Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4372 • José Celestino Mútis to Carl Linnaeus, 15 May 1770 n.s.
Dated d. 15 Maji 1770. Sent from Santa Fe de BogotŠ (Columbia) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Amicissimo suo C[arolo] Linné,
Equiti Aurato,
Sal[utem] pl[urimam] des[iderat]
J[ohannes] C[elestinus] Mutis.

Jucundissimae mihi fuerunt, V[ir] H[onoratissime], litterae tuae 10 Aprilis 1769, in quibus nuntiabatur ex anterioribus meis alteras 19 Maji 1767 autumno praeterito, alteras vero 3 Octobris ejusdem anni prope Cacotam Suratensem datas Te pridie accepisse. At posteriores meas d[ie] 3 Martii 1768 ibidem scriptas ad manus Tuas nondum pervenisse video. Semper enim dolui, quod ita nunc doleo, maximam, quae intercedit, locorum distantiam commercium nostrum vel in annos retardaturam, quodque multo gravius est, litterarum nostrarum aliquas facile perituras. Ita illis accidisse valde suspicor, in quibus exoptatam responsionem, uti semper pro humanitate tua consuevisti, procul dubio dedisse Te credo, quasque adhuc dubia mea circa genera tunc communicata desiderare me faciunt.

Immortales istas, quas egisti gratias pro omnibus et singulis, quae pro mea solvenda fide Tecum communicavi a Te nunquam desiderabam, cum a me, qui mentem tuam expeto tantique facio, potius Tibi reddendas re ipsa atque animo credam esse justissimum. Ego nunc me denique Tecum ista contulisse gratulor, cum ex posterioribus Tuis intelligam thesaurulum observationum mearum, quae Te ita exhilararunt ac si Nepenthen hausisses, probatione tua fuisse dignum.

Quod interrogas, numne ramuli Cinchonae sint lactescentes, quo solo crescat, et sub quibus gradibus frigoris et caloris, me penitus ignorare fateor. Provinciam enim Quitensem, ubi Caxanuma, Loxa, Cuenca, hujus officinalis speciei loca natalia sita sunt, a Provinciis Cartaginensi, Bogotensi, Pampilonensi, Gironensi valde remotam, nondum peragravi. At vero quantum assequi conjectura possum eam habitare existimo in collibus, quorum altitudo vix credenda foret Europeis, nisi barometri observationibus exactissimis constaret. Verum tamen est, altitudinem illam esse quasi mediam inter maximas et minimas locorum in Zona torrida. Etenim in solo Quitensi vix ascendere hydrargyrum ultra 20 poll. 1. lin. observavit Cl[arissimus] D[omi]n[us] de la Condamine, unde illius soli altitudinem esse 1462 hexap. Paris. justo conclusit. Eadem fere est hujus soli Bogotensis altitudo supra libellam maris juxta observationes a me primum hic institutas. Eadem prorsus est etiam utrarumque Urbium temperies, cum spiritum vini in Thermometro Reaumuriano vix ultra 18 gradus supra cogelationis terminum ascendentem observaverim. Ceterum sub hac temperierum uniformitate Cinchonam officinalem nullibi nisi in Provincia Quitensi sub grad. lat. ab 0 ad 5 versus Austrum crescere constat. At vero versus Boream prope Papayan sub grad. lat. 2. etiam habitare credit Illustris D[omi]n[us] Santistevan, quem audivi saepenumero asserentem se Cinchonam ibidem notam sub nomine Palo del requeson florentem legisse. Hujus etenim folia, officinalis duplo majora ostendit et donavit mihi idem perillustris D[omi]n[us], at flores, quos staminibus sex constanter praeditos esse affirmabat, nullos secum attulit. His etiam litteris Cinchonae alterius Geronensis a me nuncupatae descriptionem includam.

