Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4659 • Carl Peter Thunberg to Carl Linnaeus, 27 May 1772 n.s.
Dated d. 27 Maji 1772.. Sent from Cape Town (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,

Med ett holländskt skjepp, som nu går herifrån till Batavia och widare till China, hwilcket jag hoppas der råkar swenska skjeppet Stockholms slott, som för några weckor sedan gick härifrån, får jag ett önskadt tillfälle, att uppwakta Herr Archiatern och tillika sända några blommor, som jag denna tiden kunnat finna och hwilcka jag icke kunnat uppsöka utj Herr Achiaterns Systeme. No 1 och 2 kan jag ej finna genus af, efter corolla är supera: No 3 tyckes wara af samma genere med de förra. Jag wet icke heller wisst, som den, som är nämnd för Ornithogalum plicatum, är bekant. Månge Osalides förekomma denna tiden på Capska backarne, af hwilcka åtskillige variera till blad, stjelck eller color floris; men några tycker jag wara oupptagne, som den jag påskrifwit Oxalis simplex, tomentosa som är helt diferent från pes caprae, capensis som alltid finnes liten och är mycket åtskilld från purpurea, peltata som är hellt distinct ifrån flava. Oxalis flava har jag hittills ej funnit så caulescens som figuren t[abula] 27. f[igura] 4. i Burmani Decades africanae utwisar: på fältet får den ej gjerna mer än 5, 7 eller 8 foliola, men i trägårdar införd har den sällan mindre, än 7, 8, 9 eller 11. Oxalis pes caprae har jag icke än funnit caulescens; oxalis bifida tyckes derföre wara distinct ifrån den samma, lika som umbellata: versicolor varierar här med röda blommor och med blekgula, hwars laciniae äro röda i kanten: purpurea har både röda blommor, och hwita på särskilda stånd, samt folia antingen helt gröna, eller under röda, eller röda under och en röd circulus ofwanpå: hirta har caulis ramosus, men mäst är den simpel. Af Septas har jag ej funnit mer än det enda exemplaret, som nu sändes. Beskrifningarne, sådane, som de äro, har jag medsänt, i det hoppet, att Herr Archiatern gunstigt täckes öfwerse den ofullkomlighet, som deri fins och lika gunstigt bättra dem. Skulle Herr Archiatern täckas upptaga någon af dessa för särskildt species, utbeder jag mig ödmjukast, att Herr Archiatern täckes hugna mig med sin gunstiga skrifwelse och utlåtelse derom. Cap äger så wäl, som andra orter åtskilliga sorter gramina och äfwen filices, men musci och algae äro mer sällsynte. Den Asclepias, som Prof[essor] Burman afteknat i Decadibus t[abula] 13. fins här nog. Arctopus echinatus har jag funnit en enda i bloma: dess rot, då hon skäres, gjer en hwit mjölkfärgad resina, och brukas här i decoct, som ett mundificans, äfwen i Gonorrhaea. Af europeiske wäxter har jag funnit Polygonum aviculare, scirpus setaceus, Corrigiola littoralis, alsine media, Lichen sangvinarius och saxatilis, Pteris aqvilina, agaricus campestris, Malva rotundifolia, Urtica urens, Lycoperdon bovista, Agaricus muscarius, Tropaeolum majus &.

Af Asclepias, Filices och andre will jag hafwa den äran att öfwersända, när tillfälle gjes med något swenskt skepp. Af Trompetgräset har Herr Sparrman redan skickat öfwer ett stånd med rot: jag skall derföre endast sända ett litet deraf, som torde få den hedern att förwaras i det största herbario, bland den andre Herr Archiaterns skatter.

