Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4588 • Carl Peter Thunberg to Carl Linnaeus, 14 December 1771 n.s.
Dated 14 Decembr. 1771.. Sent from Amsterdam (Netherlands) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater

Att hafwa för min afresa bekommit Herr Archiaterns gunstiga skrifwelse, gratulerar jag mig öfwer måtton och aflägger så wäl derföre som för de Dubia Herr Archiatern täckts committera mig, att utreda på Japan och Amboina, ödmjukaste tacksäjesle.

Ingen stund, under hela min resetid, kan wara mig kärare än den, då jag finner något, som meriterar att komma för Herr Archiaterns ögon, som så skarpsynt beskådat så oändeligen mycket af Skaparens Werck och wäckt dermed öfwer Sig Allas wördnad och största förundran. Solen behåller icke sina strålar för sig sjelf, utan lånar deraf till de andre Planeterne; Herr Archiatern har icke endast lyst öfwer hela werlden, utan Herr Archiaterns Disciplar hafwa också för Sin stora LäroMästares skull blifwit fram för andre ansedde. Det har händt andra: det har ock händt mig. Herr Archiaterns stora förtjänster har jag att tillskrifwa, det Lyckan nu gynnar mig, få se några orter, der åtskillige, både okände och mindre bekante Naturalier torde ännu dölja sig; Jag önskar derföre på det högsta, fast jag aldrig kan hinna till den grad, som Herr Archiaterns fordna Elever, att jag dock måtte kunna med hälsa och förstånd så mycket uträtta, att jag ej blir en owärdig Lärjunge af Herr Archiatern, för hwars ögon jag mången gång setat såsom utom mig sjelf, då jag ägt den förmon, att höra Herr Archiaterns mun tolcka Naturens under. För denna och mångfaldig annor mig bewisad Gunst, betygar jag nu, fast med allt för ofullkomliga ord, dock med renaste wördnad, ödmjukaste tacksäjelse.

I morgon är dagen utsatt, att stiga om bord och är min resa ärnad till Cap, der jag lärer få blifwa ett år; sedan widare till Java och Japan. Skulle ödet unna mig lifstiden och hälsan, tore jag derifrån komma till Amboina och Ceylon eller hem.

Mine Gynnare härstädes hafwa warit Borgmästaren Temmingh, Rådsherren van der Poll och van der Deutz. Rheede Ouds Hoorn, som nästa Påsk reser såsom Gouverneur till Cap, har gifwit mig äfwen recommendations bref och lofwat gynna mig, då Han Sjelf kommer till Cap. Herrar Burmanni hafwa öfwerhopat mig med wälgjärningar, och satt mig i en ewig förbindelse: både utaf dem och igenom dem af de förre Gynnare har jag fått till skjäncks, både penningar och böcker.

Täckes Herr Archiatern ännu gynna mig en gunst, så utber jag mig ödmjukast, att Herr Archiatern täcktes försäkra dem, om ett tacksamt hjerta och själ, som jag, så länge jag lefwer, skall heligt bewara så för Herr Archiatern, som för dem.

I Herr Archiaterns gunst utbeder jag mig också hädanefter få wara innesluten och med största wördnad till min sidsta stund framhärdar

Amsterdam d. 14 Decemb[e]r 1771.

Wälborne Herr Archiaterns
Ödmjukaste Tjänare
Carl Peter Thunberg.

Archiatern och Riddaren
Wälborne Herr
Carl von Linné
fr. Hamburg til Upsala.

upSUMMARY

Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
is very grateful for Linnaeusís letter with instructions for his mission in Japan and Amboina [Linnaeus to Thunberg, 1 October 1771Letter L4566]. No pleasure is greater to Thunberg than when he can find something worth presenting to Linnaeus. The sun does not keep its rays to itself but diffuses its light to other planets; in the same way Linnaeusís worldwide fame also brings renown to his disciples. It is Thunbergís ambition always to be worthy of Linnaeusís favour.

The next morning Thunberg will embark on his voyage to the Cape where he will probably stay for a year, and after that go to Java and Japan, and then to Amboina and Ceylon or home.

Thunberg has been taken good care of by Mr Temmingh [Egbert de Vrij TemminckTemminck, Egbert de Vrij
(1700-1785). Dutch. Mayor of Amsterdam,
1771-1772. Director of the Dutch East
India Company (Vereenigde Oostindische
Compagnie, VOC) since 1742. Uncle of
Daniel Deutz.
], Mr van der Poll [Jan van de Poll PieterzPoll Pieterz, Jan van de
(1726-1781). Dutch. Commissioner of
Amsterdam, mayor there 1779. Director of
Amsterdam Chamber of the Dutch East
India Company.
] and van der Deutz [Daniel DeutzDeutz, Daniel (1714-1775).
Dutch. Mayor of Amsterdam, 1767, 1771,
1775. Nephew of Egbert de Vrij Temminck.
]. Mr Rheede Onds Hoorn [Pieter Van Reede Van OudtshoornOudtshoorn, Pieter Van Rheede Van
(1714-1773). Dutch. Governor of
Cape of Good Hope, but died en route to
Cape in 1773.
], who will next Easter become Governor of the Cape, has given Thunberg a letter of recommendation and promised to assist him there. The gentlemen Burman [Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
and Nicolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeusís pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
] have been extremely helpful and heaped him with gifts, both money and books. Thunberg entreats Linnaeus to assure them of his deep gratitude.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 265-266). [1] [2] [3]