Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4686 • Anders Sparrman to Carl Linnaeus, 12 June 1772 n.s.
Dated d. 12. Junii 1772.. Sent from False Bay (South Africa) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,

Lyckel. är nu legenhet at sända hos följande beskrifningar och Örtpaquet, hoppas att det för en Månad sedan skickade med örter och insecter riktit kommit tillhanda; att finna nogot artigt är för mig en delice, den upplifwas ner jag har tillfälle deraf medela Wälborne Herr Archiatern, men alt hwad mig hindrar i detta utgör i synnerhet mina sorgestunder her i Africa; Att ha till sysla med halft douzin barn, och Glosböcker mellanåt, är hindersamt och mer än ledsamt, då hågen leker på örterna utanföre. Aldrig kan en gjekne efter ordspråket så frögdas af en helgdag mitt i weckan som jag, och då jag annars slinker mig till ledighet att botanicera. En som endast bryr sig med att satisfiera en Läcker gom, skulle kanske ha Paradis i mitt ställe, men om sauçen är lång elr kort nogar eij mig; äta och dricka har aldrig warit min passion, Gud gifwe jag allenast kunde subsistera utan condition, jag skulle straxt hyra mig in hos en Bonde uppe i Landet; Wattn och bröd allena skulle wara mig dagelit gestabud i Caffern om jag eij hindrades som nu göra mig Desserten och delicer med Nat:Hist: Nog skulle jag weta använda tiden bättre än kröka håret och sitta nogra timmar wid bordet m.m. Det från Skeppen myckna främmande, är skräckeligit hinder, Patronaget siälfwa, jag och mitt HBbarium måste flytta som oftast, hvilket sednare derwid lider största förlusten. Detta är en öm och bedröflig sak, Caap är likwäl en Plats som fodrar fullt arbete och upp märksamhet af fler än en Botanicus; Genereust hafwer det Sv. O: ind Compagniet lämnat mig fri resa, täckes wälborne Hr Archiatern widare Promovera saken så torde en Stor Konong Gustaf som stedse warit en Wettenskapers skydsherre nådigast befordra mitt arbete; alla Cafferns Busar skulle eij förskräcka mig deruti, Cantat vacuus coram latroni Viator, det wet Gud bäst kan lämpas på mig her, Jag går nu trygg i Buskarne med strumpor och skor sedan jag sedt ormar och Scorpioner gått i winterqwarter, men råkas Tigern och Jag blir wäl en billig revange på Capska insecternas wägnad, näppeligen lär jag kunna treda honom på en Nål som de förra; Af dem är nu eij leglit för mig skicka denna gången eij heller har många wankats sen sist. Ingen apparence har jag wel. att nogot till Evropa gående skepp kommer in hit på ett åhr, men skulle så bera till så försummar jag mig wist eij; Har äran medlertid innesluta mig i Wälborne Hr Archiaterns ynnest under det jag med omslutn wördnad lefwer

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Allerödmiukste Tiänare
Andreas Sparrman

Baij Falso ad Cap:B:Sp. d. 12. Junii 1772.

[a][a] : MS1 [added in the left margin
f.259r; there is no indication of where
it should be inserted
]
P.S. i Vires plantar. disp. Hasselqv: står eij alla ordines naturales war nådig och gif mig nogra reglor flera om de andra, att jag med tiden kan utforska kraften af plantae capenses dels de nu mig kiände dels de jag eij sedt och hwars kraft her beröms af Vulgus.

Portulaca arborescens och Sagittarius har jag gifwit Tunberg commission om swara Hr Archiat, han har wigast dertill som bor i staden och kan språket, men 3 af de mig medskickade har jag fått rätt på, 2 af dem är förmodel. nya gennera.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
f. 259v; there is no indiciation of
where it should be inserted
]
P.S. Om detta eij hinder fram att swar kan fås med Swenskt skepp täckes Herr Arch. skrifwa på England, ty derfrån gå skepp hit i Februarii Xd; ifrån Hålland går sista Escadren uti Aprill så att ändå sednare derfrån kan fås bref.

[c][c] : MS1 [added in the left margin
f. 260r; there is no indiciation of
where it should be inserted
]
P.S. Herr Archiat: täckes så disponera att jag kan jag kan skrifwa och sända samlingen genom envoijeés i Amsterdam och London, detta adresserar jag till Baron och CammarHerr von Nolken envoij extr. i London med compl. bref till honom hoppas han skickar det fort, brefwet med påsten och lilla paquetet med nogot skepp. Förra paquetet var adresserat till Herr Directeur Malm vid Sv. Ost. ind comp genom Comp: Comissioner Villjam Villson i London, med skeppet Granville fört af Capt: Baron Aber Cromby: Öfwerstyrman Dundace som tog mot brefwet war så hederl. man att jag hoppas riktit är bestyrt

