Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4589 • Anders Sparrman to Carl Linnaeus, 29 December 1771 n.s.
Dated 5 dag Jul 1771.. Sent from Göteborg (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,

För Wälborne Herr Archiaterns gunstiga skrifwelse jämte öfwersänd af Doctor Gessekes bref har jag äran aflägga Min wördsamste tacksegelse, Herr Archiatern täckes eij ogunstigt upptaga att jag ännu en gång medelst min ringa skrifwelse dristar från Götheborg falla torde hända beswärlig. Jag har blifwit efter skickad af en till Natural Historien ganska cipable Herr Directeur Staf att säga honom namn på några Naturalier samlade på en Chinesisk resa, deribland befunnos följande som jag genom examinerande fått rätt på och är aldeles seker wara -


Cancer norweg funnen wid Elfsborg
Cancer Diogenes
Trichiurus lepturus
Gobius Jozo
Gobius angvillaris
Asterias ciliaris
Toredo navalis
Scolopendra morsitans

Plevronectes plagiusa corpus huijus quidem subcinereum in latere sinistro, sed in dextro ubi oculi erant totum pictum Zonis plurimis, Brunneis et albis alternantibus figura oblong. s: ovali longitud: ovi anseris.

Gorgonia flabellum ett stort och ståteligit Nogra av Natural. kunde jag eij få rätt på hälst tiden eij tillåter mig så noga undersöka, ty nu som winden tyks likna sig till god har wi åter fått ordres förfoga oss om bord, dessa som min lilla insikt såsom begynnare eij kan få rätt på skulle jag genast öfwersända till Wälborne Herr Archiatern om de stodo i min disposit. Jag får derföre nöija mig med att skicka dem teknade så godt jag med kunnat åstadkomma med en owan hand dålig penna och bleck m m. i största hast, hoppandes gunstig tillgift derföre som ändamålet heraf är att få lära nogot siälf ock gifwa anledning att i fall nogot Spec Supponerades woro nytt heraf, det kunde af Wälborne Herr Archiatern reqvireras då ägaren yttrar sig det wilja skicka, han har haft förmonen i sina yngre åhr wara en Herr Archiaterns discippel sedan blifwit Docens i Oeconomien och för cheferiet Nu Directeur wid tullwärket i Götheborg behållandes ännu mycken lust till Natural Historien och säger sig ha wacker samling på landet der han årligen har bästa tillfälle att öka sedan han blef wid tullwärket ty alla siöfarande äro mycket mona om att tjäna och göra sig wänner af sådane Herrar. Utom sin hog att gagna wettenskapen särdeles Oeconomien så är han i anseende till ofwannämde i god situation att tiäna Natural Histor om wälborne Herr Archiatern täckes honom derom anlita, för min del har jag rådt honom söka få sina Naturalier namnade genom mästaren siälf, Herr Archiatern; och lofwat tjäna honom derföre på begeran med saml. af tred sorter från Caap. Vel wore mig stort solagement om jag genom denna adress kunnat fullgöra nogot i mina skyldigheter, Wälborne Herr Archiatern täckes eij illa upptaga och ytyda mitt enfaldiga tillbud. Jag har äran innesluta mig i wälborne Herr Archiaterns wänliga ynnest under det jag med wördnad lefwer

Götheborgs förstad 5 dag jul 1771.

Nådige Herr Archiaterns
Allerödmiukste Tne
AndSparrman

[a][a] : MS 1 [added in the left margin,
fol. 251r, there is no indication where
it should be inserted]
Ner Wälborne Herr Archiater hedrar mig med sin skrifwelse på Cap utbeder jag få weta hka Species de torde wara som jag är i twekan om Jag är derom mycket nyfiken få weta, efwen utbeder jag ödmiukel. explication på termerne Macrouri och Brachyuri efter hka Canceres underdelas.

