Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4337 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 1 January 1770 n.s.
Dated 1770 d. 1. Januarii.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Min gamble Ungdoms Broder.

Min H[err] Broder får jag först af det uprichtigaste hierta till önska all sällhet på det nu ingående åhret; Den Alsmächtige giöre Min H[err] Broders dagar sälle och månge.

Därnäst och aflägga hos Min H[err] Broder den diupaste tacksägelse, att M[in] H[err] Broder som warit den förste, will och wara den sista som sökt mitt bästa. jag hade redan warit i stockholm om wäglaget dett medgifwet, ock måste, där jag har lif och hälsa, wara där inom 14 dagar, då jag för närwarande upwachta innan åter resan sker ifrån Riksdagen.

jag lefwer till mitt sista

Högwördige H[err] Biskopens
Min trognaste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1770
d[en] 1 januarii

[address]
Kongl. Maijts Troman
Biskopen öfwer Åbo stift
Högwördige Herren
H[err] Doctor C[arl] F[redrik] Menander
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 308-309). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 334 .