Miratus es, nec immerito, arborem Capensem me hic invenisse. Sed illius plantae characteres dati in descriptione eam pertinere ad Brabejum potius quam ad aliud genus suadere videntur. Egomet etiamnunc miror, diversorum climatum plantas vel sponte nascentes vel huc semel delatas facile propagari tendentes vidisse. Europearum enim plurimae vel sponte vel cultae crescunt. Quamobrem splendidissimam Humanissimi Proregis mensam quovis anni tempore ornatam conspicis oleribus suavissimis, quae nobis Italus invideret, ibique sapidissimis Fragariae fructibus per decennium quotidie vescimur. Haec planta, quam mirum in modum propagatam cernimus, a Celsissimo Prorege meo consilio baccis prius exsiccatis nobiscum delata fuit.

Nunc primum intelligo me non cogitante Jacquiniae genus jamdudum statutum fuisse. At cum a me scire cupias, quodnam genus nomino meo dicatum vellem, fateor arborem illam 3 Pentandram Monogynam, cujus descriptionem in litteris d[iei] 19 Maji 1767 tradidi, si de genere novo nullum dubium superesset, mihi servatam maluisse. Quapropter eam in posterum a nomine meo sic appellatam habeto; sin minus alteram 11, quam ego Jacquiniam dixeram. Si vero utraque nova fuerit, priorem mihi, alteram denique ex Illustrioribus Botanicis ei, quem tali honore dignissimum censeas, si ita visum Tibi fuerit, consecrari decerno.

Solanum 2, Bejariam 8, Quadriam 12 novas esse video Te affirmasse; reliquas vero 1, 7, 9 dubias adhuc circa genus esse constanter asseris.

Dolebas quod, ubi terrarum degerem, non Tibi certo constaret. Etenim Cacota nostra Suratensis in tabulis geographicis non detegenda, oppidum Indorum est a Pampilone Americana biduo tantum distans. Constitutum illic excursionum mearum centrum per quadriennium habui. Itaque cum diutius in hac Urbe commoraturum me credam, litterae Tuae per D[omi]n[um] Bellman ad manus meas tuto provenient. Utinam quam primum mihi liceret uti generibus plantarum editionis sextae et Systemate Naturae recentiori, quae promisisti! Omnia per eundem D[omi]n[um] Bellman commode transmitti poterunt.

In hanc Urbem Celsissimi Proregis jussu ter reducem me esse fatum voluit; eamque paucis abhinc diebus denuo salutavi. Hic litterae tuae, quas iteratis vicibus osculabar, detinebantur. Posthac vero, quantum video, frequentiores ad Te scribendi opportunitates occurrent. Proximis etiam litteris (nunc enim festinanter scribo) priorum generum flores includam. Multa habeo Tecum communicanda. Nam cum longas nec injucundas peregrinationes per latissimos hujus Americes tractus decennio fere confecerim, stupendam plantarum collectionem mihi comparare licuit. Exinde saepe miratus sum, quod olim, priusquam ab Europa decederem, eximiam illam Amazonum fluminis fertilitatem vix credere potuissem. At cum ipsis oculis postea cerneretur similis fertilitas, quam mente concipere non valebam, testimonium illud Cl[arissimi] D[omi]n[i] de la Condamine, nempe plures annos exercitato Botanico, et Iconographo dexterrimo, vix sufficere, si immensam plantarum illius tractatus varietatem delineandam, describendam, atque ordine systematico digerendam sibi susciperent, verissimum esse deprehendi. Etsi ingens plantarum, quas legi, fuerit numerus, me forte plures latuerunt.

Begoniam jam pridem primum reperi in celebratissimo hujus fluminis Bogotensis saltu Tequendama dicto. At non erat ibi ita frequens. Postea vero prope Pampilonem eamdem frequentissimam inveni.

Maxime quidem doleo Querium nostrum Tournefortiani Systematis tenacissimum sexuale tuum aggredi cogitasse. At hoc nullius ponderis rationibus factum esse sentio. Flora ejus undequaque agresti, cujus lectioni his diebus primum incubui, stomachatus sum in extremo. Plura Tibi, quamquam nonnulla audita jam fuisse vereor, nollem tamen esse notiora.

Innumeras Avium descriptiones more meo peractas possideo, quarum aliquas ab raritatem ad Te jam misissem, nisi prius tuis legibus adaptandas, et perpoliendas esse existimaverim. Exoptatissimum tuum de animalibus opus, quod nomine tenus id novi, nullo pretio mihi comparare in Hispania potui. Kleinii methodus non placet.

