Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4300 • Carl Linnaeus to Johan Andreas Murray, 6 November 1769 n.s.
Dated 1769 d. 6 Novembr. Sent from Uppsala (Sweden) to Göttingen (Germany). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Professoren

För 2 dagar sedan ankom H[err] Professorens hederliga Broder H[err] Magister Murrhey, som tillbrackte mig H[err] Professorens kiärkomne bref; af hwilket jag widare inhämtar H[err] Professorens och Eder Academiae trägårds lyckeliga situation. Ter felix är H[err] Professoren som uti ett så mildt climate får alt i academiae trägården äfter sin önskan genom en Cancellaire, som så förträffeligen gynnar och promoverar wettenskapen. Gud gifwe jag wiste hwad H[err] Professoren åstundade för slags fröen ifrån oss, ty jag föreställer mig att H[err] Professoren lärer redan hafwa alt hwad wij äga, som äger hos sig på alla sidor Botaniska trägårdar af hwilka han kan få alt.

H[err] Bar[on] Munchausens namn har jag redan för detta påtänkt och upkallat; nog skall jag för någon wäxt till H[err] Professorens åminnelse, men om H[err] Professoren fick någon wäxt i sin trägård äfter sitt namn önskade jag det hälst; det kan ej slå felt ty jag är försäkrad att då H[err] Professoren begynnar få indianiska frön i trägården, d[…] åtskilliga nya genera då lära yppa sig. älliest wet H[err] Professoren att jag aldrig förgiätet dem, som med mig tillförene stridt uti florae castris.

gierna wille jag ock hedra H[err] Pr[ofessor] Oeder med något genus; men Gud gifwe han wille sielf nämna hwilken; ty han har hedrat mig ock jag will aldrig wara otacksam. men jag är litet rädd att om han ej får den han will hafwa, äller en ej nog specieaux, han då förargas, som Sigesbeck, då jag har skam till tack. Han får frön från hela werlden, nog får han nytt genus plantae; jag sku[lle] räkna för en förmon att få wara interp[..]g.

jag frucktar at den gode H[err] Oeder är nog klipsk. Han lätt fråga mig hwarföre jag kallade den lilla örten Koenigia och ej Bergera, jag nändes ej fråga tillbaka hwarföre han upkallade sin fader och ej sin cousin wid sin sons nämnande. altför gierna will jag kalla upp honom, allenast han är nögd med den jag kallar, då han ej sielf will sända mig en sådan

jag framhärdar Edle och Högl[ärde] H[err] Professorens
Ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1769
d[ie] 6 Novembr[is]

Viro Clarissimo
D[omino] D[octori] J[ohanni] A[ndrae] Murray
Profess[ori] in Acad[emia] Goetting[ensi] Botanices ord[inario]
Götttingen
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152, 20-21). [1] [2] [3] [4]