Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Administrator has been automatically advised.Administrator has been automatically advised.Administrator has been automatically advised.

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4642 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 March 1772 n.s.
Dated 1772 d. 3 Martii.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min aldra Kiaraste H[err] Broder.

just då jag i afton skulle förfoga mig till sängs, får jag M]in] K[iäre] Broders obeskrifweliga affection och ömhet emot mig; såsom ibland de otålige ett af de starkaste documenter. Gud täcktes denne gången uppskiuta executionen, men jag kiänner dommen: quod aufertur non differtur. när sanden är utrunnen i timglaset, måste det stanna om jag woro Moses äl[le]r David står gambla förbundet Det är ej allenast åhr, utan äfwen arbete, som förtärt mig

Diaeten min felar intet på det M[in] K[iäre] Br[oder] kunne tro. jag smakar aldrig bränwin, utan då jag har främmat och då en liten sup med mycket watn; ofta och på hela månaden ej en droppa. Öhl har jag sannerligen icke druckit 1 kanna på ½ åhr till samans räknat, ty jag har altid fått där af syra. men the, 3 tassar hwar morgon och coffe 2 tassar hwar äftermiddag, hwilket jag nu äfter insultum afkortat till 1 tass. Coffet torde wara en orsak

Älliest kan det på intet sätt tillskrifwas windryck (jag dricker icke win, utan endast hos H[err] Arch[iater] Baeck) mitt proverbium är: jag dricker aldrig hos andra win, ty jag will aldrig tractera andra med win. jag skall giöra ed, att jag in alles, för än jag fick attaquen, ej druckit ½ stop win sedan jag war hos M[in] K[iäre] Broder

så snart jag fick kiänningen insände jag till apothequen äfter Insyltad Radix Acori, den de stackarne ej hade, sände där på äfter pulvis Acori. jag ärhindrade mig att min bästa wän i stockholm senast gaf mig ett par Boutellier ungerskt win, dem jag wärkeligen glömt; af dem har jag tagit ett litet glas hwar middag och näst Gud hafwa desse reparerat mig denna gången. jag har haft några patienter i slag, dem har jag hulpit med hitsige äl[le]r cordiala volatiliske (e. gr. [symbol] cinnamom.; [symbol] xi No entry found for note [a] in L4642.) medicamenter; Sidren har profwat med kylande; hans hafwa olyckats. jag wet att alla Medici råda till åderlåtning; men hielper den intet; wisserligen skadar hon, om ej dödar. Min Bror har rät att jag bör spara arbete; jag har förleden månad spänt min swaga hierna alt det jag hunnit; nu måste jag till nästa måndag begynna lectionerne; jag försökte 1 termin att låta min son läsa, men det gick med mig som med gambla skiuts märren, som blifwer styfbent innan hon stått 1 månad på stall, som Herrhäst; jag blef på denna terminen så minneslös och så dom, att jag fruchtade för mig sielf, och hade jag continuerat 1 termin där till, hade jag ej wetat mitt egit namn. nog skall jag åka, och tror att det är säkrasta medlet, men i denna häftiga kiölden, urwädret, owågade wägar, diupa snöen, swårighet att komma utur wägen för lass, har det ej warit mögligt.

Att hålla öpet lif qwäll och morgon torde wara godt. men jag har aldrig haft öpning mer än en gång om dagen, äl[le]r hwar morgon; aldrig warit (mer än i förra siukdomen) förstoppad; är ej häller nu.

ett ord i parenthesi: Huru wet min Bror att Rheumatisk blod är slemmig? jag mente att caussa peccans woro salia, som figerat sig. har M[in] Br[oder] det af egen experience? nog wet jag, att andra så säga.

nog skall jag öpna ådren om M[in] K[iäre] Br[oder] än en gång råder; fast det är ledsamt giöra experimentum in anima vili, hälst när det giäller egen päls. Tro intet att jag icke wet hwad andra säga och råda. om söndag reser jag till Upsala och skall om tisdag låta öpna ådren. men det är helt wisst att snarare är defectus s[angui]nis, än excessus

Här sades allmänt at Pesten woro i Fridricks hamn. Men att han är i Ryssland det wet jag wissare än M[in] Bror, och där ej afstannat cordon har intet kunnat uträtta emällan Ryssland och Ö[ster]bot[te]n; tänk wintern, kiölden, skij, långa terrainen, […] litet folk &c. Tror M[in] B[or] att Rhabarb och Rhenanum äro [till]räckelige, så beklagar jag dem som där på drista, […] nog kan jag tro att de kunna wachta, så länge [de] smaka i munnen, men det kan ej ske die nocteque.

Quid est Rötfeber? an febris mesenterica, nervosa, upsaliensis, petechizans? an Causus?