Nolo tandem Te diutius ignorare, quantum exoptaverim Illustribus Societatis Upsaliensis membris adnumerari. Vale!

Dabam in Santa Fé de Bogota d[ie] 15 Maji 1770.

1. Cinchona Gironensis

Arbor mediocris ... [a][a] : MS. 1 a Cinchona differt fructu
[added by another hand]
ramulis brachiatis, erecto-patentibus, approximatis, teretibus, laevibus, brevioribus, consimilibus, novellis compressis tomentosis.

Folia decussata, patentia, ovata & ovalia leviter cordata, nonnulla orbiculata, altera panduriformia, omnia integerrima, acuta, utrinque molliter pubescentia, infra venulis alternis majoribus, minoribus, transverse parallelis notata, costa tereti, prominente, hirsuta, plana, 5-pollicaria.

Petiolus teres, supra planiusculus, sulcatus, hirsutus, vix pollicaris.

Stipulae geminae, singula utrinque, oppositae, sessiles, subulatae, concavae ciliatae, brevissimae.

Flores in pedunculis axillaribus (ex alis foliorum versus summitatem) erectis, compressis, sursum crassioribus, foliis paulo brevioribus, solitariis, dichotomis, spicis distichis, subsessiles.

Flos unicus in singulis divaricationibus semper adest. Corolla dilute violacea.

Bracteola, quibus germen insidet, duae & tres ad singulum florem, subulatae, hirsutae, calycis altitudine, marcescentes, plurimae vero deciduae.

Cal. Perianthium monophyllum, tubulatum, emarginato-truncatum, rigidum, pubescens, germine longius, eique insidens, persistens.

Cor. Monopetala, hypocrateriformis, tubus cylindraceus, sursum leviter ampliatus, longus, molliter pubescens, membranaceus. Limbus quinquefidus, laciniis oblongis, integerrimis, obtusis, concavis, patulis, tubo 3plo brevioribus.

Nectarium margo minimus, obsolete pentagonus, fundo tubi immersus, stylum cingens, persistens.

Stam. Filamenta quinque, vix conspicua, fauci corollae affixa. Antherae lineares, incumbentes, basi leviter bifidae, biloculares, introrsum dehiscentes.

Pist. Germen inferum minimum, subrotundum, pubescens. Stylus basi crassiusculus, magis pubescens, deinde filiformis, fistulosus, decemstriatus leviter pubescens, erectus, longitudine corollae. Stigma crassiusculum, obsolete pentagonum.

Per. Bacca obovata, calyce extus, intusque nectario coronata, succulenta, molliter pubescens, quinquelocularis.

Sem. Plurima minima.
Fructus nunquam dehiscit. Loculamenta sunt tubuli quinque, distincti, cartilaginei, vix 1/3 lin. diametri, longitudinaliter connati, difficulter separabiles, fructus mediam occupantes. Fructus h. t. (Junio) immaturi sunt, et raro ulli; arbores enim omnes sub vigore florescentiae inveni. Pueri fructus maturos pro morulis edunt; ideoque Morito h. e. Morulus nuncupata fuit arbor ob male praeconceptam fructus similitudinem.

Habitat copiose in Provincia Gironensi prope Urbem Giron versus Cauta sub temperie calidissima 87 grad. Thermometri Fahrenheitiani.

Flos non solum demit quintam, sed etiam addit sextam partem numeri in singulis fructificationis partibus, ut in altera specie Pompilonensi observavi.

2 Manettia

Radix annua ...

Caulis herbaceus, debilis, reclinatus, ramosus ...

Folia opposita, approximata, ovata, leviter ciliata, acuta, parum venosa, supra pilis nonnullis adspersa, subtus molliter pubescentia, costa tereti, prominente, sesquipollicaria. Petioli brevissimi, teretes, supra sulcati, hirsuti.

Stipulae oppositae, petiolis connatae, adpressae, semicirculares, ciliatae brevissimae.

Flores in pedunculis axillaribus, plerumque solitariis, foliis brevioribus, multifloris, pedicellis oppositis, teretibus, inaequalibus, hirsutis. Corolla alba.

