Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4414 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 28 October 1770 n.s.
Dated 1770 d. 28. October.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Min äldste och huldaste H[err] Broder.

Ehuru hierteligen gierna jag hade önskat att få omfamna min H[err] Broder på min gård, så ser jag doch olägenheten där wid; ty då jag sjelf warit i Fahlun, och lofwat mine wänner visite wid åter resan, har jag doch där uti felat, då jag suttet nedbäddad i kiölden och haft nödigt skynda mig hem.

En hehl månad har jag warit hårdeligen siuk, och ej tänkt annat än valedicera, ty aftonen af min lefnad är inne och natten måste komma, dock har Gud täckts ännu spara mig några timmar, ty jag begynner nu gå uppe, allenast jag kan få krafter, som wid desse åhren ej så lätteligen återkomma.

Det är snart 10 åhr sedan jag sade ifrån mig secretariatet wid Wettenskaps Societeten och lämnade det till Prof[essor] Carl Aurivillius, emädan på 10 åhr aldrig en af ledamöterna wille skrifwa äller ingifwa en enda observation, utan jag måste sjelf skaffa alt. Doch skall jag intet förgiäta M[in] H[err] Broders befallning.

Hans Kongl[ig] Höghet tog afsked af oss igår uti Consistorio och lämnade oss till förmyndare Eder Canceller H[err] Riksrådet Ekeblad.

Så snart jag får så mycket krafter att jag kan gå ned i orangeriet och fröskåpet skall jag ej förgiäta frön.

jag förblifwer till sista andräckten
Min wördade H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1770
d[en] 28. October.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
and regrets that he was unable to meet him at his country house [Hammarby] due to his visit to Falun.

Linnaeus writes that he has been ill for a month and that he was expecting to die. However, he is now up and about again, be it tired and old.

Linnaeus writes that although he consigned the position as Secretary of the Royal Society of Sciences at Uppsala, Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
to Carl AurivilliusAurivillius, Carl (1717-1786).
Swedish. Professor of Oriental
languages, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus
ten years ago, he still has had to acquire all the observations himself as no one of the present members are willing to deliver or write a single observation..

Linnaeus writes that Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
has been appointed Chancellor of the Uppsala University after His Majesty the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
], who retired from this mission yesterday at a meeting with Uppsala Universitets konsistoriumUppsala Universitets konsistorium,
Swedish. The Consistorium [Board]
of Uppsala University.
.

Linnaeus writes that he will send seeds as soon as he has recovered from his illness and can go to the orangery and its cabinet with seeds.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 311). [1] [2]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 335 .