Att sända Medicus till Finland är utan all twifwel Uddman det tienligaste; har länge practiserat, makalös att omgås med simpelt folk, hälst finnar i diaet och conversation; och blifwer säkerl[igen] bäst uptagen. Sahlberg är älliest lärdare och penetrantare, men har ej de finske gåfwor. Hall är mera insinuant, men hos fruentimber, ej hos finnar. Will Min Bror winna adplausum vulgi fennici är Uddman bäst. Om han är i Upsala wet jag icke, som ej sedt honom på halfannat åhr. Men skall någon annor äfwen sändas med honom doger han intet, ty han förtalar sina ämbets bröder.

No entry found for note [b] in L4642.lönen är ej förstår om han skall dragas med pästen, ty han kan wara wiss på han sällier sitt lif. men uti annor feber är 200 plåtar hederligt.
Tack min Kiäraste och trognaste Broder för all omwårdnad.

No entry found for note [c] in L4642.Hälsa lille Archiatren och fröknarna. Min Hustru och barn reste i går till Upsala wäntas åter i morgon.

jag är till min yttersta apoplexie
Min huldaste H[err] Broders
ödmiukaste tienare
Carl Linné

Hamarby 1772 d[ie] 3 Martii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus came to think about Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
friendship when he was going to bed the night before. He is very grateful for that. God has still not executed Linnaeus, but the verdict is given, and it is only the time that is not decided. What is hidden is not taken away. Linnaeus suffers from both old age and much work.

Linnaeus gives Bäck a detailed account of his habits of food and drink. He never tastes spirits, only when he has guests, and then very diluted. He does not stand beer, so he drinks that very rarely. However, he takes three cups of tea and formerly two cups of coffee, nowadays only one cup, every day.

Linnaeus drinks wine only when he visits Bäck. He does not drink wine when he is a guest, since he does not like offering his own guests with wine.

When he felt his attack, he sent for radix acori, but the pharmacy in Uppsala did not have it. Instead, he sent for pulvis acori, and then he remembered that he had got some bottles of Hungarian wine from Bäck. He has taken a small glass every day, and that has helped him. When he has had cases of strokes in his patients, he has given them stimulating medicines such as Cinnamon. Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
has tried cooling medicines, but that has not helped. Linnaeus knows that most doctors advise bleeding, but Linnaeus thinks that it hurts if it does not kill.

Linnaeus agrees that he should work less. He has to start his lectures on the following Monday. He had tried to let his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] teach, but during that term Linnaeus had become so forgetful and dull that he would have forgotten his own name, if he had continued so. He is sure that he will go in to Uppsala, but he has not been able to do so before, due to the heavy snow and cold weather.

Having a bowel movement every morning and evening could be good, but Linnaeus has never had one more than once a day. He has never had constipation except during his recent illness.

Linnaeus asks Bäck how Bäck can know that rheumatic blood is mucous. Does he know this from his own experience?

Linnaeus is ready to try bleeding if Bäck advises it, but he does not believe in it. He will go to Uppsala on the following Sunday and take a bleeding on Tuesday, although he thinks that he suffers from lack of blood rather than an excess.

There was a rumour in Uppsala that the plague had reached Fredrikshamn. The information that it is in Russia is quite reliable. Due to the winter and the sparsely populated area, it has not spread so far. If Bäck thinks that Rhabarb and Rhenanum are effective medicines, Linnaeus feels sorry for the patients, for they can be helpful only while kept in the mouth, which is impossible both night and day.

Linnaeus wonders what “rötfeber” can be, and gives some Latin names that could be plausible.

Linnaeus thinks that Isaac UddmanUddman, Isaac (1731-1781).
Swedish. Doctor of Medicine. Medical
practitioner in Uppsala.
is the most suitable person to send as provincial doctor to Finland. He is experienced, and he can get around with simple people, especially with Finns. He will easily be accepted. Johan SahlbergSahlberg, Johan (1741-1810).
Swedish. Physician, lecturer in physics
at Härnösand.
is more learned but cannot handle the Finnish style of living. Birger Martin HallHall, Birger Martin
(1741-1814). Swedish. Provincial
physician, Västmanland.
is more ingratiating, especially with women, not with Finns. If Bäck is eager to please the ordinary Finn, Uddman is to be preferred. Linnaeus does not know if he is in Uppsala, for he has not seen Uddman for a year and a half. If another doctor shall be sent together with him, Uddman is no good, for he slanders his colleagues.

The salary is not too large if he shall meet the plague, for he may sell his life. Without the plague, 200 plåtar is a decent salary.

Linnaeus thanks Bäck for his care and sends his regards to Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] and family. Linnaeus’s own family went to Uppsala on the day before but are expected back to Hammarby the next day.

Linnaeus is to the last attack of stroke Bäck’s humble servant.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 189-191   p.189  p.190  p.191.