Bractea ad singulum pedicellum, brevissa, linearis, acuta, concava, hirsuta.

Cal. Perianthium octophyllum, genuini insidens, foliolis erecto-patentibus, linearibus, acutis, concavis, hirsutis, aequalibus, alternis plerumque latioribus, parvis, persistentibus.

Cor. Petalum hypocrateriforme. Tubus cylindraceus, calyce longior, erectus, molliter pubescens, lineis quatuor filamenta mentientibus introrsum exaratus, versus faucem hirsutus. Limbus patens, quadripartitus, laciniis brevissimis (tubo 3plo brevioribus) ovatis, obtusiusculis, intus barbatis. Nectarium margo circularis, integerrimus, concavis, minimus, glaberrimus, receptaculum floris ambiens.

Stam. Filamenta, quatuor, filiformia, minima, fauci corollae inserta. Antherae lineares, utrinque obtusae, incumbentes biloculares.

Pist. Germen inferum, turbinatum, compressum, hirsutum, Stylus filiformis, deorsum incurvus, deinde erectus, longitudine tubi. Stigma bifidum, crassiusculum, laciniis linearibus obtusis.

Per. Capsula turbinata, compressa, calyce coronata, umbilicata, hirsuta, utrinque sulcata, inde in duas veluti capsulas separabilis. Capsula unilocularis bivalvis.

Sem. Pauca, minima utrinque plana, orbiculatim alata (in centro orbiculi semen) imbricatim posita juxta columellam pulposam, oblongam.

Dubito, an folliculi potius conati capsulae a me nominatae dicerentur.

Ex dictis manifestum est genus hoc valde diversum esse a congeneribus. Ideoque Manettiani dixi in honorem Cl[arissimus] D[omi]n[i] Manneti Botanici Flotrentini.

[b][b] : MS. 1 Cuscuta? [added by
Linnaeus
]
3.

Radix annua ....

Caulis herbaceus, tenerrimus, geniculatus, volubilis, teres, aphyllus, glaberrimus, ramosissimus, ramulis invicem convolutis, incompte implicatissimis, vix extricabilibus, filiformibus, e geniculis prodentibus, consimilibus.

Folia nulla

Bracteola parva, subovata, concava, unico ad singulum geniculum, ramulis opposita.

Flores in pedunculis, plerumque tribus ex singulis geniculis, teretribus, sursum crassioribus, subaequalibus, unifloris, semipollicaribus.

Corolla pallida lutea, uti ramuli juniores, senioribus subviolaceis.

Cal. Perianthium monophyllum, basi pedunculo adnatum, subinfundibuliforme, corollae concolor, quinquefidum, laciniis ovatis erectis, corolla dimidio brevioribus, persistens.

Nectarium nullum video

Stam. Filamenta quinque, erecta, corolla breviora, eique ad divisuras inserta. Antherae parvae dydimae, erectae.

Pist. Germen superum, turbinatum, depressum, sublobatum, lobulis quatuor inaequalibus. Styli duo, erecti longitudine staminum. Stigmata capitata.

Per. Capsula figuram germinis servans, bilocularis, vix dehiscens.

Sem. Quatuor, subrotunda, hinc convexa, inde plana, glaberrima, nitida. Omnes floris partes marcescentes persistunt.

Flos demit interdum quintam partem numeri. Nec raro styli tres absque ulla reliquarum partium floris additione.

Semen unicum & duo celerius ad maturitatem pervenientia non infrequenter reliqua suffocant. Hinc laborum genuinis inaequalitas.

Numerus partium floris naturalissimus videbatur quinarius cum stylo duplici, et seminibus quatuor. At plantam hac inconstantiorem nullam observavi. An Cuscuta Americana?

4. Avis

Caput subrotundum, paulo compressum, magnitudini corporis respondens.

Oculi mediocres, iride sanguinea, pupilla nigra

Rostrum conicum, rectum, acutum, mandabula superiore marginibus inferiorem subvaginante, apice denticulata, capite brevius.

Vibrissae ad radicem frontis, lateraliter positae versus nares.

