Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4478 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 5 February 1771 n.s.
Dated 1771 d. 5 Febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Ätter mycken oro wid juhltiden, får jag nu först respirera; den som har familia måste med wargarne tiuta om han med dem skall lefwa.

jag tackar för all den affection M[in] H[erre] täckts förklara i sitt nyåhrs bref. Lycka att jag kiänner mig sielf, annars kunne jag få af sådant ambition.

Kom mitt nyåhrsbref fram, som jag skref dagarne för ut? jag har mistanka att mitt hwarken kommit till Min Herre äller till Arch[iater] Baeck.

M[in] H[erre] skref för juhl hwad som blifwit betalt och utlagdt för tull etc nog mins jag att jag hade p[en]g[ar]ne framme att sända i bref, men om dett skedde äller intet, mins jag på min salighet intet. om jag intet det öfwersändt så förlåt mig och lätt mig wetta det; om jag mins rätt war det allenast 28 d[a]l[e]r.

Det war ingen skada, att Modeers taklagning kom för sent, ty det war aldeles af intet wärde.

Tack för acterne och penningen.

Tack för Engliska acterne; jag hade dem allenast 4 dagar och sände dem åter till Prof[essor] Bergi[us]. De woro äländigt handterade; det är skad[a], ty genom sådan medfart, torde wij slippa [en] annor gång att få se dem. De nye menn[iskorne] woro besynnerlige

Öfwermåttan tack för gunstigt beswär af fröen.

jag har swårt wid att tro det bien skola blifwa till sexu differente endast af waxpiporne

Gud uppehälle Min Herres lif och hälsa.

jag är oafl[åteligen] min egen Herres
ödmiukeste tienare
C[arl] Linné

Upsala 1771
d[en] 5 febr[uari]

1769 var i ostindien (Malabar) den starkaste hetta, som folk någonsin där minnes. foglarne togos med händer, många personer dogo på gatorne af hettan.

Miller i Chelsea är afsatt frän sin tienst, öfwer 70 åhr gamal.

Ehret den störste örtritaren är död.

Crassula Portulacaria har blommat i Italien; är ett species af Claytonia.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus says that he now is recovering after Christmas celebrations in the family.

He thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for kind words in his new year’s letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus wonders if his own new year’s letter [Linnaeus to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences, 1 January 1771Letter L4466] has arrived. He says that he suspects that his letters reached neither the Secretary nor Baeck [Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
; the letter to Bäck has not come down to us].

The Secretary had earlier written to inform Linnaeus about costs for customs duties etc; Linnaeus excuses himself for not having sent money and asks the Secretary to let him know the exact amount.

Adolph Modeer’sModéer, Adolph
(1739-1799). Swedish. Economist,
publisher, journalist, he showed great
interest in natural history.
Correspondent of Linnaeus.
observation on roof repairs was of no value [there is no information about this observation in the records of the Academy].

Linnaeus thanks for documents and money.

Linnaeus thanks for the English transactions [Linnaeus refers to the Philosophical Transactions published by the Royal Society, LondonRoyal Society, London,
British. The Royal Society was founded
in Oxford in 1645 and sanctioned as a
royal society in 1662.
]. They were after 4 days returned to Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
. They were not well handled, its is a shame, if it goes on like that, there is a risk one will never see them again. The new people were indeed peculiar [Linnaeus refers to an article in the Philosophical Transactions by Philip CarteretCarteret, Philip (1733-1796).
British. Officer in the Royal Navy. He
sailed on John Byron’s circumnavigation
of the world in 1764 and went around the
world again as part of the Royal Navy’s
exploration in 1766. Discovered Pitcairn
Island, Carteret Islands, Mururoa, and
the Duke of Gloucester Islands.
, “A letter from Philip Carteret”Carteret, Philip “A letter from
Philip Carteret, esquire, captain of the
swallow sloop, to Matthew Maty, M.D.
sec. R.S. on the inhabitants of the
coast of Patagonia”, Philosophical
Transactions
60 (1770), 20-26.
].

He thanks for seeds received.

Linnaeus writes that he hardly can believe what is said about bees, their sexual difference and the wax pipes [Linnaeus had presumably read Adam Gottlob Schirach’sSchirach, Adam Gottlob
(1724-1773). German. Vicar,
Oberlausitz.
Melitto-theologiaSchirach, Adam Gottlob
Melitto-theologia: Die Verherrlichung
des glorwürdigen Schöpfers aus
der wundervollen Biene, [...] mit mit
eingestreuten öconomischen
Anmerkungen
(Dresden 1767).
, Physikalische Untersuchung [...] der BienenmutterSchirach, Adam Gottlob
Physikalische Untersuchung der bisher
unbekannten aber nachher entdeckten
Erzeugung der Bienenmutter oder Wrisels
und deren grossen Nutzen in der
Oekonomie der Bienen
(Dresden,
1767).
, and Physikalische Untersuchung woher der Drohnenweisel entsteheSchirach, Adam Gottlob
Physikalische Untersuchung woher der
Drohnenweisel entstehe
(Dresden,
1768).
].

P.S. In 1769 in East India (Malabar) temperatures rose to such heights that birds could be caught by hand and that many people died in the streets.

Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
in Chelsea has been removed from his job.

Georg Dionysius EhretEhret, Georg Dionysius
(1710-1770). German/British. Botanical
illustrator. Correspondent of Linnaeus.
, the master plant drawer, is dead.

Crassula Portulacaria has flowered in Italy; it is a species of Claytonia.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 424-426   p.424  p.425  p.426.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 330-331   p.330  p.331.