Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4441 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 12 November 1770 n.s.
Dated 1770 d. 12 Novemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Tack skall M[in] H[erre] hafwa af uprichtigasta hierta, som ömmar sig om mig; jag war på grafwens brädd, men slapp denna gången.

d[en] X:de tomen af Act[a] Petro[olitana] har jag in duplo, wet ej hwar ifrån han kommit, men ingen annan.

H[err] Professor Bergius skall gierna få ett exemplar af Flora Sibirica.

Tusende tack för nya registret på 15 tomerne.

jag har fått så många bref, och sändningar af små tractater och annat, att mina händer trotna beswara alt.

förblifwer till min sista andedrächt
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1770
d[en]12 Novemb[er]

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 417-418   p.417  p.418.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 325   p.325.