Nares subrotundae, mediocres, ad basin rostri, membranula circumtectae.

Rictus oris mediocris

Lingua cartilaginea, plana, latiuscula, leviter bifida

Collum parvum teretiusculum, paulo elevatum

Corpus oblongum, pectore ampliusculo.

Alae complicatae pedibus extesis breviores

Faemora vestita, Tibiae nudae. Digiti tres antici, uno postico, robustiori. Ungues curvi, acuti, posticus paulo major.

Cauda integra, totius corporis longitudine.

Rostrum, pedes, caput, collum, dorsum, alae, cauda nigra sunt. Macula semicircularis pone genas, pectus, et abdomen sanguinea sunt. Ani regio plumis nigris apice leviter sanguineis maculata est. Humeri et Uropygium intense et nitide caerulea sunt.

Habitus Fringillae. Avis magnitudine paulo major Fringilla domestica coloribus potius quam cantu gratissima est. Habitat sub temperie frigida. At illam numeratam non invenio in speciebus Systematis. Pependit 1 1/2 uncias circiter.

In mensura Ped. Reg. Paris.

Longitudo rostri a radice fontis ad apicem Ö.. 6 lin.

Crassitudo baseos rostri (diameter horizontalis) ad basinÖ. 5. lin.

Altitudo mandibulae utriusque ad basin Ö. 4. lin.

Diameter aperturae narium 1/3 lin. Diam. major oculorum Ö. 2. lin.

Longitudo capitis ÖÖ 10 lin.

Corporis ab occipite ad caudamÖ.. 3. poll.

Faemoris 1 poll. 4. lin. Tibiae 11. lin. Digiti med. 7. lin. post 4 lin. subtensae unguis digiti med. 2 2/3 postic. eadem ab humero ad apicem alae complicatae 3 poll. 8 lin. inter alas extensas 11 poll. 1 lin., caudae 3 poll.

upSUMMARY

José Celestino MútisMútis, José Celestino
(1732-1808). Spanish. Botanist.
Went to South America in 1760 and lived
in Bogotá, which due to him
became an important centre of learning.
His comprehensive herbarium, manuscripts
and numerous watercolour botanical
illustrations were sent to Spain after
his death. Correspondent of Linnaeus.
was very happy to receive Linnaeusís letter dated 10 April 1769Letter L4210 in which Linnaeus acknowledged the receipt last autumn of Mútisís letters dated 19 May 1767Letter L3907 as well as the one he wrote from Cacota of Surat on 3 October 1767Letter L3983, which had reached Linnaeus the day prior to his answering Mútis. Obviously Linnaeus never received Mútis letter from Cacota of Surat dated 3 March 1768 [this letter has not come down to us]. Mútis has always lamented the vast distance between him and Linnaeus, which delays their correspondence and causes the loss of many letters. Mútis suspects that a letter that Linnaeus might have written in response to some doubts that Mútis had on some genera might be lost.

Mútis is pleased that Linnaeus enjoyed his observations just as much as if he had drunk Nepenthes. Mútis is sorry that he cannot answer Linnaeusís questions whether the branchlets of Cinchona are lactescent. He has never visited the province of Quito in which the native places of this plant, Caxanuma, Loxa and Cuença, are situated, because of the great distance from the districts of Carthagena, Bogotá, etc. At Quito the mercury was observed by the celebrated Condamine scarcely ever to rise above 20 inches and one line. The temperature of Quito and Bogotá is almost the same. The spirit of wine in Réaumurís thermometer scarceley exceeds 18 degrees above the freezing point. Santistevan has often asserted that he has gathered the Cinchona in flower and that it is known by the name of Palo del requeson. Mútis will enclose a description of a Cinchona that he calls Cinchona gironensis.

Linnaeus had wondered that Mútis had found a Cape tree in Santa Fé de Bogotá. However, the tree seems to be a Brabejum. There are also numerous European plants growing wild or propagating themselves when once introduced. The table of the Viceroy [Pedro Messía Corea de la CerdaMessía Corea de la Cerda,
Pedro
(1700-1783). Spanish.
Naval officer and colonial official.
From 1761-1773 he was viceroy of New
Granada (present-day Colombia,
Venezuela, Panama and Ecuador) at Santa
Fé, South America.
] is furnished with all sorts of vegetables at all times of the year. Mútis particularly mentions the lovely strawberries.

