Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4492 • Carl Peter Thunberg to Carl Linnaeus, 4 April 1771 n.s.
Dated 4. April 1771.. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,

Sedan jag lämnat mitt kära Fädernesland, kommer jag nu för tredje gången, att hos Herr Archiatern genom skrifwelse, aflägga min ödmjuckaste uppwaktning och tillika ödmjuckast utbedja mig Herr Archiaterns gunstiga råd, som jag hittils altid warit lyckelig att få hugna mig af och hwilcket jag alltid med största nöje och nytta följt.

När jag förledit år war i Holland, yttrade jag för Professor Burman min lust, att resa som Botanicus till Cap eller Ceylon, om jag allenast kunde med säkerhet göra en resa dit och tillika ägde tillräckelig utkomst. Han tyckte wäl derom och lofwade äfwen söka någon utwäg. För några dagar sedan fick jag dess bref, hwari Han tillbjuder mig att få resa till Japan och det nästkommande höst. Resan will Han ska skje på det sättet, att jag skall taga Examen chirurgicum och blifwa engagerad på Skjeppet, som Chirurgus primarius. Hwad omkostningar jag gör wid Samlingar, will han skaffa mig ersatt. Han skrifwer ej utförligare derom, utan begjär, att jag så snart som skje kan, skall låta Honom weta, om jag finner mig nöjd, på det han kan widare arbeta för mig härutinnan. Utj Anatomien, Chirurgien och Arte obstetricia har jag haft tillfälle, att göra mig mycken nytta i Paris, men fram på sommaren är här ingen ting att profitera; jag har derföre tänckt, att, sedan jag desse 3 månader fått besöka trägårdarne uti och utom Paris, samt samla något ur dem, i början af Julii resa härifrån till Holland, ty jag kan ej göra hopp om, att få wara i Paris öfwer nästa winter. Jag får då widare göra mig underrättad om willkoren och omständigheterne, som bli wid den Japanska resan.

När jag om några dagar skrifwer till Professor Burman, betygar jag mig wara alldeles nöjd, att företaga resan, men begjär, att få gifwa ett ultimat swar utj Julii början, då jag nu emedlertid will aldraödmjuckast utbedja mig Herr Archiaterns gunstiga råd härutinnan och får wid min ankomst till Holland af Prof. Burman bättre weta omständigheterne härwid.

Jag hoppas, att Herr Archiatern täckes, i denna min ansökning, gunstigast gynna mig, som Herr Archiatern i många år behagat låta besynnerligen njuta sin höga gunst, och som äger för Herr Archiatern, sin stora och owärderliga Läromästare, den aldrastörsta wördnad, högagtning och erkäntsla. Skulle Herr Archiatern täckas råda mig härtill, så will jag i lika ödmjuckhet utbedja mig af Herr Archiatern de nödiga underrättelser, som jag wid denna resan behöfwer. Jag wet ej, om någon Botanicus mer än Mentzelius och Kaempfer warit förut på Japan, ej eller wet jag, om någon Flora blifwit utgifwen öfwer samma ö.

Jag får nu den äran, att sända några frön, som jag fått byta mig till för swenska örter och Disputationer. Får jag i sommar komma öfwer några, som jag tror ej fins i Horto Upsaliensi, så kan jag ingalunda förglömma Herr Archiaterns befallning och min skylldighet.

Professor Jussieu, som mår wäl och som jag i dag haft den äran besöka, har budit mig mig till Herr Archiatern anmäla sin compliment.

Med största wördnad har jag äran städse att framhärda,

Paris d. 4 April 1771.

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens,
Ödmjuckaste tjänare
Carl Peter Thunberg.

upSUMMARY

This is the third letter Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
sends to Linnaeus.

Last year, when he was in Holland, he had asked Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
about the possibilities to go to Cape of Good Hope or to Ceylon as a botanist.

A few days ago, Burman had written to Thunberg and invited him to go to Japan. He would be employed as shipís surgeon under the condition that he would get an exam in surgery in Holland. Furthermore, Burman will pay for the costs for the specimens Thunberg is supposed to collect. In Paris, Thunberg has studied anatomy, surgery and obstetrics. Now he plans to stay in Paris until July to study the gardens there and in the surroundings before he would go to the Netherlands. He hopes to be back in Paris for the next winter. Then he will get some more information about the conditions and circumstances as to the expedition to Japan. In a few days he will write to Burman and tell him that he is willing to undertake the journey, but will also ask for permission to give the final reply to this offer in July, as he will first ask Linnaeus for advice.

He hopes that Linnaeus will give Thunberg his recommendations. Thunberg does not know whether any more botanist than Mentzelius [Christian MentzelMentzel, Christian (1622-1701).
German. Botanist, physician and
sinologist, Berlin.
] and Kaempfer [Engelbert [KämpferKämpfer, Engelbert
(1651-1716). German. Physician,
botanist and explorer. Travelled in
Asia. Known for his works on Japan and
Japanese natural history.
] had been to Japan before [Mentzel had not been to Japan, but had acquired prints and paintings of plants purchased by Andreas CleyerCleyer, Andreas (1634-1698).
German. Botanist and physician from
Kassel and Batavia. Purchased Japanese
prints and watercolor paintings of
plants in Japan, from which the
unpublished Flora Japonica
compiled.
in Japan from which the unpublished Flora Japonica compiled]. He does not know if there is a written Flora of some kind.

He sends Linnaeus some seeds, which Thunberg has received in return for Swedish herbs and dissertations. If he finds more this summer, which are not in the Uppsala University Botanical Garden, he will send Linnaeus them.

He has been to see Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
, who is well, and who had asked Thunberg to bring his compliments to Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 261-262). [1] [2] [3]