Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4459 • Carl Linnaeus to Johan Gustaf Wahlbom, 22 January 1771 n.s.
Dated 1771 d 22 Januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Kalmar (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Assessor!

H[err] Assessoren gambla oförändrade wänskap wördar jag, så länge jag lefwer. De andre mine wänners hafwer till största delen förändrats; H[err] Assessorens är beständigt.

Den Alsmächtige uppehålle H[err] Assessoren med de sine uti detta och många påfölliande åhr wid all wälmåga; jag försäkrar heligit att jag tager dehl uti alt som H[err] Assessoren hus träfar i liuft och ledt, samt är

Edle och Högl[ärde] H[err] Assessorens
lydigste tienare
Carl Linné

Upsala 1771
d[en] 22 januarii

upSUMMARY

Linnaeus calls Johan Gustaf Wahlbom’sWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
friendship old and unchanged, and he respects it very much. Most of Linnaeus other friends have changed, but not Wahlbom.

Linnaeus wishes that God will give Wahlbom and his family many good years, and he assures him that he is very sympathetic in all that happens to Wahlbom, both good and evil.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1]