Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4651 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 22 April 1772 n.s.
Dated 22. April 1772.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Min gamble Heders Broder.

Under detta mitt wistande öfwer Påskferierne på landet och min lilla ägendom, blifwer jag hugnad med Min H[err] Broders af d|en] 20 sistledne. Hundrade gånger har jag tänkt på min H[err] Broder och önskat få min H[err] Broder en gång hos mig på landet i mitt lilla Museo. I juhlhälgen mådde jag ej wähl, nu mot sommartiden fruchtar jag att resan sker siöwägen till Åbo.

Kiäre Min H[err] Broder skiöt hälsan; kroppen är nog däst och fallen för andtäppa. Tag hwar morgon ett par skedblad af Syrup. Armoraciae frigide parato; det är wist säkrare än alla andre Medicamenter. jag önskade lefwa den dag wij fingo min H[err] Broder till wår Procanceller i Upsala, det jag hoppas sker.

jag tycker att H[err] Professor Kalm icke har att klaga öfwer upmuntran, som fick så tidigt sin Profession och sedermera där till Pastorat.

qui fit ut nemo sua forte contentus vivat.

jag wet att jag sände honom förledit åhr frön af de mäste som gofwo frön i wår trägård. jag wet att fröen woro friske, ty jag hade samblat dem med egen hand.

jag undrar att han ej gifwit sig tid, att säga mig hwilka wäxter han där af bekommit, så att jag wettat hwilka han hafwer och hwilka icke, ja jag wet icke ens om han hafwer orangerie med caldario, tepidario och frigidario, ty där äfter böra frön sändas, annors fåfängt.

jag skall biuda till att sända en hop på höft; dem jag doch ej sielf samblat, utan litat på Trägårdsmästarens ärlighet.

Wij höra mera nyheter från stockholm än wij åstunda. en quo discordia cives perduxit misstros

jag är all min tid
Högwördige H[err] Doctorens Biskopens
Min bästa Gynnares
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala d|en] 22 April
1772

[address]
Kongl. Maijts Troman
Biskopen öfwer Åbo stift
Högwördige Herren
H[err] Doctor Carl Mennander
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus, who has been staying at his country-estate [Hammarby] during Easter, writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to thank him for his letter of April 20th [this letter has not come down to us]. He writes that he has been thinking of Mennander and hopes that Mennander will visit him at his country house to see his small museum [where Linnaeus kept his collections]. Linnaeus writes that he was ill during the Christmas holidays and he advises Mennander to take care of himself and to take two spoons of syrup armoraciae frigide parato every morning.

Linnaeus writes that he hopes that Mennander will be appointed Vice-Chancellor [at the University of Uppsala] during Linnaeus’s lifetime.

Linnaeus thinks that Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
has no reason to complain over lack of encouragement as he got an early promotion and later a parish.

Linnaeus has got no information back about the seeds he sent to Kalm, and he did send good quality seeds. Linnaeus will, however, send new seeds in the autumn, but he wants to know whether he has an orangery with caldarium, tepidarium and frigidarium.

Linnaeus writes that he is getting more news from Stockholm than he wishes. En qvo discordia cives perduxit miseros! [See how discord in society leads to misery!]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 312-313). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 335-336 .