Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4382 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 1 June 1770 n.s.
Dated 1770 d. 1 Juni.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

[— — —][a][a] : MS1 [the first part of the
letter is omitted by Bergius
]
Sandiforts bref meriterar tryckas. jag har åtskilliga rön om Quassia och hoppas på flere. Nb. den, som vill hafwa lignum Quassiae, bör altid taga roten, som är brunachtig, och ej af stammen, som är hwit; af roten tagas mäst alla ligna officinalia e[xempli] gr[atia] Lign[um] Sassafras, Guajaci, Aloes, Rhodium, &c. jag har sedt förträffelig skilnad emällan min (:som är rot:) och wåra apothecares, som är af stamen äller hwit.

Gerdes observation är förträffelig sannolik och meriterade insättas, ty hon är liksom grundad på naturen, men lärer doch ej hålla strek. Bonden And[ers] Mattson här hade förledit åhr sin Hampåcker tätt intill Kåhl-landet, att hampan skylde äller hängde öfwer kåhlen på ena sidan; ändoch blef så mycken matsk, att fast bondfolket dageligen plåckade hela korgar af matsk på kåhlen, blef han doch aldeles förstörd af kåhlmatsken, ehuru Fringilla cannabina war icke 100de, utan snart 1000 tals dageligen på Hampan. 2 andra bönder i nästa byar hade samma öde och samma plantering af kåhl och Hampa; borde altså än en gång försökas: om någon i stockholm har bofinkar äll[er] Hämplingar (:Hamplicker:) i bur, bör man försöka om de äta kåhlmaskar, ty det är än ej afgiort.

Osbecks beskrifning är wähl god, men fisken allom bekant, af alla beskrifwen. (:wår Forell:) Fåfängt bemödar author sig att giöra af honom ett nytt genus Trutta. Wiij skola giöra wåra characteres äfter naturen och ej naturen äfter wår concept.

Förbliwer oaflåteligen Min egen gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Upsala 1770<br< d[en] 1 junii.

Hr Laxman blef intet Ledamot. Det är doch wäl, att han blef Professor äller ordinarius ledamot af Petropolitanska academien.

upSUMMARY

Eduard Sandifort’sSandifort, Eduard (1742-1814).
Dutch. Professor of anatomy, Leiden.
letter should be published [this letter was addressed to Petter JonasBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
and and was published with a Swedish translation in "Rön om quassiae-trädets verkan emot gikt"Sandifort, Eduard "Rön
om quassiae-trädets verkan emot
gikt", KVAH, 31 (1770),
168-172.
]. Linnaeus says that he has observations on Quassia and is hoping for more [Linnaeus’s dissertation on this subject was, Dissertatio botanico-medica, sistens lignum quassiaeLinnaeus, Carl Dissertatio
botanico-medica, sistens lignum
quassiae
, diss. resp. C.M. Blom
(Uppsala [1763] ). Soulsby no. 2239.
]. Anybody who wants lignum Quassiae should take the root, which is brownish, and not the white stem; the root is taken from all ligna officinalia like lign[a], Sassafras, Guajaci, Aloës, Rhodium &c. There is a distinct difference between Linnaeus’s (which is root) and the ones used by pharmacists, which is from the white stem.

Olof Gerdes’sGerdes, Olof (1711-1786).
Swedish. Land surveyor in the county of
Uppland.
observation [Linnaeus refers to, "Förklaring, huruvida luckt af hampa fördrifver kålmask"Gerdes, Olof
"Förklaring, huruvida luckt af
hampa fördrifver
kålmask", KVAH, 32
(1771), 89-91.
, which was published together with an extract of this letter] is good, reasonable and could be published but is probably inadequate. And[ers]MattsonMattson, Anders Swedish.
Peasant.
, a peasant, had last year hemp close to his cabbage-plot, the hemp hang over the cabbage on one side; the cabbage was destroyed by worms, in spite of that basketfuls daily were collected, yet thousands of Fringilla cannabina were daily found on the hemp. Two other peasants in neighbouring villages had similar experiences; the experiment should however be tried once more. If someone in Stockholm has caged chaffinches’ or linnets it should be tried if they eat cabbage-worms which is not yet decided.

Pehr Osbeck’sOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
observation is well done, but the fish is already described (our river trout) [the observation was “Beskrifning på forellen, en fisk”, but it was never published]. The author tries in vain to present it as a genus Trutta. Descriptions should follow nature not nature after our concepts.

P.S. Erik LaxmanLaxman, Erik (1738-1796).
Swedish. Lutheran pastor at the
Kolyvanian mines and ironworks in
Siberia. Professor and councellor of the
Russian Board of Mines, St Peterburg.
Correspondent of Linnaeus.
was not elected member. Good though that he became Professor or member of Imperial Academy of Sciences of St Petersburg, Imperatorskaja akademija naukImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Russian. Imperial Academy of Sciences of
St Petersburg, founded in 1725. Its
publications are Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-14 (1726 -
1744/1746 [i.e. pub. 1728 - 1751]) and
Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-20 (1747/1748 -
1775 [i.e. pub. 1750 - 1776]).
.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 16). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 409-411   p.409  p.410  p.411.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 319-321   p.319  p.320  p.321.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the first part of the letter is omitted by Bergius]