Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4329 • Johann Jacob Lerche to Carl Linnaeus, 8 January 1770 n.s.
Dated den 8 Januar. 1770. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,
Förnäme Gÿnnare

Bägge Herr Archiaterns öfwermåttan angenäma Skrifwelser af den 20 Maji och den 8 Julii a[nni] pr[ioris] har jag med mÿcken fägnad ärhållit, och i följe däraf straxt de åstundade specimina sjöledes afsändt. Nu har jag åter den äran, att uti hosgående ask öfwersända några fröen, som jag nyligen fådt ifrån Astrachan och Kislar, i hopp, att med det första kunna sända flere, som jag wäntar ifrån Caucasus och andra negder. Men som jag beklageligen ej warit så lÿckelig, att inhändiga Herr Archiaterns Skrifwelse, uti hwilcken, som sedan förmäles, ibland annat skola hafwa warit fröen af den örten, som Herr Archiatern täckts giöra mig den äran, att nämna efter mitt namn, så tager jag mig den friheten, att utaf besagda fröen utbedja mig wid tilfälle ännu några få korn, att därmed försöka min lÿcka.

Til det nÿss påbegynta nÿa året har jag den äran, att gratulera Herr Archiatern jämte hela Dess förnäma famille af alt mitt hjerta, och framhärdar städse med största wördnad

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste tjenare
Jo[hann] Jac[ob] Lerche

St. Petersburg
den 8 Januar[ii] 1770.

P. S. Efter alt utseende, så lärer Herr Archiatern ej hafwa ärhållit mitt Bref jämte den hosgående asken med fröen, som i början af Mars månad förledit år, skickades directe med påsten, addresseradt till Kongl[iga]Wettenskaps Societeten i Upsala, emedan uti bägge Herr Archiaterns Bref ingen ting därom nämnes.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 99-100). [1] [2] [3]