Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4338 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1770 n.s.
Dated 1770 d. 1 Jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. Maijts och Riksens Råd,
Praesident uti K[on]gl. Cancellie Collegio, Öfwerste Marschalk,
Gouverneur för Cronprintsen, AcademieCanceller,
Riddare och Canceller af alla Kongl. Maijts Orden.

På denna dagen, som till Eders Höggrefl[ige] Excellences åminnelse årligen af mig firas, tillstädier tiden mig ännu att få offra min tacksamhet på Eders Excellences altare, för hela de 30 åhren jag med hela mitt hus, endast och allena af Eders Excellences nåd, fått hugna mig af tillräckelig utkomst och bergning. Mitt hierta skall brinna af tacksamhet, så länge warm blod rinner i mina ådrer, och skall taga dehl uti alla Eders Excellences öden, såsom af egne och fast jag ej kan mer, skall jag dock läggas i grafwen med den uprichtigaste och diupaste tacksamhet, som någonsin ett barn kan bära mot sin huldaste fader.

Den alsmächtige Guden, som utrustat Eders Excellence till fäderneslandets stöd, som satt Eders Excellence till den högste och tillika wisaste i Riket, ja giort Eders Excellence så stor, att helwitis afwund må där wid brista; som åter igien låtit Eders Excellence triumphera öfwer alla sine afwundsmän, Han hafwe städse sin hand öfwer sin utwalde.

Jag förblifwer in i grafwen
Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste tienare
Carl Linné.

Upsala 1770
d[en] 1 Januarii

upMANUSCRIPTS

a. original (Trolle-Ljungby).

upEDITIONS

1. "Bref af Carl Linnť till R. R. Gr. C. G. Tessin, Upsala 1 Jan. 1770" (1859), p. 260-261 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 75   p.75.