Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4625 • Peter Hernquist to Carl Linnaeus, 11 February 1772 n.s.
Dated 11 Febr. 1772. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare etc.
Nådigste Gynnare

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens nådiga skrifwelse har jag i dessa dar haft äran mottaga och med största wördnad genomläsa. Det är mig en outsäyelig glädje at wara i Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens nådiga omtanka ännu bibehållen. Mägtigare och nådigare Maecenas än Wälborne Herr Archiatern sielf har jag aldrig funnit, ei heller önskat. Önskeligit woro allenast, det jag hade kunnat giöra mig til en så oförtient grace på det minsta wärdig. Om ei min skuld hos Wälborne Herr Archiatern och Riddaren redan synts öfwerskrida min förmögenhet, så hade jag önskat få än widare Supplicera om en nådig förbön för mig hos Höga Wederbörande. Wälborne Herr Archiatern och Riddaren behagar nådigt efterfråga mit tilstånd. Redan 1768 blef i Rådit nådigst mig tilslagna 1000 daler Silfwermynt årligen, hwilka pengar jag alti¬från min hemkomst quartalswis utbekommit. Mäst för 2 år sen insinuerade jag på Hans Kongl[ig] May[estät]ts befallning et underdånigt förslag til et lärohus inrättning in arte veter[i]. Andra göromål samt brist på fond hafwa hittils hindrat Höga öfwerheten från at deri något wist stadfästa. Nu först är samma sak wäkter i Rådet och lärer efter alt utseende hon snart remitteras til mindre Secreta deputation. Wälborne Herr Archiater Bäck min besynnerliga Gynnare, arbetar på et utmärkt sätt för mig och min wettenskap. Höga Wederbörande wisa också mycken benägenhet för ars veter[is] men de tyckas ei wilja göra någon särdeles kostnad på den samma. En ringa belöning efter så mycket arbete och sen jag upofrat andra hedersamma ämbeten, i en så beswärlig och i allmenhetens ögon föragtlig sysla afskräcker mig från at afbida bättre tider.

Blifwa altså nu mina wilkor smala och min lilla gnista af hopp släkter, så är jag sinnad at öfwerlämna mig i ödets hand och begifwa mig åter ut igen. Hemma ser jag ingen öpning för mig.

Jfrån Småland är en bonde upkommen, som hos Hans Kongl[ig] May[estät]t anhållit i underdånighet om belöning för et säkert medel mot fallande sotten. På 2 ne fattiga tiggare flickor har jag med lycka försökt dess pulver. Den ena af dessa flickor heter Funk och säger sig wara Brorsdoter til Hans Nåde Landshöfdingen Funk.

Från Finland skall i dag den obehageliga tidningen ankommit at pesten wisat sig i Fredrichshamn.

J franska öfwersättningen af Sauvages Nosologi[a] emendata, som jag nyligen köpt, har jag deräst han talar om alior[um] testimonia om sit wärk, läsit det auctor hade oagtadt så många uplysta mäns goda tanka om sin Nosologie ändock sielf ei kunnat tillägga sin någon heder deraf, om han ei i Genera Morbor[um] hade äfwen wunnit Wälb[orne] Herr Arch[iater] och Riddarens beröm, hw[ilk]et han räknade med rätta för det wigtigaste witsord.

Med diup wördnad framhärdar jag
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens etc.
Ödmiukaste tienare

Pet[er] Hernquist

Stockholm d[en] 11 Febr[uari]
1772.

upSUMMARY

Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
gratefully acknowledges a letter from Linnaeus, his ”mighty and gracious Maecenas” [this letter has not come down to us]. He wishes he could be worthy of all his kindness. Linnaeus has asked Hernquist about his situation. Already in 1768 the Council granted him an annual sum of 1, 000 silver daler. Two years ago, by royal orders, he proposed to the authorities the establishment of a veterinary school. Nothing has happened, but now this plan is being discussed in the Council. Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
is a strong supporter of this idea. The authorities now seem to be interested in promoting veterinary medicine but hardly financially. If this last small gleam of hope is put out, nothing remains for him but to leave the country again.

A farmer in Smoland is said to have invented an effective cure for epilepsy and has now applied to His Majesty for a reward. Hernquist has successfully tested the medicine on two poor beggar-girls. One of them claims to be a niece of Johan FunkFunck, Johan (1703-1773).
Swedish. Nobleman. Chamberlain. Governor
of the province of Westrobothnia and of
Uppsala in 1762. Correspondent of
Linnaeus.
.

Cases of pestilence in Finland have been reported.

Hernquist has recently bought the French translation of François Boissier de La Croix Sauvages’s Sauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
Nosologia emendata [ Nosologia methodicaSauvages, François Boissier de
La Croix de
Nosologia methodica.
Ed. ultima, auctior, &
emendatior
(Amsterdam, 1768).
, Nosologie méthodiqueSauvages, François Boissier de
La Croix de
Nosologie
méthodique, ou distribution des
maladies en classes, en genres et en
espèces, suivant l’esprit de
Sydenham, & la méthode des
botanistes ... Traduite sur la
derniére édition latine
par M. Gouvion [... ]On a joint à
cet ouvrage celeui du Chev. Von
Linné, intitulé, Genera
morborum, avec la traduction
françoise à
côté
(Lyon, 1772).
]. There Sauvages mentions that nothing means more to him than the praise Linnaeus has bestowed on his work.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 496-497). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 98-99   p.98  p.99.