Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4393 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 19 August 1770 n.s.
Dated 1770 d. 19 augusti.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

[- - -]

Frågor kunne giöras oändelige
sed copia me perdit.

e[xempli] gr[atia]

Hwarföre och hwar af Lungsot är så allmän? äfwen förnämsta medlet där emot, utom ridning?

Hwilken kan bäst bewisa äller förlägga att alla smittosamma siukdomar äro af miasmate animato s[ive] vivo?

Om Animalcula infusoria äro mögels frön äller intet? Om de hafwa någon effect på menniskans hälsa?

jag är
Min Herres
ödmiuke tienare
C[arl] Linné

Upsala 1770
d[en] 19 augusti

upSUMMARY

[- - -]

Questions could be many [Linnaeus refers to the result of one of the latest prize competition at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
].

Why is pulmonary so common? What is the best remedy other than riding?

Who could best show that all infectious diseases are caused by living miasma?

Is Animalcula infusoria seed of mould or not [Linnaeus refers to observations made by Otto von MünchhausenMünchhausen, Otto von
(1716-1774). German. Chancellor of
Göttingen University. Correspondent
of Linnaeus.
]. Do they affect man’s health?

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 411-417   p.411  p.412  p.413  p.414  p.415  p.416  p.417.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 323-324   p.323  p.324.