Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4274 • Carl Linnaeus to Carl Christoffer Gjörwell, 17 October 1769 n.s.
Dated 1769 d. 17 october.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Kongl[ig] Secreter

Att Kongl[ig] Secr[eteren] will hedra mig med utgifwande af de utlänskas bref till mig, ärkienner jag med all tacksamhet; jag har giömt alla utlänska lärdas bref till mig, som äro en större bunt än man kan lyfta, ifrån hela werlden, men de angå mäst Historiam naturalem ock ¼ dehl Medicinen; De torde blifwa trötsame att läsa för folk, som där af ej äro älskare, såsom de måste af wår nation, ty de supponera någon insicht uti naturkunnogheten, och den som det ej har torde desse förachta; att wällia äfter nationens smak här af, torde ock blifwa swårt nog; uti många äro elogier, som böra noga uteslutas hälst denna tiden, då nationen är critisk, att de ej tro dem wara utgifne för vanitet skull. Skulle de allenast utgifwas, utgiorde de åtminstone 50 volumer. Man borde kanske endast utgifwa sådane, som endast äro skrefne af de redan döde. At afskrifwa alla desse woro ett marstrands arbete. At trycka dem oafskrefne går ej an; ty mästedels lärer det heta docti viri male pingunt. många äro ock vitieuxe till sielfwa syntaxin, äfwen af de älliest lärdaste män, som Reaumur och en hop engelsmän. jag får utbedia mig liten dilation och betänketid, huru jag skall skicka mig med desses utgifwande, att jag ej giör illa, då K[ong]l[ig] Secret[eren] will giöra wähl emot mig.

förbl[ifwer]
Wälborne H[err] Kongl[ig] Secreterens
Öd[miuka]ste tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d. 17 october.

upSUMMARY

Linnaeus is pleased to hear that Carl Christoffer GjörwellGjörwell, Carl Christoffer
(1731-1811). Swedish. Author,
publisher, royal librarian.
Correspondent of Linnaeus.
wants to publish the foreign letters that Linnaeus had received, he had hidden most of them but believes that most deal with natural history and about one-fourth with medicine. He supposes they should be tiring reading for people who lack insigt in the natural history, and those who have not would despise them. Some of the letters should be exclused, otherwise people would think they are published because of vanity. If all the letters were to be published it would need at least 50 volumes. Maybe only those written by people, already deceased, should be published. Linnaeus remarks that just copying them would be an enormous task, not to mention the syntax that was sometimes remarkable even when written by the most learned people such as René-Antoine Ferchault de RéaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
and a number of Englishmen.

Linnaeus begs Gjörwell to give him some time to consider the offer, so as not to offend when Gjörwell wishes to benefit him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KB, Ep. G 10). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 221-222   p.221  p.222.