Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4626 • Daniel Scheidenburg to Carl Linnaeus, 10 February 1772 n.s.
Dated 10 Febr. 1772. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
och Riddare af Kongl. Maijts
Nordstierne orden

jag har den äran att härmed göra min upwaktning hos Herr Archiatern och öfwerlemna Herr Ortegas bref med de innelyckta Frön, förmodandes att Herr Archiatern täckes dem gunstigast mottaga, och behedra honom med recommendation till H[ans] Exce[llence] Herr Marquis Grimaldi och Kongl[ige] Archiatern Mucio Zona. jag kan försäkra, att Ortega är nu för tiden ibland Spaniorer den skickeligaste och bäst meriterade till den ledigwarande Botanices Profession. Barnades har lemnat ett wackert herbarium samt många beskrifna och wäl afritade örter. Hans Son en beskedlig yngling är blifwen Medicinae Doctor i Montpellier och har förwärfwat sig någon kunskap i Botaniquen; man söker att hielpa honom till att succedera Minuart. Ännu hafwa icke några farliga Competitorer sig anmält. Paltor som war Loeflings discipel och Följeslag[are] på den Wäst-indiskaresan är nyligen återkommen till Barcelona, det säges att han hembragt mycket pengar och skall icke widare bry sig med denna wetenskapen. jag beder om mina kärligaste helsningars anmälan till dem som Herr Archiatern wet wara mina wänner och gynnare i Upsala.

Framhärda med wördsamaste tllgifwenhet
Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
ödmiukaste tjenare
Dan[iel] Scheidenburg

Madrid
den 10 Febr[uarii] 1772 · / ·

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 255-256). [1] [2] [3]