Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4646 • Peter Hernquist to Carl Linnaeus, 27 April 1772 n.s.
Dated 27 Apr. 1772. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
Nådige Herre.

Wälborne Herr Archiatern och Riddaren behagade nådigt i sit sista högst angenäma bref efterfråga mina underdåniga ansökningars öden.

Höga Wederbörande betyga wäl ständigt sit nådiga wälbehag i mina underdåniga projecter, samt lofwa äfwen sina wiktiga biträden deri. Men hitintil har partie andan intaget allas hiertan. Man inbillar sig och andra det publique saker drifwas, då endast personelle som ifrigast ageras. Nu först har det orena wårwatnet brustit löst med alfwara. Jag beklagar dem som nödgas lofwerar mot den häftiga strömmen. De som ei willia segla i qwaf följa hopen åt.

På Wälborne Herr Archiatern och Riddarens tilstyrkan söker jag nu Matheseos Lectoratet i Scara. Jag önskade det mina ansökningar kunde winna en kraftig befordran af Wälborne Herr Archiatern och Riddarens Högstbetydande recommendation.

Adjunctus Gymnasii Magister Svartz är en betydande competitor: Scholae lagen tyckes tillägga Adjuncten någon förmons rätt.

Tollet är ganska missnöygd med Collegii Medici intygan om dess curer, hälst det innehåller allena historiam facti, utan särdeles beröm. Samma Herr Cornett fordrar af ofwannämde Collegio 130 plåtar som wedergällning för de curer han sielf begärt få anställa som prof i deras åsyn. Skamligare tilbod hörer man ei ofta. Han promitterar sig mycket. Jcke desto mindre får man dagligen ärfara det Herr Tollets antitaenianum ei är så säkert, som man trodt och önskat, mycket mindre, som Auctor utgifwet det för. Flera äro efter dess bruk nödsakade iterera desa doses, eller at försöka andra botmedel. Nyligen skall Han drifwit taenia från et 6 månaders barn.

Om jag törs gissa, så bestå dess Secreta i Terpentins Spiritus deri Pisselaeum giutes. Dess swarta pulfwer torde wara aethiops miner. Åtminstone hade medicamenterne, som jag på långt håll såg, med dessa mycken likhet. Excrementerne sägas bli swarta. Han varierar ofta och blandar upp sina medicamenter med åtskilliga saker för at dölja sit fynd. Riksdagsmännerna tyckas äfwen låna öronen åt charlataner. Således upmuntras Herr Tollet stundeligen.

Med mycken wördnad har jag äran framhärda
Wälborne Herr Archiatern och Riddarens etc.
Ödmiukaste tienare

Pet[er] Hernquist

Stockholm d[en] 27 Apr[il]
1772.

upSUMMARY

In his latest letter Linnaeus [this letter has not come down to us] inquired what had happened to Peter Hernquist’sHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
applications for various posts. The authorities express their gracious pleasure in his projects and promise to support them, and then nothing happens. Those in power are too much involved in their personal affairs to have time for anything else.

Hernquist now is applying for the post as lector matheseos in Skara. He feels optimistic, as Linnaeus has written a letter of recommendation, even if adjunctus gymnasii Nicolaus SwartzSwartz, Nicolaus (1732-1800).
Swedish. Assistant master at school,
Skara. Vicar of Vinköl.
is a strong competitor.

TolletTollet, Swedish. is dissatisfied with the testimonial he received from the Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
as to his cures; it contains just facts and no praise. CornettCornett, Swedish?. demands money for the cures he himself had asked to demonstrate to the Collegium Medicum! An unheard of impudence!

According to daily reports, Tollet’s antidote against tape-worms is not as effective as people used to believe and much less so than he himself has promised. Many people must repeat the cure or try something else. Recently he is said to have treated a six-month-old child. Hernquist describes what he believes to be the ingredients in this antidote that makes the faeces black. Even the Members of the Swedish Parliament listen to charlatans, and, no wonder, encourage Tollet.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 498-499). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 100-101   p.100  p.101.