Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4647 • Carl Peter Thunberg to Carl Linnaeus, 26 April 1772 n.s.
Dated 26 April. 1772.. Sent from Cape Town (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,

Efter en lyckelig fullbordad half fjerde månads resa, har jag det högst efterlängtade nöjet, att ifrån den Södra Africas udde, uppwackta Herr Archiatern, med några få rader, som dock, för mitt korta wistande här, äro torra och magra och innehålla intet rart eller nytt. Ett par herbarisationes har jag wäl redan gjort, men backarna kring Staden gifwa nu i sednaste hösten, ej något, som will betyda. Utj capska Herbarier har jag sett nog få species af gräsen, – Cryptogamisterna och små örter, och har derföre snart trodt, att få skulle gifwas; men här äro dock åtskillige, af dem, äfwen som jag märckt åtskillige Europeiske wäxter wilda och äfwen swenska Insecter, som Tipula relegationis och phalaenoides, musca carnaria, putris, caesar och albifrons, Phalaena pingvinalis och Julus terrestris. Scorpio afer fins, här under stenarne och har pectines 10 dentati och 13 dentati; samt caudae på det twå jag funnit, har endast haft 6 segmenter. Så snart jag fått samla något här i kring, skall jag ej underlåta, att då tillfälle gifwes, öfwersända så wäl örter som insecter, dem jag finner wara obekante eller obscure, och skall då utbedja mig Herr Archiaterns gunstiga påseende.

Wid min hitkomst till Cap, d. 16 April fick jag först höra, att Gouverneuren Tulbagh aflidit förledit år d. 11 Augusti; jag lämnade derföre vice Gouverneuren von Plettenberg mina recommendations bref; Han tog mig straxt gunstigt emot, och lofwade mig i Augusti månad, då wåren är här, få göra en resa in åt Landet: emedlertid får jag här kring Staden i winter, samla hwad der kan fås och än finnas i blomma. Gouverneuren Tulbagh ägde ingen Collection, utan det Han öfwersändt till Herr Archiatern, har på Hans befallning blifwit samlat af trägårdsmästaren Auge, som warit här i lång tid nästan den endaste samlare och hwilcken förr sålldt och ännu sälljer herbaria åt främmande hit inkommande skjepp.

Herr Sparrman ankom här på redden utan för staden ett par dagar före mig; Han kommer att wistas en dagsresa nästan här ifrån, så att wi få samla på särskilde ställen, utan at wara mycket långt åtskilde ifrån hwarandra.

Jag hade alldrig kunnat föreställa mig, att här skolat wara så dyrt; men en främling måste för mat och logement hwar dag betala try gylden eller åtminstone en Riksdaler, på en ort, der likwäl på ätelige wahror är mycket godt köp.

Trompet gräset möter en Sjöman redan långt ut på hafwet och bodar, det han nalkas Land: det fins nog ymnigt här wid stranden. Det är underligt, att det förr ej kommit för Botanicorum ögon, häldst den är så stor och synnerlig.

Min högsta önskan är, att Herr Archiatern måtte få lefwa, tills Herr Arhiatern får se någon frugt af sina Capska Disciplar. Utj Herr Archiaterns stora gunst utbeder jag mig få wara innesluten och framhärdar med oaflåtelig wördnad

Cap d. 26 April. 1772.

Wälborne herr Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste Tjänare
Carl Peter Thunberg

Till
Archiatern och Riddaren
Wälborne
Herr Carl von Linné

detta till Upsala, en Swede

franc. Hamburg

upSUMMARY

Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
has now reached the Cape. His short time here does not permit of anything spectacular to report. There have been few species of gramina and cryptogams in the herbaria he has inspected, but during his few excursions he has seen several European ones and also Swedish insects, such as Tipula relegationis and phalaenoides, musca carnaria, putris, Caesar and albifrons, Phalaena pingvinalis and Julus terrestris. Under stones you can find Scorpio afer. Thunberg promises to send home herbs as well as insects of interest.

On his arrival in the Cape on the 16th of April Thunberg was informed that C. Rijk TulbaghTulbagh, C. Rijk (1699-1771).
Dutch. Governor at the Cape in 1751. He
sent plants, bulbs and seeds to Linnaeus
in 1761. Correspondent of Linnaeus.
had died on 11 August the previous year. Thunberg therefore presented his letter of recommendation to Vice-Governor Joachim Ammena van PlettenbergPlettenberg , Joachim Ammena van
(1739-1793). Dutch. Baron. Governor of
the Cape of Good Hope from 1771 to 1785,
succeeding C. Ryk Tulbagh.
, who gave him a kind reception and promised him a permit to make an excursion to the interior. Tulbagh had no collection; what he sent to Linnaeus had been collected by his gardener, Jan Andries AugeAuge, Jan Andries (1711-1805).
German. Gardener and plant collector.
Superintendent of the Dutch East India
Company’s garden in Cape Town,
1751-1778.
.

Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
arrived in the Cape a few days before Thunberg and is living just a day’s journey away from him.

Thunberg had not expected that everything would be so expensive. A newcomer must pay three golden for food and lodging.

Trumpet grass, a seaweed, is seen far away from land, a sign for sailors that the coast is close. Near the shore it is abundant. It is strange that it has not been noticed by botanists as it is so big and conspicuous.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 267-268). [1] [2] [3]