Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4335 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 1 January 1770 n.s.
Dated 1770 d. 1 januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Secreter och Riddare Min förtrognaste wän.

[Bland de]m, som af dett ärligaste och trogna[ste hier]ta tillönska M[in] H[erre] all sällhet på [det] ingående åhret, försäkrar jag heligt [in]gen mig öfwergår, som städse räknat för en den besynnerligaste lycka att få på min ålderdom fägna mig af M[in] H[erres] förtroligaste wänskap, hwilken aldrig slagit mig felt, ehuru den andra wärlden warit ombytelig. Gud alsmächtig giöre M[in] H[erres] dagar många och sälla,

jag är oaflåtligen
Min förtrognaste wäns
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1770 d[ie]1. Januarii

Secreteraren wid Kongl[iga] Wettenskaps
Academien
Riddaren af Kongl[iga] Nordstjerne orden
Wälborne Herren
H[err]Pehr Wargentin
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus sends the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] his best wishes for the New Year and thanks him for his sincere friendship.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 407   p.407.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 319   p.319.