Compagniets trägård härstädes är mera behagelig för den, som gjerna will promenera än för en botanicus; midt emot huset, der Gouverneuren ofta bor, äro 2nne qvarter, hwardera så stort, som gårdsrummet, framför Upsala Paradis, och der finnas några variationer af oxalidibus, Aloes, Euphorbiis och andre: Lökwäxter blomma nu icke. Det raraste jag der sett, äro de 2nne species af Stapelia, som i Burmanni Decades teknas på t[abula] 12. f[igura] 2 och t[abula] 11, utom Stapelia variegata och hirsuta. Stapelia t[abula] 11 har helt små mörkröda blomor; wäxten är här så litet grenig, att jag ej kunnat hit tils få en bit deraf. De öfrige qvarteren i trägården gifwa mäst kål och köks saker. Insecter har jag icke funnit rätt många, men af dem äro dock åtskillige obekante: de Europeiske insecter trifwes här wäl, som Papilio phlaeas, cardui, napi, argus β.; Phalaena pingvinalis; Julus terrestris och indus; Scolopendra electrica och morsitans; Lepisma saccharina; Cimex oleraceus; Chrysomela atricilla, pallida, oleracea; Coccinella 10 pustulata; Forficula minor; Carabus crepitans, marginatus; Scarabaeus conspurcatus, fimetarius β.; Musca rotundata, &c.

Jag längar nu oändeligen efter tillfälle, att få sända så wäl af insecter som örter, öfwer till Herr Archiaten; emedlertid har jag ej wågat desse rader af skicka, att komma för Herr Archiaterns ögon, utan desse få inneliggande örter, såsom det ringaste tekn till den wördnad, hwarmed jag oupphörligen framhärdar,

Cap. d[ie] 27 Maji 1772.

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjänare
Carl Peter Thunberg.

upSUMMARY

Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
is sending a letter and some plants to Linnaeus on a Dutch vessel destined for Batavia and China, where it will hopefully encounter the ship, Stockholms Slott. Thunberg is unable to define the genera of some of these plants. He discusses Ornithogalum plicatum, Osalides, Oxalis simplex, tomentosa, capensis, peltata, flava, bifida, umbellate, and Septae. Thunberg is looking forward to Linnaeus’s opinion. In the Cape there are numerous species of gramina and filices but music and algae are relatively rare. The Asclepias depicted by Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
in “Decades” [Thunberg refers to Burman’s Rariorum Africanarum plantarum, ad vivum delineatarum, iconibus ac descriptionibus illustratarum decas prima-[decima]Burman, Johannes Rariorum
Africanarum plantarum, ad vivum
delineatarum, iconibus ac
descriptionibus illustratarum decas
prima-[decima]
(Amsterdam
1738-1739).
] is probably growing here. Thunberg has found only one specimen of Arctopus echinatus with flowers. Its root yields a milky juice used in purifying decoctions to cure gonorrhoea. Here are some of the European plants Thunberg has found: Polygonum aviculare, scirpus setaceus, Corrigiola littoralis, alsine media, Lichen sangvinarius and saxatilis, Pteris aquiline, agaricus campestris, Malva rotundifolia, Urtica urens, Lycoperdon bovista, Agaricus muscarius, Tropaeolum majus.

Linnaeus will have specimens of Asclepias and Filices on the first available ship. Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
has already dispatched a complete specimen, root and all, of trumpet seaweed. Therefore, Thunberg’s contribution of this plant is partial but, nevertheless, it will probably be worth a place among Linnaeus’s treasures.

The Company’s garden [Thunberg refers to the Dutch East India Company’s, [Vereenigde Oostindische CompagnieVereenigde Oostindische Compagnie,
Dutch. The Dutch East India
Company was established in 1602.
] garden in Cape Town] is more pleasurable for strollers than botanists. He makes a comparison with the Uppsala University Botanical garden. You only find species of Oxalis, Aloe, Euphorbia, and a few others. The rarest ones are two species of Stapelia, mentioned in Burman’s “Decades”. The rest of the garden contains cabbage and vegetables. Thunberg has found few insects, but some of them are new to science. Thunberg mentions several European species thriving in the Cape.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 269-270). [1] [2] [3]