Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4397 • Carl Linnaeus to Anders Jahan Retzius, 16 August 1770 n.s.
Dated 1770 d. 16 August. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Magister

Öfwermåttan tack för bägge H[err] Magisterns angenäme bref.

Ingen ting kan wara lättare än att tiena sin wän med en recommendation och det är wähl den minsta tienst man kan giöra någon; men jag har plicktat 2ne gånger för min recommendation, och senast besynnerligen wid Adjuncturen, då hos Hans K[onglig] Höghet klagades öfwer förslaget, och min egen recommendation producerades, som jag gifwet den samma till en annan med största elogier; då jag giorde ett edeligt löfte att aldrig mera gifwa någon recommendation till någon inom riket skrifteligen, men wähl munteligen, ty den kan ej ligga i wägen. Det giör mig hierteligen ondt, att jag ej här mer kan tiena den, som tient mig så mycket. Lått mig wetta till hwem han skulle, så skall jag söka förmå någon annor min wän att giöra saken i mitt ställe. Tag det intet illa upp, ty jag gaf mig hin håre i wåld att aldrig giörat mer.

jag förbliver
Min kiäraste H[err] Magisters
hörsamste tienare
C[arl] Linne

Hammarby 1770
d[en] 16 August

Höglärde
H[err] Magister Rhetius
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. Photocopy holograph (UUB).