Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4635 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 March 1772 n.s.
Dated 1772 d. 17 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min aldra Kiäraste H[err] Broder.

Gud wälsigne M[in] H[err] Br[oder] som täcks hafwa så mycken åtanka och ömhet för mig; jag har ifrån den tiden nu intet haft någon kiänning af attaque. Tobak har jag rökat mycket och kanske för mycket; och jag har ifrån den tiden något indragit staten i denna punct. jag war fordom föranlåten att bruka tobak, för min tandwärk, som jag haft ifrån moderlifwet; hwar igenom jag ock slapp honom; jag indrager honom så mycket jag tors, att ej aldeles bryta antiquam consuetudinem, quae in naturam transiit.

Den warma myssan blef jag twungen att bruka för min gambla Migraine, hwar igenom jag den mäst öfwerwunnit; och när jag den aflagt har jag ofta fått migraine paroxysmos. nog giör hon att major afflexus torde blifwa till hufwudet; men jag wågar ej aflägga henne för än sommarwärman kommer

Här profiteras att kröningen skall blifwa wid midsommar, men den terminen är försen äfter all min lilla uträkning. Här står wärre till i landet än någon i Stockholm tror; här är redan dyraste hunger. jag fruchtar att jag ej får några trägårds drängar i sommar att giöra dags wärk, ty de säga sig ej kunna arbeta utan mat, och på så många dagar ej smakat någon brödbetta. Ett par änkefruer här sägas ej för sig och sine barn, haft någon brödbetta på 8 dagar och blygas tigga. i dag infördes en hustru på slottet, som skurit halsen af sitt egit barn, för det hon ej hade någon mat att gifwa det, utan måtte det försmächtiga i hunger och tårar. Nöden är redan större än någon tror; hwad skall då blifwa till midsommar; jag fruchtar folket blifwer wid den tiden desperat; och då kunne hända det man ej förmodade. jag tänkte spara några tunnor korn, till utsäde för mina Bönder, men långwägs folk hafwa kommit till Hamarby, stått hela dagen och gråtit att få kiöpa korn, så att jag ej kunnat ungå att lämna så länge jag hade, jag har tagit 9 plåtar; många hafwa budit mig ½ plåt till; men jag har aldrig tagit mer än 9 plåtar, ty de hafwa nog dyrt stackars folk betalt det. kommer intet säd utifrån går det aldrig wähl. Folket kommer med korn lin, och kiökskiäril, tigga folket att kiöpa och gifwa hwad de willia, ty de hafwa intet att stoppa i halsen på sine barn.

D[octo]r Uddman synes aldrig full, men icke är han den som spottar i öhlglaset; nog woro han den bästa till att umgås med de grofwe Finnar, och nog bärgade han sig bättre än någor annor där wid, men att hafwa öfwerinseendet på Medicinalstaten är en annor sak, i hwilken jag icke skulle wällia honom framför andra. Mig är det alldeles lika, ty jag har med honom ingen alliance

Gud beware Min Kiäraste Broder och hans wärda familie,

jag är
Min aldra Kiäraste H[err]Broders
ödmjukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1772
d[ie] 17 Martii

K[onglig] Archiatren
Regii Colleg[ii] Med[ici] Praeses
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for all his consideration. Linnaeus has not felt anything from the stroke during the latest time. He has smoked tobacco a lot, maybe too much, but he has tried to reduce it. Formerly, he had to use tobacco to relieve his toothache, which he has had from childhood. He cuts down it as much as he dares, for he does not want to break an old habit that has become almost part of his nature.

Linnaeus uses his old nightcap against his old migraine. He is aware that the cap might cause greater flow of blood to the head, but he does not dare to stop using it before the warmth of the summer.

Linnaeus reports a rumour that the coronation will take place at Midsummer, but he thinks that that is too late. The country is in a very bad state. Famine and high prices are rife. Linnaeus fears he will not find hands for the garden without offering them food. Some widows have not had food for their children for a week, and a woman had been put in jail for murdering her child when she could not feed it. The people are growing desperate. Linnaeus had planned to save some barrels of seed for sowing, but he has been urged to sell some to people who had come a long way. He has taken 9 plåtar, but he has been offered more, and some have brought flax and utensils to sell in order to have money to buy food for their children.

Isaac UddmanUddman, Isaac (1731-1781).
Swedish. Doctor of Medicine. Medical
practitioner in Uppsala.
is never seen intoxicated, but he does not decline spirits, so he is the most suitable to get along with the coarse Finns. However, supervising the medical organization is another matter, and in that respect, he cannot be placed before others. It does not matter to Linnaeus, as he has no connection with Uddman.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 191-192   p.191  p.192.