äfwentyr röra mig nu litet eller intet, ehuru de äro nog betydande. Åskan slog ned i min kammare samt trängde sig in i Herr Lafosses appa[r]tement deräst hon smälte en lång ståltrå: Gick sedan derifrån up i 3 wåningen smälte en annan ståltrå til små hage som finnas på husmeublerna sen de dem genomborat. En sängkrants blef äfwen nedslagen samt papper itända. Evolvulus` alsinoides är monogyniste: Cal: foliola minime lanceolata: Filamenta corollae dimidio minora. Stylus 1. Stigma bifidum. Capsula 2 locularis? Carthamus Corymbosus är här satt ibland echinopes ehuru han ei har calycem com: men receptaculum är i [. . .] pilosum som i Carthamis. Af Silphium laciniatum äro 2 varieteter af hwilka den ena har folia Sinuata et pilosa, den andra har dem pinnata glabra. Här äro 2 varieter af Silphium perfoliatum etc: Här äro många Species som ei ännu äro determinerade och nämda.

Herrar Richard och Thouin anmäla sin wördnad samt utbedja sig nåden med mig wara inneslutne i wanlig grace, i hwilket hopp jag framhärdar med diup wördnad

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens
aller ödmiukaste tienare

P[eter] Hernquist.

Paris d[en] 24 Aug[usti]
1769./.

upSUMMARY

Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
is very grateful for Linnaeus’s ambition to find him a post in Sweden. However, Hernquist has always had little hope that there would be a future for him in veterinary medicine in Sweden. His Majesty’s [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] latest resolution in the matter proved he was right in this view. Hernquist realized that he couldn’t expect of Sweden what Claude Bourgelat had achieved in his country. The economic conditions for somebody working as a veterinarian in Sweden are such as he can not possibly accept them, not because he is greedy, but because he has to in order to avoid poverty and contempt. He wants to pay back his debts, especially to Linnaeus, which will hardly be possible in Sweden. Therefore, he has accepted a post as physician to Fredrik Wilhelm von HessensteinHessenstein, Fredrik Wilhelm von
(1735-1808). Swedish. Field marshal.
Son of King Fredrik I and Hedwig Ulrika
Taube. Prince of Sweden. Brother of Carl
Edward von Hessenstein.
.

Hernquist has now finished his ”botanical harvest” in the Jardin du Roi [Jardin des plantes, ParisJardin des plantes, Paris,
French. The Jardin des plantes was
founded in 1597 to produce flower models
for the manufacturing of tapestry in
Paris. In 1626 it became a garden for
medical and pharmaceutical plants. In
1739 it was again transformed to le
Jardin du roi, where also a natural
history museum was built. Later in the
eigteenth century a zoological garden
and a library were added.
] and moved to the Trianon. He has declined Claude Richard’sRichard, Claude (1705-1784).
French. Botanist. The king’s gardener at
the Trianon. Father of Antoine Richard.
Correspondent of Linnaeus.
] offer to work for him; he wants to be free and believes that this will also make Richard more anxious to promote Linnaeus’s departure [to France] Hernquist contents himself with pointing out errors in Richard’s nomenclature, and it is only professor Linnaeus who can amend that.

The most popular flower among the upper classes is Raphanus, called Serpent de Mr von Linné. Dalechampia has not germinated this summer and Morina is small. Hernquist will take seeds of it from other gardens. Richard and André ThoüinThoüin, André
(1747-1824). French. Botanist. Gardener
at the Jardin des plantes, Paris.
Correspondent of Linnaeus.
have promised seeds and rare plants for Linnaeus when Hernquist returns home. If he had not devoted so much time to his herbarium, he could have left much earlier. He hopes they will soon have Professor Linnaeus among them; he is long-desired and needed. Young people begin to realize the superior qualities of Systema naturae and how easy it is to identify a plant by it. They are now often seen herborizing; many of them turn to Hernquist with questions. Hernquist has never seen anybody using Michel Adanson’sAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
“Famil. Confusarum” [Hernquist refers to the Familles des plantesAdanson, Michel Familles des
plantes
, 2 vol. (Paris, 1763).
].

Hernquist’s room was struck by lightning, which also devastated Philippe Etienne Lafosse’sLafosse, Philippe Etienne
(1739-1820). French. Veterinary
surgeon, Paris. Assisted by Peter
Hernquist, he started a private school
for veterinary studies,
apartment.

He discusses the characterization of Evolvulus alsinoides, Carthamus corymbosus, Silphium laciniatum and Silphium perfoliatum.

Richard and Thouin send their respects.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 490-491). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 92-94   p.92  p.93  p.94.