Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4498 • Peter Hernquist to Carl Linnaeus, 22 May 1771 n.s.
Dated 22 mai 1771. Sent from Karlskrona (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare etc: etc.
Nådige Gynnare.

Nu äntligen har jag prœsiderat en gång. Jag har äfwen färdigt til trycket alla genera Tournefortii stylo botanico Linneano reformato enuntiata tillika med Animadversiones in Jnstitutiones Rei herbarias Tournefortii, hwilka alla tilsamman utgöra wäl 30 a 40 ark trykta. J brist på skikliga och förmögna respondenter måste jag lämna resten tils widare. Mina competitorer wägrade mig hedern af deras oppositioner. Magister Jörlin kunde dertil ei af Decanus förmås. De samma sökte äfwen, at utestänga mig från nöyet at opponera på deras lärda arbeten. Men mig gafs dertil tilstånd. Jag åtog mig bewisa publice at alla Magister Jörlins egna definitioner woro origtiga och at de ei kunde reciprocera med definitum, bad honom derföre sielf gifwa fram den han trodde wara fullkomlig, för at blifwa öfwertygad om dess fel. Magister Hörlins disputation är et utdrag af hwad Wälborne Herr Arch[iatern] sagt in Gener[ra] Plant[arum] och speciebus de floribus compositis. Essentia flor[um] composit[orum] består säger Han in sola cohaesione antherarum. Många slags varieteter blifwa Species efter hans definition på species. Numerus specierum har warit altid idem et determinatus, hwilket alt han mathematice tiltror sig kunna uträkna. Plantae hybridae gifwas ei efter hans utlåtelse. Min lilla disputation är ei heller utan fehl, hwilka ei mina opponenter sågo. Magister Hörlin opponerade extra på mig: utan at anföra skäl påstod han min disputation wara indisputabilis, som altså ei kunde räknas för et Academiskt prof. Jag frågade honom om hon det war subjective eller objective considererad. Om hon Subjective war sådan så måste han antingen ärkänna charaçterernas fulkomlighet som jag hade länt af Wälb[orne] Herr Arch[iaterns] skrifter: eller ock måste han anklaga sin okunnoghet. Objective kunde desse sanningar ei wara så fullkomliga at de ei woro underkastade twifwelsmål hälst då konsten blandade sig deri. Til et bewis på at materia wore disputabilis, bad honom swara til de objectioner jag kunde andraga deremot, hwilket beswär han ei wille ådraga sig, etc: Han urgerade widare at utan Tournefort kunde ingen nytta dragas af min disputation, och som ei mer än 2 ne exemplair deraf finnes i hela staden, så tiente den til intet. Jag beklagade Academiens öden, som hwarken hade de nämde eller andra requisita hermeneutica, hwarefter Academiska arbeten i Botaniquen böra examineras. Effter en twifwelaktig strid lämnades de botaniska ordastriderna och en från Malmö förskrifwen extra opponens, metaphysicus och scepticus samt kallsint disputator, mycket enwisare än Sal[ig] Prof[essor] Forskål, framförde et wridit metaphysiskt argument. Effter en lång och äfwentyrlig kamp fick jag lära at hwar och en har sin kuse, och at metaphysiquen är hotaniquens hinder och all bokwets mörker, då den missbrukas. Emedlertid dömer Philosophiska faculteten efter wåra prof, får jag ei det sista rummet. Men Retzius, som intet prof aflagt, skall hafwa syslan, och det som det förliudes på Hans M[ajestäts] nådigsta recom[mendation]. Emedlertid får jag intet. Och snart sagt, wet jag ei heller hwad jag kan få här i Swerige: alla tilgångar äro tilstängda. J dag blef jag praesenterad för Öfwerheten, mig lofwas godt, men nu börjar jag twifla på löften. Det skal dock wara mit högsta nöye och fördehl, at få beständigt wara innesluten i wanlig nåd och ständigt förblifwa

Wälborne Herr Archiaterns
Ödmiukaste tienare

Pet[er] Hernquist.

CarlsCrona d[en] 22 Mai
1771.

upSUMMARY

For the first time, Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
has presided at the public defence of an academic dissertation. He has also the following titles ready for printing: Dissertatio botanico genera Tournefortii stilo reformato et botanico sistensHernquist, Peter Dissertatio
botanico genera Tournefortii stilo
reformato et botanico sistens
(Lund,
1771).
and [together with that] Animadversiones in Institutiones Rei hebariae Tournefortii. His competitors refused to act as opponents to his thesis. Nor did the Dean succeed in persuading Engelbert Jörlin’sJörlin, Engelbert
(1733-1810). Swedish. Botanist.
Linnaeus’s student. Teacher at Lund
University. Travelled in Europe.
Linnaeus’s intention to send him to Cape
was never realised. Correspondent of
Linnaeus.
to do it. They also, unsuccessfully, tried to prevent Hernquist from serving as opponent to their theses. Hernquist maintains that he refuted all Jörlin’s definitions. Samuel Heurlins Heurlin, Samuel (1744-1835).
Swedish. Docent, Lund. Vicar of
Åsheda, Växjö 1780.
thesis [Dissertatio botanica de SyngenesiaHeurlin, Samuel Dissertatio
botanica de Syngenesia
(Lund, 1771).
] is an extract of what Linnaeus writes in Genera plantarum [...] editio sextaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio sexta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1764).
Soulsby no. 305.
and Species plantarum [...] editio tertiaLinnaeus, Carl Species
plantarum [...] editio tertia
, I-II
(Vienna 1764). Soulsby no. 510.
about composite flowers. His definition makes various species out of varieties and does not admit hybrids. Hernquist’s own thesis was attacked by Hörlin who argued that it did not come up to the academic requirements. The pros and cons in this discussion are presented. After some botanical quibbling, an extraordinary opponent a metaphysician and sceptic, much more stubborn than ever the late Peter ForskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
was, was called upon to speak. He presented very twisted metaphysical arguments, from which Hernquist learnt that metaphysics is an obstacle to botany and obscurity to book-knowledge. There were no clear results or winners in this contest. However, Hernquist believes that the faculty will not place him last. The outcome of this competition is not very important anyway: the post will be given to Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
, on His Majesty’s recommendation, they say, and Hernquist will get nothing, as usual. All doors seem to be closed to him here in Sweden. This day he was introduced to the authorities and was promised good things in the future, but he does not believe in promises any more.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 494-495). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 97-98   p.97  p.98.