Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4690 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 June 1772 n.s.
Dated 1772 d. 5 junii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Nu för en timma sedan hemkommo mina hustru och döttrar, som så många, så länge, så beswärligt giästat M[in] K[iäre] B[roder]. De tala intet om annat än huru mycket beswär de giort hos M[in] H[err] B[roder], och bedia mig 1000falt aflägga sin tacksamhet och wördnad. De hafwa sedt så mycket wackert och åtniutit sä mycket godt hos M[in] H[err] B[roder], att de praetendera det samma af mig, liksom en stad gad lag af M[in] H[err] B[roder].

jag sade till M[in] Hustru att hon ej skulle wåga sig hem, därest hon ej hade parolle att Min K[iäre] B[roder] skulle fägna mig i sommar för sista gången. mig är omögligt komma bort för Rectoratet, ty jag bör nödwändigt en dag i weckan wara wid academien, fast jag reser ut samma dag om aftonen.

Det är mig sagt att Hans Maj[estä]t utnämt en hop till Doctorer; war gunstig och lät mig dett wetta, om någonsin mögligt är, nästa post. Det säges, att de äro fältschiärer, och fältsch[iärs]geseller; lät mig wetta hwilka.

Tag äntelig[en] i sommar med sig till oss sine Döttrar att de må en gång, på den menlösa landsbygden hos mig hämta luft. Lofwa mig det.

jag är wiss att Lindwall uptager M[in] K[iäre] Br[oder]s gunstiga offert, såsom sin lycka. Han kiänner ock bättre officinalier än de andre, äller Hielmen.

Tack än en gång för långsama giästningen, mycket beswär och kostnad. De glömma det aldrig i sin tid; ejhäller jag på mina korte dagar, som är

Min Kiäraste H[err] Broders
ödmiukaste tienare
Linné

Upsala 1772
d[ie] 5 junii

upSUMMARY

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and daughters [presumably the three youngest daughters Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
], have just returned, and they ask Linnaeus to thank Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for all the trouble they have caused and for the hospitality that has been shown them. They have seen so much and eaten so well with Bäck that now they are asking Linnaeus for the same, as if Bäck had ordered it.

Linnaeus had asked his wife to make Bäck promise to visit them in Uppsala during the summer. It could be the last time they meet. Linnaeus cannot leave the town, since his duties as rector of the university force him to be there one day every week. However, he goes there in the morning and returns to Hammarby in the evening.

Linnaeus reports a rumour that the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] has made several people to doctors of medicine. He wants to know if that is true, by the next mail, and also who they are. It is said that they are surgeons and others qualifying for surgeons.

Linnaeus suggests that Bäck brings his two daughters [Emerentia Maria OxenstiernaOxenstierna, Emerentia Maria
(1763-1818). Swedish. Married to Axel
Fredrik Oxenstierna, daughter of Abraham
and Anna Charlotta Bäck, sister of
Carl Abraham Bäck and Anna Sophia
Ihre.
and Anna Sophia IhreIhre, Anna Sophia (1762-).
Swedish. Married to Albrecht Ihre,
daughter of Anna Charlotta and Abraham
Bäck, sister of Carl Abraham
Bäck and Emerentia Maria
Oxenstierna.
] with him to Hammarby, so that they can enjoy the clean air in the quiet of the countryside.

Linnaeus is sure that Johan LindwallLindwall, Johan (1743-1796).
Swedish. Physician and botanist. Student
at Åbo under Pehr Adrian Gadd and
Pehr Kalm and at Uppsala under Linnaeus.
Provincial physician of the province of
Blekinge. Correspondent of Linnaeus.
will accept Bäck’s offer. He is better than the others in medical plants, also better than Peter Jacob HjelmHjelm, Peter Jacob (1746-1813).
Swedish. Director of Swedish Board of
Mines (Bergskollegium).
.

Linnaeus repeats his thanks to Bäck for keeping his family, who will never forget those days as long as they live. Nor will Linnaeus during the short life he has left.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 196-197   p.196  p.197.