Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4484 • Carl Linnaeus to Carl Peter Thunberg, 27 April 1771 n.s.
Dated 1771 d: 27 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Paris (France). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Licentiat

Nu får jag på en gång aflägga tacksäjelse för alla 3 brefwen, som och tillika för fröen. Resan till Japan är betänkelig; och lika så lång, som till China. Den som aldrig giort den resan hisnar då hon nämnes; men den som gått till Indierne en äller annan gång, acktar det ej mer, än wij, då wij rest till academien. När man genom gått den, som naturalist af äckta slaget, är wähl ett par åhr på en sådan resa mera betydande än 10 på condition. Aldrig har någon ex professo Botanicus warit där för ut. Aldra minsta hopen af örter har Wettenskapen ifrån Japan. Den som will winna något stort, måste ock wåga något högt. fölg Eder hog, ty af den finner M[in] H[erre] sin Kallelse. Det har wähl icke warit sine numine att M[in] H[erre] fattat så stor lust för Botaniquen och Entomologien; som Gud wid denna tiden welat för oss uppenbara. Fata tillbiuda oss sällan wår lycka mer än en gång; wåga wij då taga emot äro wij lyckelige, äller olyckelige för en gång. Då böra wij se äfter, eller om Gud har ärnat oss därtill; som syns af den hog och lust wår Herre förut har i oss planerat; då han sielf gjordt det, är han i stånd at ställa alt till godt ändamål.

Det wore roligt att lefwa till M[in] H[erre] sade oss, hwad woro
Nagi    Kaemph. Amoen. 774 an Myrica
Tobera    Kaemph. Amoen. 797
Sicku    Kaemph. Amoen. 809
Gingko    Kaemph. Amoen. 811 wij hafwa henne i trägården, men ingen sedt fructification
Mokori    Kaemph. Amoen. 874
Somo    Kaemph. Amoen. 881 Anisum stellatum an idem cum floridario
Obai    Kaemph. Amoen. 879 an eadem species cum carolina.

Man kan se af Kaempfers ofulkomliga catalogue, hwad stora saker där wore att uptäcka. Wågar M[in] H[erre] så stort ausus, så beder jag det få wetta att jag får recommendera något att observera. Tänk om M[in] H[erre] kunne blifwa den 3[die] Europaeiske Archiatren på Japan. Kaempfer, Cleyerus och M[in] H[erre]; så har Gud giort för ut; kan ock giöra här äfter; men om det ej blefwo, skulle dock hela Europa önska sig äga M[in] H[erre] till sin. Denna resan är ej så farlig som man föreställer sig hemma. största farligheten är på de Nordske Kuster; det öfriga går mäst med passade windar, ifrån Sverige till China. Mindre fara från Holland. Hwarföre skulle ej M[in] H[err] L[icentiaten] Willia blifwa Medicus på ostindiska Skeppen i Giötheborg, som gå till China, det så många wåra Medici söka ock ej få. huru mycket mer, at hafwa samma förmon på utlänskt skepp hälst at få se Japan, en så rar ort i werlden.

jag förbl[ifwer] H[err] Licentiatens
hörsame tienare
Carl Linné

Upsala 1771
d[en] 27 April

[a][a] : MS 1. [Added on fol. 474r.] P. S. Stackars H[err] Profess[or] Annerstedt
Det ser ut som han ej gingo genom denna wåren.

Monsieur
Mons[ieur] Carl Pierre Thunberg

Paris

Rue de la Harpe, vis a vis rue de soin,
Chez Monsieur Berth, Marchand
De Tabac

frijb Paris

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
for three letters and seeds. He describes Thunberg’s voyage to Japan as “hazardous” but very important. Thunberg is the first professional botanist to set foot in this island, and very few of its plants are known. To Thunberg this is his mission in life, and he must follow his god-sent urge to explore botany and entomology.

Linnaeus has studied Engelbert Kaempfer’s [Engelbert KämpferKämpfer, Engelbert
(1651-1716). German. Physician,
botanist and explorer. Travelled in
Asia. Known for his works on Japan and
Japanese natural history.
] catalogue [Linnaeus refers to Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi VKämpfer, Engelbert
Amoenitatum exoticarum
politico-physico-medicarum fasciculi V,
quibus continentur variae relationes,
observationes & descriptiones rerum
Persicarum et ulterioris Asiae, multa
attentione, in peregrinatione per
universum orientem collectae ab auctore
Engelberto Kaempfero
(Lemgo 1712).
and would like to know if Thunberg can explain what plants this gentleman describes by names such as: Nagi, Tobera, Sicku, Ginko, Mokori, Somo, Obai. From this catalogue you can deduce that there are great things to discover. Linnaeus hopes that Thunberg can become the third European personal physician to be in Japan: Kaempfer, Cleyerus [Andreas CleyerCleyer, Andreas (1634-1698).
German. Botanist and physician from
Kassel and Batavia. Purchased Japanese
prints and watercolor paintings of
plants in Japan, from which the
unpublished Flora Japonica
compiled.
], and Thunberg.

Would not Thunberg like to be a ship’s doctor on a ship of the East Indian Company bound for China which many physicians apply for without being admitted?

P.S. Linnaeus feels pity for Daniel AnnerstedtAnnerstedt, Daniel (1721-1771).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
. It seems like he is not going to survive this spring.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G300q, 473-474v). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collectio epistolarum (1792), p. 77-79 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [Added on fol. 474r.]