Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4663 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 May 1772 n.s.
Dated 1772 d. 22 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder

Här har warit 100de resolutioner om resan till Croningen, nu med, nu mot. Nu hafwa alla mine flickor åstundat resa, nu ingen thera. I går blef resolution att de måste resa. Har Min H[err] Bror åstundat inquartering så kommer den nu; näml[igen]
1 Fru Linné
2 Mademoisell Lovisa
3 –– Sara stina
4 –– Sophia

Men Fru Bergencrantz med sin dotter rustar på Hammarby med sitt hushåld, som sedt Stockholm för ut. och jag i Upsala med mitt pedanterie, går som Myran med sitt barr. jag hade hierteligen gierna welat kommit med, men 3 disputasser, 1 oration, 1 ny syssla, 1 promotion programe; 3 lectiones cursoriae et 600 alia hindra mig, men giör mig helt wiss att Min K[iäre] Broder hälsar på mig sista gången.

Med Skepparen Carl Bergström har jag i dag sänt på jacht 3 fästingar och en säck med Hö
1/2 tunna Hafre
märkte med L. C. n. 101. förseglade [med]. C. L.
adresserade till H[err] Arch[iater] Baeck.

war gunstig och skaffa någon åkare, som kiörer det upp till Min K[iäre] Bror; war äfwen gunstig och lämna detta under tak, till des min Hustru kommer;

Si så mycket beswär på en gång

Mina resa om Tisdagen, lära blifwa qware till måndags äfter middagen; de komma näppeligen fram fram första dagen, det jag kan tro. jag hisnar för alt beswär som de giöra så länge och så många på en gång.

Här grasserar döden jämmerligen bland Professors staten. Fru Durea, Profess[or] Frosterus, D[octo]r Mathesius, Prof[essor] Rabenius äro döde.

Den maligna febren går här i staden med fläckar; äfwen på landet här omkring. Hwad brukar M[in] K[iäre] Br[oder] i stockholm mot denna siukdomen?

Lef säll, drag Edert kors med tolamod, då Min K[iäre] Bror finner hwad beswär månge Quinfolk kunna giöra

jag är
Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
C[arl] Linné.

Upsala 1772
d[ie] 22 Maji

Kongl[ig] Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus’s family has at last decided to go to Stockholm for the coronation, and Linnaeus tells Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and three of his daughters [Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
, Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] will go. His eldest daughter [Elisabeth Christina BergencrantzBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
] and her daughter [Sara Elisabeth MartinMartin, Sara Elisabeth (1766-).
Swedish. Daughter of Elisabeth
Christina Bergencrantz (Linnaeus´s
eldest daughter) and Carl Fredrik
Bergencrantz. Married to P. Martin.
Grandaughter of Linnaeus and Sara
Elisabeth Moraea.
] will stay at Hammarby, for they have seen Stockholm before. Linnaeus himself will stay in Uppsala, where he has a very full timetable with three disputations, one lecture, the start of his term as Vice chancellor and a lot of other things. Linnaeus wants Bäck to confirm that he will come and see him.

Linnaeus has sent some baggage to Bäck by a boat with a skipper called Bergström. Bäck should arrange to have it collected and brought to his house, where it should be kept under roof until Linnaeus’s wife arrives. – All this trouble at the same time!

Linnaeus’s family will leave next Tuesday and stay until the following Monday. They will hardly arrive until Wednesday. Linnaeus is concerned at all the trouble they are making, with so many coming for such a long stay.

Death is raging among the professors. Charlotta Amalia DureusDurea, Charlotta Amalia
Swedish. Married to Samuel Dureus, born
von Spången.
, Henrik FrosterusFrosterus, Henrik (1727-1772).
Swedish. Professor logices &
metaphysices, thereafter professor of
law etc.
, Gabriel MathesiusMathesius, Gabriel (1705-1772).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
and Olof Ingelson RabeniusRabenius, Olof Ingelson
(1730-1772). Swedish. Professor of law,
Uppsala.
have died recently.

Malign fever with spots is in Uppsala and in the country around the town. Linnaeus wonders what Bäck uses against it.

Linnaeus wishes Bäck good luck and hopes that he will have patience when he finds what having many women in the same place can mean.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 194-195   p.194  p.195.