Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4363 • Johann Jacob Lerche to Carl Linnaeus, 27 April 1770 n.s.
Dated den 16 April St. Vet. 1770. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,
Förnäme Gynnare

Jag håller nu ord, sedan den ohyggeliga passagen, som årligen påminner oss, hwar wi wistas, förmodeligen blifwit något drägeligare. Uti mitt sista af den 8 Jan[uarii] a[nno] c[hristi] om jag mins rätt, låfwade jag att med det första öfwersända några färska Cyna-fröen, som jag wäntade ifrån Caspiska trackten, och sådant sker härmed i hosgående lilla ask, hwilcken jag önskar må komma Herr Archiatern wäl och snart tilhanda. Jag åberopar mig i öfrigit på mitt förberörda Bref, hwarwid äfwen fölgde en dylik ask, med åtskilliga fröen, och i hopp, att wid tilfälle blifwa hugnad med några rader, har jag den äran, att med största högacktning framhärda

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmjuke tjenare
Jo[hann] Jac[ob] Lerche

St. Petersburg
den 16 April St[yli] vet[eris]
1770.

P. S. H[err] Past[or]Laxman är nÿligen blefwen Professor här wid Keyserl[iga] Wettenskaps-Academien, och nu med några andra H[err]ar bortrest, att giöra nya uptäckningar in i landet.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 101-102). [1] [2]