[d][d] : MS1 [added in the left margin
f. 260v; there is no indiciation of
where it should be inserted
]
P.S. Utbeder om swar och namn på det skickade örter; som förmodel der är nogot nytt genus utbeder jag det får kallas efter dess Caussa principalis som är Hr. Capit.: Ekeberg, och hvilken dessutom så mycket gagnat denne och fler Wettenskaper. Utom de beskrefne, kan jag eij jämka de Syngenes. str. som höra till polygam necessar och ha pappus plumosus till nogot annat genus ibidem; De 2 plantae parasiticae vet väl gud hvarest de få sitt rumm. Hwad swårigheter må wäl eij än möta som är främling uti både land språk och örter; Utom andra följer frön till den wackra Antholyza maura med ½ gul & ½ Svart. petal. om eij Broberg lagar att den gror och wäxer bli wi owänner, hon wäxer i matgjord i skugga af andra wid en vatten rennel mitt på Berget.

upSUMMARY

Anders SparrmanSparrman, Anders (1748-1820).
Swedish. Naturalist, physician and
traveller. Disciple of Linnaeus. In 1765
he went on a voyage to China and in 1772
to the Cape of Good Hope, where he
served as a tutor. Later the same year,
Sparrman went on James Cook´s
second voyage as assistant naturalist to
Johann Reinhold Forster and his son
Johan Georg Adam Forster. After his
return to Sweden in 1776 he was
appointed keeper of the natural
historical collections of the Royal
Swedish Academy of Sciences in 1780. In
1787 he participated in an expedition to
West Africa. Practicing physician in
Stockholm. Author of several works, the
best known of which is his account of
his travels in South Africa and with
Cook. Son of Brita and Eric Sparrman.
Correspondent of Linnaeus.
is happpy to have an opportunity to send descriptions and a parcel of dried plants to Linnaeus. He hopes that the plants and insects he sent a month ago have reached their destination. Unfortunately, tedious tasks like teaching a dozen children and socializing with foreign visitors from the ships, not to mention the frequent eating and drinking, prevent him from indulging in his main interest: botany. His patron and his family move around a lot which is disastrous for his herbarium. The exploration of the Cape would take more than one botanist. Generously enough, the East India Company has promised him free passage. With Linnaeus’s influence, Sparrman could certainly have royal support, as Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
has always supported science. Sparrman would not be afraid to go to the Kaffirs. Having observed snakes and scorpions, Sparrman now feels safe, dressed in socks and shoes when walking around outdoors. There is little hope that a ship will go to Europe from here in a year’s time.

P. S.1 In Vires plantarumLinnaeus, Carl Vires
plantarum
, diss., resp. F.
Hasselquist (Uppsla, 1747). Soulsby no.
1461.
Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
does not mention all natural orders. Sparrman asks Linnaeus for supplementary rules so he can be more efficient and spot local plants that may be useful in medicine.

He has asked Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
to report to Linnaeus on Portulaca arborescens and Sagittarius.

P. S. 2 Sparrman advices Linnaeus how to send post to South Africa if no Swedish ships are available. For example Linnaeus might write to England, from there ships are leaving for South Africa in February, and from Holland ships are leaving in April for the same destination.

P. S. 3 Sparrman, in his turn, hopes that Linnaeus will approve of that Sparrman will write and send collections through the envoys in Amsterdam and London. This letter Sparrman will adress to Gerhard Gustaf Adam von NolckenNolcken, Gerhard Gustaf Adam
(1733-1812). Swedish. Swedish envoy in
London 1764-1793.
in London with an accompanying letter to him, and hopes that he will forward it [to Linnaeus] quickly, the letter by post and the little parcel with some ship. The last parcel [that Sparrman sent] was addressed to Jonas Malm EricssonMalm Ericsson, Jonas
(1718-1775). Swedish. Director of the
Swedish East India Company.
at the Swedish East India Company through William WilsonWilson, William (1715-1795).
British. Captain employed by the East
India Company.
with the ship Granville, navigated by Captain Burnett AbercrombyAbercromby, Burnett British.
Baron, sea-captain.
. As the chief mate DundaceDundace, ?. Chief mate at the
ship Granville.
, who received the letter, seemed to be an honest man, Sparrman hopes that everything was done in a right way.

P. S. 4 If there is a new genus of plants among those Sparrman sent to Linnaeus, he would wish that it could be named after Carl Gustaf EkebergEkeberg, Carl Gustaf
(1716-1784). Swedish. Captain, employed
by the Swedish East India Company.
for all he has done to promote botany [Sparrman later published an article about "Ekebergia", "Ett nytt genus i växt-riket uptäckt och kalladt Ekebergia capensis"Sparrman, Anders "Ett nytt
genus i växt-riket uptäckt och
kalladt Ekebergia capensis",
KVAH 49 (1779), 282-284.
]. Sparrman will send seeds of Antholyza maura. If Lars BrobergBroberg, Lars Swedish.
Gardener at the Uppsala University
Botanical Garden.
does not succeed in making the grow, he will have an enemy in Sparrman!

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 259-260). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Anders Sparrman to Carolus Linnaeus” (1957), p. 131 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f.259r; there is no indication of where it should be inserted]
b.
MS1 [added in the left margin f. 259v; there is no indiciation of where it should be inserted]
c.
MS1 [added in the left margin f. 260r; there is no indiciation of where it should be inserted]
d.
MS1 [added in the left margin f. 260v; there is no indiciation of where it should be inserted]