Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4596 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [31 March 1771] n.s.
Dated Undated, but presumably written during the first half of 1771. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

H[err] Martins rön är betydande och egit. Wisserligen måste lefwande kräk hafwa mera wärkan på menniskans kropp än wij almänt tro. De nu så gängse Hemitritaeae äller Upsala febrar (: Febres Mesentericae vulgo:) torde komma af Vermiculis Mucoris, om hwilka en annan gång.

De symptomer som H[err] Martin uprächnar likna mycket Hypochondrie; men hwar af Hypochondrie härrörer är en annor sak; icke är det troligt att den endast kommer af acido.

Det är märkwärdigt att H[err] Martin fått från sig dem både per phyalissimum och secessum.

att opium hielper uti Hypochondrie är bekant; men ock äfwen Dysenterie, där odisputabelt äro lefwande Acari. Giör opium nerverne äller vires vitae hos oss nästan paralytiska, tyckes det böra agera så mycket mer på de minsta diurs nerver, som i proportion måste wara så mycket finare; liksom wij se att det först och snarast agerar på nervos kring pupilla, som ab usu opii pupilla dilateras.

H[err] Martin nämner på ett ställe den observation jag insatt i Flora Lapponica No 101 lit. E om lapparnes horribla ref, då de dricka af de källor, som komma från fiällen, och gissar att de komma af denna Gordio marino, men till deras colique är ett helt annat litet kräk orsaken, nämligen Fasciola fusca, beskrifwen uti actis taurinens. vol. I p. 199 t. 6 f. 1—6, där samma siukdom förekommer. se mitt Systema naturae vol. 3 pag. 227. men analogien illustrerar dock denna sak.

Oändelig tacksäjelse för alt beswär af mine commissioner. Herre Gud, huru godt det är att hafwa en god wän; annors hade jag mistat mitt pacquet i packhuset, med mycket annat. [— — —].

C[arl] Linne.

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that Anton Rolandsson Martin’sMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
observation is of import and is original [Linnaeus refers to, "Gordier, Knut eller Trådmaskar, fundne hos fiskar och människor, med försökte medel at dem fördrifva"Martin, Anton Rolandsson
"Gordier, Knut eller
Trådmaskar, fundne hos fiskar och
människor, med försökte
medel at dem fördrifva",
KVAH, 32 (1771), 261-269.
]. Living creatures have more influence on the human body than commonly believed. Hemitritaeae or Uppsala fevers (Febres Mesentericae vulgo) probably originate from Vermiculis Mucoris.

The symptoms mentioned by Martin resemble Hypochondrie; its cause is another issue; it is not likely that it is caused by acido.

It is remarkable that Martin got rid of it through salivary secretion and feces.

It is commonly known that opium helps against dysentery, where living Acari [mite] exists. If opium makes our nerves or vires vitae almost paralytic, it should work all the more on the smallest animals; it can be observed that it first acts on the nerves around the pupil.

Martin refers to an observation in Flora LapponicaLinnaeus, Carl Flora
Lapponica exhibens plantas per Lapponiam
crescentes, secundum systema sexuale
collectas in itinere [...] Additis
synonymis, & locis natalibus omnium,
descriptionibus & figuris rariorum,
viribus medicatis & oeconomicis
plurimarum
(Amsterdam, 1737).
Soulsby no. 279.
N:o 101 lit. E about the terrible ref [colic] which Laps experience when they drink from dwells in the mountains, and guesses that it is caused by Gordio marino, but their colic is caused by Fasciola fusca, described in the Acta Taurinensia [Linnaeus refers to Giovanni Pietro Maria Dana’sDana, Giovanni Pietro Maria
(1736-1801). Italian. Physician,
botanist, Turin.
treatise on Fasciola alpina, ”De hirudinis nova specie”Dana, Giovanni Pietro Maria ”De
hirudinis nova specie”,
Mélanges de philosophie et de
mathématique de la
Société Royale de
Turin
(1766), III, 199.
]. He compares with Systema naturaeLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
, vol. 3, pag. 227.

Linnaeus thanks for assistance with getting a parcel securely picked up from customs.

[- - -].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVII, 247). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 332   p.332.