Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4688 • Johann Jacob Lerche to Carl Linnaeus, 20 June 1772 n.s.
Dated 9 Junii St. Vet. 1772. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare,
Förnäma Gynnare.

Änteligen är jag efter ett nästan twenneårigt bortowarande tilbaka kommen til Petersburg. Jag hade fuller ej trodt, att jag ännu en gång på mina gamla dagar skulle gjöra en resa af inemot 5000 werst. Dock jag borde ännu se Kiow, Chotezim, Iassy och det berömda Bender. Nu har jag också besökt desse orter, ehuruwäl ej med samma beqwämlighet, som wåra unga herrar pläga anställa deras utlänska resor. Skulle desse slita så mycket ondt, och hwart de kommo, få se sådant, som jag Gud bättre ofta nog har fådt se, så skulle de säkert blifwa hemma. Dock Gud ske låf det är öfwerståndet, så wäl som mÿcket annat. Emedlertid beklagar jag, att jag för denna omständigheten skull, har måst afbryta Correspondancen med H[err] Archiatern, som warit så gunstig och hedrat mig med Sin angenäma Skrifwelse af den 28 Maji 1770, hwilcken jag likwist sjelf ej haft den lÿckan, att få se, ehuruwäl den blifwit mig tilskickad. Jag har icke dess mindre öfwersändt ett och annat, som sedermera härifrån blifwit Herr Archiatern tilsändt, dels med påsten, dels med H[err] Baron Mörner i förleden September månad, hwilcket jag hoppas lärer ricktigt hafwa blifwit aflefwereradt. Ibland örterne har den ena ludna, som jag funnit wid Dniestern ej långt från Bender, i synnerhet förekommit mig märckwärdig, åtminstone har jag den tilförene aldrig sedt. Det öfriga är fuller af mindre wärde, men sådane omständigheter, uti hwilcka jag nu befunnit mig, passa sig icke häller rätt wäl för Botaniquen och Natural historien

Nu utbeder jag mig igen Herr Archiaterns angenäma brefwäxling, som skall wara mig den käraste utaf alla. Emedlertid har jag den äran, att med den fullkommligaste högacktning framhärda

Wälborne Herr Archiaterns
och Riddarens
Ödmjuke tjenare
Jo[hann] Jac[ob] Lerche

St Petersburg
d[en] 9 Junii St[yli] vet[eris]
1772.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 103-104). [1] [2]