Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4394 • Carl Linnaeus to Carl Henrik Wännman, 19 August 1770 n.s.
Dated 1770 d 19 augusti.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Doctor.

Till lyckelig återkomst ifrån en swår och äfwentyrlig resa har jag ähran gratulera.

För den skiänken H[err] Doctoren behagade sända i brefwet, aflägger jag mycken tacksäjelse. Kan jag giöra H[err] Doctoren någon behagelig tienst tillbakas, skall det wara mig en besynnerlig fägnad.

Hwad H[err] Doctoren behagar skrifwa om förra förstår jag ej alt; men så mycket jag fattat kan jag försäkra att H[err] Doctorn blefwit dragen på sidan af någon som haft ro att stichta owänskap.

Hwad jag lidit sedermera på högre ort för H[err] Doctoren är af mig förgätet.

Wij hoppas få den ähran att se H[err] Doctoren någon gång i Upsala, för än ny resa antages, då jag får tillfälle wisa med hwad estime jag är

Edle och Höglärde H[err] Doctorens
hörsame tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1770
d[en] 19 augusti.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 779).