Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4446 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 December 1770] n.s.
Dated Undated, but written in December 17770. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

Här med återsändes H[err] Modeers rön, som är wackert och accurat. jag ser huru framtiden äfter hand, ehuru swårt det är, änteligen lärer absolvera alla Insecters hushållning; då får man först rätt se in uti Oeconomia och Politia naturae.

in consideratione naturae nihil potest esse supervacaneum. Plin.

jag sänder ock på kiöpet H[err] Ferbers Blomster Almanch, som är rätt accurater och jämförd med wår här i Upland wisar proportionen af differencen i climatet, hvilket warit in plurium votis. war god och lätt den införas uti actis, ty den meriterar sitt rum.

War gunstig och hos mine Resp[ective] Herrar collegas i Wettenskaps Academien recommendera H[err] Ignatz von Börn Directeuren öfwer Bömeska grufworne Romersk Riksriddare, Kaijserlige Bergs rådet i Ungern, sielf ägare af stora Bergwerk i Sibenburgen. jag är wiss at K[ongliga] Academien giorde acquisition af en högst wärdig medlem, som säkert tillbakas skulle hedra Academien med wackra rön.

förbl[ifwer]
M[in] Herres
lydigste tienare
C[arl] Linné.

upSUMMARY

Linnaeus returns to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] an observation by Adolph ModeerModéer, Adolph
(1739-1799). Swedish. Economist,
publisher, journalist, he showed great
interest in natural history.
Correspondent of Linnaeus.
, [Linnaeus refers to "Gyrinus natator"Modéer, Adolph
"Gyrinus natator", KVAH
31 (1770), 324-341.
] which he finds good. Linnaeus is looking forward to a complete knowledge about all insects and their way of living; this will be important for national economy and politics.

Linnaeus also sends Johan Jacob Ferber’sFerber, Johan Jacob
(1743-1790). Swedish. Professor of
chemistry at Mitau, of mineralogy at St
Petersburg. Superintendent of the board
of mines, Berlin. Correspondent of
Linnaeus.
Blomster Almanch [Linnaeus means the “Blomster-almanach för Carlscronas climat”Ferber, Johan Jacob
“Blomster-almanach för Carlscronas
climat med anmärkningar om stadens
belägenhet samt jord- och
berg-arter m.m. framgifven”, KVAH
32 (1771), 75-88.
], which he finds good and accurately showing variations in the climate. Linnaeus recommends it for publication.

Linnaeus recommends Ignaz von BornBorn, Ignaz von (1741-1791).
Austrian. Imperial counsellor of mines,
Vienna. Correspondent of Linnaeus.
as suitable for election as a foreign member of the Academy of Sciences.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 101). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 328-329   p.328  p.329.