Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4436 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 23 November 1770 n.s.
Dated 1770 d. 23 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

War gunstig och hielp mig äfter wanligheten, att jag får paquetet, om skepparen ej afgått.

Petersburgiska acterne lämnar jag så fort de komma till Biblioth[eca] academica; jag har intet fått någon i duplo mer än 10de tomen, som ligger här återskickad från Bibliothequet.

Sal[ig] Gref Tessin war tämmelig god kännare af Conchilier, men i de andre delar mindre bewandrad. Han lätt sine Osbeck och Tidström sambla en complett Flora på Ackeröen, som är utgifwen uti en disputation under mitt praesidio: Flora Acheröensis.

Han lätt kiöpa för Hennes M[ajeste]t den makalösa sambling af Conchilier och utländska Insecter (då det auctionerades i Holland), som är nu på Drotningholm.

Ärch[e] B[iskop] Henric Bentzelius, som under Cancellers-vacancen war i stockholm skref hem att Hans Exc[ellens] Tessin icke wille taga emot Cancellariatet. jag frågade långt äfter Hans Exc[ellens] om så war wärkeligen, då jag sedan råkade honom på Åckerö. H[ans] Exc[ellens] swarade, att Hans Exc[ellens] blef tillfrågad af Ärch[ebiskopen] om han wille emottaga, där äst han blefwo kallader: Hwar på Gr[efwen] har skolat swarat, lätt mig först wetta om de willia kalla mig; sade att om han ej så swarat och sedan ej blefwit kallad, skulle han haft åtlöje.

jag förbl[ifwer]
oaflåteligen
Min Herres
lydigste tienare
C[arl] Linné.

Upsala 1770
d[en] 23 Novemb[e]r

Ärch[ebiskopen] Bentzelius, som med få deputerade war i stockholm här ifrån upsala uti en annor sak, giorde af cancellerswalet där och sedan notificerade oss hemmawarande, det wij ei gillade för än de kommo hem; och hade icke D[octo]r Hydrén som lofwade mig, swekit mig och blefwit öfwertald af Ärch[e] B[iskopen], så hade wij fått pluralitet för Gr[ef] Tessin.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus asks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] to help him get a parcel from a ship if it has not yet left.

Linnaeus will pass on the Petersburg transactions [Linnaeus means the Novi CommentariiImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
(St Petersburg,
1747/1748 - 1775 [i.e. pub. 1750 -
1776]).
] to the library when they arrive; he has received two copies of the 10th volume only.

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
knew Conchylia rather well but knew less in other fields. He let Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
and Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
collect a complete flora at Åkerö, which is published in a dissertation, presided by Linnaeus, Flora ÅkeraensisLinnaeus, Carl Flora
Åkeraensis
, diss., resp. C. J.
Luut (Uppsala, 1769). Soulsby no. 2397.
.

He did also buy in Holland for Her Majesty [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] the remarkable collection of Conchylia and other foreign insects which now is at Drottningholm.

Henric BenzeliusBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
wrote that Tessin not wanted to accept to be Chancellor. Tessin had much later told Linnaeus, when he was at Åkerö, that Benzelius had asked him if he would accept if he was invited. Tessin answered that he would first want to know if they intended to invite him.

P.S. Benzelius and a delegation from Uppsala participated in the election of a new Chancellor and informed those who stayed in Uppsala about the outcome [the elected Chancellor was Carl Diedric EhrenpreusEhrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
]. Linnaeus did not like it. Lars HydrénHydrén, Lars
(1694-1789). Swedish. Professor of
poetry 1744 and of theology 1753,
Uppsala. Dean at the Uppsala cathedral
1764. Father of Anna Catharina Waldius
and father-in-law of Erik Waldius.
had promised Linnaeus to support Tessin but had been persuaded by Benzelius not to vote for Tessin. Had this not happened had Tessin won the vote.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 418-420   p.418  p.419  p.420.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 326-328   p.326  p.327  p.328.