Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4524 • Carl Peter Thunberg to Carl Linnaeus, 20 July 1771 n.s.
Dated 20. Julii 1771.. Sent from Rouen (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater,

Sedan jag bekommit Professor Burmans bref och dess widare yttrande om den före slagna ostindiska resan, får jag, enligt min skylldighet, den hedern, att för Herr Archiatern berätta dess innehåld. Han säger, det ingen i de holländske Länder i Indien kan resa, utan Gouvernernes tillstånd, som äro i Indien, och att det således icke stå i de Gouverneurers magt, som äro i Holland, att gifwa ett dylickt tillstånd. Han kan således ej lofwa med säkerhet, att få göra någon resa just på Japan, utan will, att jag med wanliga wilckor skall engagera mig på ett ostindiskt skjepp, som primus Chirurgus och lofwar, att jag af en den förnämste Gouverneuren i Holland skall bli försedd med recommendations bref till de andre i Indien, samt säger sig således äga hopp för mig att få göra en fördelagtig resa. Han säger också, att Gouverneurerne hwart år, om wåren, komma tillsamman och att det mäst, kommer an på deras bifall, som äro på Batavia. Skulle detta ej lyckas, så kan jag, som Han widare skrifwer, antingen resa hem, eller stadna qwar eller också med skjepp resa ifrån en ort till annan, som Ceylon, Java, Amboina, Japan, China och andra. Jag har redan skrifwit till Prof[essor] Burman och med nöje antagit dess hederliga tillbud, skulle det än bli mindre fördelagtigt, än dess project och önskan är, ty jag tror mig ej bättre kunna anwända den öfriga hälften, som återstår af min resetid, än på en sådan resa, som jag hoppas ej göra, utan all nytta, så framt Gud unnar mig hälsan; men all min Lust och allt mitt nöje äro under den samma, så länge lefwande, som jag kan smickra mig med det angenäma hoppet, att efter twå, try eller flere år, kunna få för Herr Archiaterns fötter nedlägga, hwad jag samlat, samt för Herr Archiatern betyga och aflägga min wördnadsfullaste erkänsla och tacksäjelse, för den eld till historia naturalis Herr Archiatern alldraförst tändt uti mig och för de framsteg jag under Herr Archiaterns ögon, genom dess owärdeliga Lärdomar, haft den oskattbara förmon att göra. Min wördnad, jag äger för Herr Archiatern är obeskrifwelig, ty jag kan med inga ord exprimera den, och den wäxer så mycket mera dageligen, som jag mer och mer lärer känna andra Män, som äfwen hållas för Ljus i historia naturali, men emot Herr Archiatern lysa, som dunckla facklor. Jag önskar således ingen ting högre, än att Gud wärdes länge uppehålla Herr Archiatern wid lifwet och hälsan, till hela den Lärda werldens nytta och förmon.

Ifrån Holland får jag den äran att widare skrifwa om min utresa, så snart jag kommer dit och blir underättad derom.

Täckes Herr Archiatern befalla mig, att observera eller eftersöka något på de orter, jag får tillfälle att se, så kan ingen ting i werlden blifwa mig kärare än det, hwilcket jag derföre will ödmjukast utbedja mig, äfwen som Herr Archiaterns gunstige råd, i de mål, som under en sådan resa kunna möta mig.

För några dagar sedan lämnade jag Paris och reste hit till Rouen, der jag nästa wecka tänker stiga om bord till Amsterdam. Herr Geoffrey och Jussieu hafwa budit mig, hos Herr Archiatern anmäla sine hälsningar; äfwen så Trägårds mästarne i Paris och i Trianon. Med en Studiosus Chirurgiae, wid namn Rudolphj, har jag hemskickat några frön, dem jag dels sjelf samlat, dels fått: de aflämnas hos Herr Archiater Baeck, som jag hoppas sen afsänder dem till Upsala, till Herr Archiatern. Jag önskar, att deribland wore något enda species, som wore rart.

Med största wördnad har jag den hedern, att framhärda,

Rouen d. 20 Julii 1771.

Wälborne Herr Archiaterns
ödmjukaste tjänare
Carl Peter Thunberg

upSUMMARY

Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus that he has received a letter from Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
who has explained what applies to the proposed voyage [to Japan]. No one can go to the Dutch colonies in any country, such as for example India, without permission by the governors there. Therefore Burman can not promise Thunberg a voyage to Japan especially. Instead Burman wants Thunberg to embark on an East India Company ship as a surgeon, and has promised him recommendation letters from the most distinguished governor in Holland to the others in India. Burman has also told him that the governors meet regularly every Spring and that it is said that everything depends on the governors in Batavia. If this plan will not succeed, Burman has adviced Thunberg, either to return home or stay and sail with another ship to other places like Ceylon, Java, Ambon Island, Japan or China. Thunberg has already written to Burman accepting his offer, and hopes that he in two or three years can show Linnaeus what he has collected on this planned voyage. He thanks Linnaeus for the desire for natural history research that he has given him.

Thunberg will inform Linnaeus about the voyage that he has planned when he arrives in Holland.

If Linnaeus wants Thunberg to make observations or look for something [special] at the places Thunberg will have the opportunity to visit, nothing could be more dear for him than to fulfill Linnaeusís wishes, or follow his advice.

Thunberg has left Paris a few days ago and gone to Rouen, from where he will to Amsterdam. Etienne-Louis GeoffroyGeoffroy, Etienne Louis
(1725-1810). French. Physician and
zoologist.
, Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
, the gardeners at Jardin du Roi and at Trianon [Claude RichardRichard, Claude (1705-1784).
French. Botanist. The kingís gardener at
the Trianon. Father of Antoine Richard.
Correspondent of Linnaeus.
and his son Antoine RichardRichard, Antoine (1735-1807).
French. Gardener at the Trianon. The son
of Claude Richard.
] send their best wishes. With the help of a student of surgery, Rudolphi [presumably Gustaf Daniel RudolphiRudolphi, Gustaf Daniel
(1739-1779). Swedish. Army surgeon.
Studied surgery in Berlin and Paris
around 1770, and returned to Sweden in
1772.
], Thunberg had sent seeds, some of which he has collected himself, and some he has got, to Linnaeus via Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, who hopefully will send them to him in Uppsala. Thunberg wishes that among these seeds, there would be some rare species.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 263-264). [1] [2] [3]