Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4381 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 June 1770 n.s.
Dated 1770 d. 5 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min hiertans Broder.

Förleden postdag war jag ej i staden, fick altså ej beswara Min K[iäre] Broders angenämasta bref.

Den förtreteligaste och swåraste winter och wår, har i åhr warit, som jag någonsin minnes. Nu regnar det, äfter alt för mycken torka, gräseligen.

Om söndag, måndag, tisdag lärer Cronprintsen besöka oss; få se om Philosophi hinna då giöra sin promotion.

jag har icke spordt at B[ernard] Jussieu warit död, twiflar där på mycket.

Abborarne i dahlarne har jag rätt ofta hört berättas med lika falska omständigheter. de äro Lacerta aquatica, som nappa undertiden på krok, då folk står på landet och metar; då de springa upp af watnet up i träden och tros flyga ob celeritatem

Emot Singultum lärer min Br[or] redan försökt Galanga, Anethum Rutam; försök och så crocum extus supra cordiam s[ive] scrobiculum cordis att ligga där en dag.

Men skall det wähl intet wara mögligt att curera lungsot i begynnelsen. Man bör försöka flere slag än hit in till brukats. sed de his coram.

Rättnu slutas terminen näml till Midsomar; jag längtar att M[in] K[iäre] Br[or] honorerar sin obligation; ty jag kan ej längre wänta. En ärlig karl håller sin ord; blif intet bedragare på ålderdomen. Solve quod debes; omne promissum cadit in debitum. Min Bror har försäkrat mig på cavalliers parolle, på äro och redelighet; att fägna mig med sin angenäma närwaro i sommar ; äfter en så lång wår blifwer sommaren kort. Smaka hos mig det menlösa landets nöje. Lätt oss då gå, som jag gick med sal[ig] Klingenstierna endast uti lintyget och Byxorne. Lätt mig wetta huru snart jag får wänta den hugnaden på min ålderdom. wid Middsomars dagen slipper jag utur oket. vive memor mei; vivo memor Tui

Hwad kostar nu rog och korn i stockholm

är så länge jag lefwer

Min trogneste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1770
d[ie] 5 junii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus had not been in the city when the previous mail arrived, so he could not answer Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
nice letter [this letter has not come down to us].

The winter and the spring had been worse than any that Linnaeus could remember. Now it is raining heavily, after too dry a period.

The Crown Prince [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] will visit Uppsala the following Sunday through Tuesday. The Faculty of Letters may have its promotion during those days.

Linnaeus has not heard that Bernard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
has died, and he does not believe he has.

Linnaeus has heard that the perch in Dalecarlia jump out of the water to reach the hooks of anglers and that they even reach the trees due to the speed at which they leave the water. Linnaeus is sceptical.

If Bäck has already tried Galanga, Anethum and Ruta against the hiccups, Bäck should also try Crocus, placed externally for one day on the belly close to the heart.

Linnaeus thinks that it must be possible to find a cure for phthisis if discovered early. More should be tried than has been used up till now. He wants to talk more about this when they meet.

The university term is about to end, and Linnaeus reminds Bäck of his promise to visit them in Uppsala. He cannot wait any longer, and you have to keep a promise. Linnaeus invites Bäck to come and try the easy country life, when they can go around dressed in only skirt and trousers. Linnaeus asks Bäck to tell him when he will be coming. Linnaeus will be free of his teaching at Midsummer.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 171-172   p.171  p.172.