Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4311 • Abraham Bäck to Carl Linnaeus, January-March? 1754 n.s.
Dated . Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre H[err] Broder

Mycken heder och tacksägelse för de kiära brefven, som jag igenom Min H[err] Cammerdieners wårdslöshet fick i går på en gång. Han lärer ej velat uttaga det ena förl[idne] Lögerdag, på thet han skulle sättja mig i en farlig alteration af glädje. Och för den argheten, så hafver jag förafskedat honom ifrån mig. När K[iäre] Bror kommer til mig så skal han få se en långt beskedligare Cammerdiener.

Det giör mig ondt at jag sist war så snål och skref om örter. Dock tager jag gierna emot om Kiäre Bror hafver några at mista. H[err] Tufvén har hulpit mig at genomgå 5 Classer, som K[iäre] Bror ser härhos upteknade defecter. Dem som K[iäre] Bror kan ärsättja, så tager jag med hjertans tacksamhet emot. J synnerhet de som äro Officinales, ehuru de ej skulle vara rätt väl inlagde, skola roa mig högeligen. På hvar skal jag skrifva dono Principis Botanici orbis.

Prins Gustaf går ej än ut efter sin fråssa. Och Drottningen som var rätt illa af hufvud-, tand- och magvärk förra veckan, mår nu Gudi lof väl, men för precaution, ligger än. Derföre lärer, hoppas jag, ingen resa blifva till Ulricsdal, om icke dagen för Påsk; och jag får derföre emottaga Min K[iäre] Bror här i Stockholm, och plåga honom om qvällarna med Örter. Stackars K[iäre] Bror som måtte så träla. Men sådant är De Storas villkohr i denna verldenne. K[iäre] Bror såsom den största Fursten i verldenne och öfver lefvande och döda måste hafva mycken omsorg, bekymmer och besvär för sina Undersåtare, deras rangering och befordran.

Jag hafver råkat i confusion med species genom de numrer som påsattes efter K[iäre] Brors M[anu]SC[ript] hvilket i nya Sp[ecies] Plantarum blifvit ibland ändrade. Men jag liter på Min Princeps, at han i sitt envålds Rike ej tål någon oordning.

J går har brefvet varit framme om ApothekarÖrterna, med mycken heder K[iäre] Bror har största delen derutaf. Men projectet om Professor Anatomiae blef til intet; jag tror för D[octo]r Martins bearbetande som vill gierna det skal upskiutas til nästa Riksdag, efter han ej tror sig gå igenom denna gången dermed emot Sidrén. Det säjes ingen tilgång vara til lön för Anatomiae Professorn. Kanskie en annan gång blifwer wår goda wänn Vahlbom närmare än någon annan. Men wärst är det för Chirurgiens skull, som Professor Anatomiae bör winnlägga sig om, och skier eij så snart. Jag tror at de f. . . fältskiärarne warit orsaken härtil. Tro at det grämer mig högeligen. Så gick den goda dessein uti pankaka. Gud wet at jag gjordt mitt bästa. D[octo]r Martin går här och fulminerar på mig. Jag tyckes mig giordt mer än jag bordt när jag lät passera at Valbom sattes på förslaget efter Martin

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
thanks Linnaeus for several letters, which his servant had given him too late. The man had neglected to collect letters on the previous Saturday, in order not to cause Bäck too much pleasure. Bäck had fired him, and Linnaeus will find a better man-servant at his next visit to Bäck.

Bäck regrets that he had been so negative when he wrote on herbs in his latest letters. He will be glad to receive some, if Linnaeus has any to send, and then especially medical plants. Erik TuvénTuvén, Erik (1721-?).
Swedish. Botanist. Employed by the
Collegium Medicum, demonstrator of the
botanical garden of the Seraphimer
Hospital in Stockholm.
has helped him to go through five classes, and Linnaeus will see what they can be used for.

The Crown Prince [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] has had the ague and does not yet go outdoors. The Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] had suffered from pains in her head, her stomach and one of her teeth. She feels better but is still bed-ridden. This means that the journey to Ulriksdal will not take place until maybe the day before Easter, so Bäck will receive Linnaeus in the city and talk to him about herbs late at night. That is the fate of a famous man.

Bäck has been slightly disturbed by the changes of numbers made in the new work Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
. However, he hopes that Linnaeus knows what is right.

Bäck thanks Linnaeus again for letters on medical plants.

Bäck reports that the idea of establishing a position of professor of anatomy in Stockholm has fallen through. Roland MartinMartin, Roland (1726-1788).
Swedish. Physician and surgeon,
professor of anatomy and surgery at the
Collegium Medicum, Stockholm.
and Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
were interested in getting it. However, there is no money for the salary. Bäck is sorry, as it had meant much for surgery, where the professor would have been important. The surgeons may have caused this negative result. However, Martin is angry at Bäck, who had favoured Sidrén, but Bäck had gone so far as to place Martin before Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 271-272). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 3-5   p.3  p.4  p.5.