Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4641 • Carl Linnaeus to Johan Andreas Murray, 7 March 1772 n.s.
Dated 1772 d. 7 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Göttingen (Germany). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Professor

Nu har jag profwat på dageligen att skrifwa på det omtalte, men har ej hunnit till halfwa arbetet; Så at omögligt blifwer till att få det med H[err] Professoren. Detta är ena orsaken hwarföre jag ei kunnat underskrifwa projectet, den andra att om jag det underskrefwa ock editor woro widrig, kunna han sända det hit sedermera, då jag blefwo reus, utan måste jag när det blifwer färdigt utsända det till H[err] Professoren, som där med agerar på sin gunst för mig

Huru snart giäller resan? Lått mig altid få wara behållen uti H[err] Professorens förtroende.

jag är
Min gamble wäns och gynnares
Ödmiuke tienare

Upsala 1772
d[ie] 7 Martii

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152, 26). [1]