Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4620 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 28 February 1772 n.s.
Dated 1772 febr. 28. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Min Bror täckes så ofta hugna mig med sin oförändrade wänskap och angenäma bref. jag, öfwerhopad af Lectioner äfwen på landet, trott af åhr och arbete förgiäter och upskiuter dag från dag, äfwen beswara min bästa wän här i werlden.

Nu har jag märkt på alla omständigheter att min tid är hart när, och att mitt öde måste [blifwa] Slag, ty hufwudet will wimbla hälst då jag lytar; fötterne snafwa liksom när någon är full, hälst på högra sidan. Det faller mig ej underligt. jag har wunnit de åhr, som ej 9de af 100 födda ärnå. jag har sträfwat och arbetat af all hog, alla krafter och alt sinne; sielfwa jernet nötes. Kanske Gud täckes taga mig undan i tida, att jag ej må se den olycka som skall komma. nog ser Min hiertans Broder pesten bränna allestädes på östra sidan. Äfter probabilitet som 10 emot 1 måste Pesten smittas nästa sommar till stockholm och innan 8 dagar till Upsala. Intet kan pesten så utbreda sig om wintren, men lätt sommar hettan komma; då den minsta gnista kan itända en hehl stad. Giör man några anstalter till Rökstugor, då hannibal är ante portas, äller intet. är det wähl sant att pesten är i Fridrickshamn så må det heta tunc tua res agitur paries cum proximus ardet. Skall man få säd i wår, så måste hon komma från östan; hwar är man där ifrån säker? Gud gifwe att Riksens ständer togo fasta mått att utestänga honom, ty han är farligare än alt krig i werlden. Kommer Pesten är den lyckeligast, som slutat sine dagar förut.

Hälsa lille Archiatren hierteligen ifrån mig.

jag är
Min Kiäraste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala Hamarby
1772 febr[uari] 28.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus apologises for not having written to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for some time. He has many lectures, and he feels tired.

Linnaeus feels old. He has reached an age that not even 9 out of 100 men reach. But he suffers from vertigo, and his feet stumble, especially the right one. He hopes that he will die before he sees more calamities, such as the plague that is raging in Russia. It is likely to reach Stockholm during the summer, and a week after that it will be in Uppsala. It spreads more easily in the summer than in the winter, for in the heat of the summer it can easily devastate a whole town. Linnaeus wonders if anything is being prepared. If the plague is already in Fredrikshamn, then you really are in the position of a man whose neighbour’s wall is at fire. Seed for next year’s crop must be bought from the East, and then you cannot be safe. Linnaeus hopes that the Swedish Parliament has taken measures to shut the plague out, for the plague is more dangerous than all wars. If the plague comes, those who are already dead are happy.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 188   p.188.