Mútis now understands that a genus by name of Jacquinia had already been established. In answer to Linnaeusís question what genus Mútis would like to bear his name, Mútis answers that he would like to have the tree no. 3 which belongs to the Pentandria monogynia, of which he sent Linnaeus a description in his letter dated 19 May 1767. In case this plant is not undoubtedly new he suggests no. 11, which he had called Jacquinia. If both are new, he would prefer the former.

Mútis sees that Linnaeus had confirmed that Solanum, no. 2, Bejaria, no. 8, and Quadria, no. 12, are new.

Linnaeus had not been able to find Cacota of Surat. Mútis confirms that it cannot be found on a map. It is an Indian town two daysí journey from the American Pampilona. Mútis has had it as his centre for his excursions for four years. He will stay on for some time. Linnaeus can send his letters through Jacob Martin BellmanBellman, Jacob Martin
(1706-1786). Swedish. Merchant, Cadiz.
Swedish consul there 1742-1766. His
brother´s son was the author Carl
Michaël Bellman.
. He wishes to receive the sixth edition of Genera plantarum [...] editio sextaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio sexta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1764).
Soulsby no. 305.
and the latest edition of Systema naturae [the latest edition was Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
]

Mútis has returned to Santa Fé de Bogotá for a third time by order of the Viceroy. When he arrived a few days ago, he was overjoyed to receive a letter from Linnaeus.

Mútis has many things to tell Linnaeus about. For ten years he has undertaken long and pleasant journeys over the vast American regions. He has now a large collection of plants. He is amazed by the fertility of the country around the river of the Amazon. He can agree with the testimony of De la Condamine that many years would not be sufficient for an able botanist and expert draughtsman to delineate, describe and arrange systematically the immense variety of plants that is found in the country around the Amazon.

Mútis first saw the Begonia long ago in the very celebrated forest called Tequendama bordering on the Bogotá river.

Mútis is very sorry that José Quer y MartinezQuer y Martinez, José
(1695-1764). Spanish. Professor of
Botany, Madrid.
, who is very tenacious of Joseph Pitton de TournefortísTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
system, has thought of attacking Linnaeusís sexual system. There is no solid ground for it. Mútis is very disgusted with Quer y Martinezís Flora espanolaQuer y Martinez, José
Flora Espanola: ó historia de
las plantas que se crian en Espana
,
6 vol. (Madrid, 1762-1784)
; it is in every respect an unlearned work.

Mútis has innumerable descriptions of birds. He should have sent Linnaeus some, but he wanted to correct them first. He is eager to receive Linnaeusís work on animals [Fauna Svecica, 2nd editionLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum, 2nd edition
(Stockholm,
1761). Soulsby no. 1153.
], since it cannot be procured in Spain. He is not pleased with Jacob Theodor KleinísKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeusís opponents. Correspondent
of Linnaeus.
method.

P.S. Four descriptions conclude the letter:

1. There is a long and detailed description of Mútisís Cinchona gironensis. Children eat its ripe berries as Mulberries; hence it is called the Morito, i.e., Mulberry. It grows plentifully in the province of Giron near the city with the same name, towards Canta, in a very hot climate, where the thermometer of Fahrenheit is at 87.

2. There is a description of Manettia. Mútis has named it after the famous Xaverio (Saverio) ManettiManetti, Xaverio (Saverio)
(1723-1785). Italian. Physician,
professor of botany at Florence.
Correspondent of Linnaeus.
in Florence.

3. There is a description of an unnamed plant [Linnaeus has added Cuscuta].

4. There is a description of a bird.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XI, 90-91, 92-94). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

upEDITIONS

1. A selection (1821), vol. 2, p. 516-524   p.516  p.517  p.518  p.519  p.520  p.521  p.522  p.523  p.524.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS. 1 a Cinchona differt fructu [added by another hand]
b.
MS. 1 Cuscuta? [added by Linnaeus]