[b][b] : MS 1 [added in the left margin,
fol. 252r, there is no indication where
it should be inserted, but it was
presumably meant to be read as the last
postscript]
P.S. Jag liter helt hållit på att den Casus är seker om Sedum Telephium Jag anfört örten är mig beskrif under namn af taklök växande på tak och i Bärgs sprickor, stiälken rund, bladen succulenta stora inga colorede flores och facies HBae som Portleka. Jag har väl nu ock förr öfwerhopats med berättelse af huskurer men eij nogot så sekert som detta, vore artit om tillfälle gofvos till vidare försök.

Förlåt gunstit hasten.

Aflägger nu ytterligare mitt ödmiuka afsked vinden liknar sig god Jag måste hasta om bord

[c][c] : MS 1 [added in the left margin,
fol. 252v, there is no indication where
it should be inserted]
P. S. Wälborne herr Arhiatern täckes eij ogunstigt anse att jag medelar en Casus det Sedum botat en Anasarca hos hökar Anderson min värd, jag har trodt mig böra följa mina lärares råd att man eij bör förakta de Medicamenter som Vulgus i bland med fördel nyttja och derföre noga utspanat detta; Denna Hökare hade i fiol våras Anasarca i hög grad, alla Chirurgorum medicamenter giorde eij ringaste värkan, tils en attollerie Karl siälf hulpen från vatnet pr med Sedum telephium gaf i stor stark Decoct deraf dagel som pr urinam et sudorem dref bort vatnet ansenl. innan kort, giorde god aptit m.m.: HB Decoctet stöter nästan på bäkst efter berättelse ordsakar inga elaka symtom bara stark hunger och drifwer ansenl urin och svett, underl. att denna ört utan lukt och nästan smak kunnat uträtta detta borde vidare försökas, örten är otvifvelaktit sedum telephium ock eij Sed. aere, som förr är känd för god i vatnsot och frossa.

upSUMMARY

Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
thanks for a letter from Linnaeus [this letter has not come down to us] and for communicating Paul Dietrich Giseke’sGiseke, Paul Dietrich
(1745-1796). German. Physician.
Professor of natural science in Hamburg
in 1771. Correspondent of Linnaeus.
letter [Giseke to Linnaeus, 3 December 1771Letter L4594] to him. He is writing to Linnaeus from Gothenburg where he is helping Superintendent Staf [Martin StaafStaaf, Martin (1731-1788).
Swedish. Director of economy,
Gothenburg. Correspondent of Linnaeus.
] to identify specimens collected during a voyage to China. Sparrman mentions the following species:


Cancer norvegicus (found near Älvsborg)
Cancer Diogenes
Trichiurus lepturus
Gobius Jozo
Gobius angvillaris
Asterias ciliaris
Teredo navalis
Scolopendra morsitans
Pleuronectes plagiusa
Gorgonia flabellum

Sparrman is short of time because they will soon set sail. Had he disposed freely of his time, Sparrman would have sent those he is not sure of to Linnaeus. Now he must content himself with sending some simple sketches of them. If Linnaeus is interested in something, the owner will be happy to send it to him, not surprisingly, as he is one of his old students. Even if he is now Superintendent of the Customs Department, he has not lost his interest in natural history. He has a beautiful collection on his country estate that is increasing all the time thanks to gifts from seafarers. Sparrman has encouraged Staf [Staaf] to contact Linnaeus for advice and identification.

P.S. Sparrman wants to know the names of certain species from the Cape province and to have an explanation of Macrourus and Brachyurus. He reports that Sedum Telephium has been found to be extremely effective as a household remedy. Sparrman’s host, Mr AnderssonAndersson, Swedish. , was suffering badly from anasarca; no treatment helped until he got a decoction of Sedum Telephium. Then he recovered completely. Thus, Sedum Telephium deserves further attention.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 251-252). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Anders Sparrman to Carolus Linnaeus” (1957), p. 127-128   p.127  p.128.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1 [added in the left margin, fol. 251r, there is no indication where it should be inserted]
b.
MS 1 [added in the left margin, fol. 252r, there is no indication where it should be inserted, but it was presumably meant to be read as the last postscript]
c.
MS 1 [added in the left margin, fol. 252v, there is no indication where it should be inserted]